Skip to main content
Agriculture and rural development

Apžvalga

Sąskaitų patvirtinimo procedūrą sudaro reguliarūs auditai, kuriais siekiama kontroliuoti, kaip ES šalys atlieka visus mokėjimus, taiko visas rinkliavas ir susigrąžina visas neteisėtas išmokas iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

Taikydama šią procedūrą Europos Komisija (visų pirma atlikdama patikras vietoje) gali patikrinti, ar ES šalys:

  • teisingai panaudojo turimas lėšas;
  • skyrė išmokas laikydamosi ES taisyklių;
  • yra įdiegusios gerai veikiančias valdymo ir kontrolės sistemas, užtikrinančias, kad mokėjimai paramos gavėjams būtų atliekami pagal taisykles.

Komisija kasmet atlieka per 100 auditų.

Kontrolės sistemos

ES šalys turi užtikrinti, kad, prieš išmokant išmokas, jų nacionalinės mokėjimo agentūros nuodugniai patikrintų visus prašymus.

Jos taip pat turi įdiegti integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), taikomą daugumos ES žemės ūkio išmokų atvejais, kartais naudodamos pažangiausias technologijas laukams tikrinti fotografijos iš oro arba palydovinės fotografijos metodais, taip pat kryžminėms patikroms kompiuterinėse duomenų bazėse atlikti.

Išmokoms, kurioms ši sistema netaikoma, taikomos kitų rūšių kontrolės priemonės.

Lėšų susigrąžinimas

Nustačiusi neatitikimų ar sistemingų trūkumų, Komisija iš atitinkamos šalies susigrąžina netinkamai išleistą sumą (finansinės pataisos). Finansinės pataisos gali būti taikomos dėl ne pagal taisykles skirtų išmokų, atliktų per 24 mėnesius iki procedūros pradžios.

Jeigu nuostolio ES biudžetui negalima tiksliai apskaičiuoti, pataisa gali sudaryti 2 %, 5 %, 10 % ar 25 % atitinkamos išmokos ar net daugiau. Todėl ES šalys turi stiprią paskatą gerinti savo kontrolės sistemų kokybę.

Nuo 1996 m., kai sistema buvo pakeista į dabartinę, iš viso priimti 37 sprendimai, pagal kuriuos susigrąžinta beveik 8 mlrd. EUR ES finansavimo lėšų. Vidutinė pataisos norma per finansinius metus sudaro 1,5 %.

ES šalių teisė atsakyti

Komisija savo pastabas pateikia atitinkamai ES šaliai. ES šalis ir Komisija pasikeičia informacija, po to vyksta dvišalis susitikimas.

Prieš priimant sprendimą dėl sąskaitų patvirtinimo, procedūroje numatyta tvarka ES šalys gali pavesti nepriklausomų ekspertų grupei (taikinimo institucijai) išnagrinėti visas reikšmingas pataisas, kad būtų suderintos abi pozicijos.

Komisija gali priimti arba atmesti taikinimo institucijos pateiktus pasiūlymus. Procedūra užbaigiama oficialiu Komisijos sprendimu, kurį ES šalys gali apskųsti. Šiuo metu kompetenciją spręsti šiuos klausimus turi ES Bendrasis Teismas.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinėje „Išmintingas žemės ūkio biudžeto valdymas“ apžvelgiamos žemės ūkio srities išlaidų valdymo ir tikrinimo sistemos tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis ir aprašomi įvairių subjektų vaidmenys ir atsakomybė.