Skip to main content
Agriculture and rural development

Přehled

Proces schvalování účetní závěrky zahrnuje pravidelné audity, jejichž účelem je zkontrolovat, jak země EU provádějí všechny platby, účtují všechny odvody a vymáhají zpět všechny neoprávněně vyplacené částky v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Díky tomu může Evropská komise ověřit, hlavně prostřednictvím kontrol na místě, zda země EU:

  • používaly dostupné finanční prostředky správným způsobem
  • vyplácely je v souladu s pravidly EU
  • zavedly řádně fungující řídicí a kontrolní systémy, které zajišťovaly správné vyplácení plateb příjemcům.

Komise každoročně provádí více než 100 auditů.

Kontrolní systémy

Země EU musí zajistit, aby jejich národní platební agentury každou žádost o platbu před jejím vyplacením důkladně zkontrolovaly.

Pro většinu zemědělských plateb EU také musí zavést integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), a to někdy za použití nejpokročilejších metod, aby zkontrolovaly zemědělská pole pomocí leteckých nebo satelitních fotografií a provedly křížové kontroly žádostí o platby v počítačových databázích.

Platby, které nespadají do tohoto systému, jsou kontrolovány jiným způsobem.

Zpětné získávání neoprávněně vyplacených prostředků

Pokud jsou zjištěny anomálie nebo systematické nedostatky, Komise nesprávně vyplacenou částku získá zpět od země, která ji vyplatila (formou finanční opravy). Finanční opravy se mohou vztahovat na platby za období 24 měsíců před zahájením schvalování závěrky.

Nelze-li vypočítat přesnou výši ztráty, která rozpočtu EU vznikla, může být oprava stanovena na 2 %, 5 %, 10 % nebo 25 % dané platby, případně více. To představuje pro země EU dost silnou motivaci k tomu, aby kvalitu svých kontrolních systémů zlepšily.

Od roku 1996, kdy byl systém upraven do současné podoby, bylo přijato celkem 37 rozhodnutí, kterými se z financování EU vyloučila částka téměř 8 miliard eur. Průměrná míra oprav za účetní období činí 1,5 %.

Právo členských států EU na odpověď

Komise své připomínky zašle dotčené zemi EU. Následně mezi touto zemí a Komisí probíhá výměna informací, po níž je uspořádáno dvoustranné jednání.

Než je přijato rozhodnutí o schválení souladu, může země EU požádat, aby byly všechny větší opravy přezkoumány panelem nezávislých odborníků (tzv. smírčím orgánem). Ten se snaží postoje obou stran sblížit.

Komise se může rozhodnout, zda návrhy předložené smírčím orgánem přijme či nikoli. Postup je ukončen formálním rozhodnutím Komise, proti kterému se může země EU odvolat. V současné době je pro tyto záležitosti příslušný Tribunál Evropské unie.

Další informace

Infopřehled „Odpovědné hospodaření se zemědělským rozpočtem“ uvádí, jaké existují systémy řízení a kontroly zemědělských výdajů na vnitrostátní i unijní úrovni, a popisuje úkoly a povinnosti jednotlivých aktérů.