Skip to main content
Agriculture and rural development

Översikt

Räkenskaperna avslutas genom regelbundna revisioner där man kontrollerar hur EU-länderna gör alla utbetalningar, debiterar alla avgifter och driver in alla felaktigt utbetalda belopp från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

På så sätt kan kommissionen, oftast genom inspektioner på plats, förvissa sig om att EU-länderna

  • använder de tillgängliga medlen på rätt sätt
  • betalar ut pengarna i enlighet med EU-reglerna
  • tillämpar bra förvaltnings- och kontrollsystem som garanterar att utbetalningarna till stödmottagarna är korrekta.

Kommission gör över 100 revisioner om året.

Kontrollsystem

EU-länderna måste se till att deras utbetalningsorgan noggrant kontrollerar alla stödansökningar innan de gör någon utbetalning.

De måste också använda EU:s integrerade administrations- och kontrollsystem för de flesta av EU:s jordbruksstöd och ibland använda modern teknik för att kontrollera åkrar med hjälp av flygfoton och satellitbilder och dubbelkolla ansökningar i databaser.

För utbetalningar som inte omfattas av det här systemet används andra typer av kontroll.

Felaktigt utbetalda belopp

Om kommissionen upptäcker avvikelser eller systematiska brister, återkrävs det felaktigt utnyttjade beloppet från det berörda landet (ekonomisk justering). Kommissionen kan göra ekonomiska justeringar för betalningar 24 månader tillbaka i tiden.

Om förlusterna för EU-budgeten inte kan beräknas exakt, återkrävs ett schablonbelopp på 2, 5, 10 eller 25 procent av betalningen i fråga, eller mer. Det gör att det finns starka incitament för EU-länderna att ha bra kontrollsystem.

Det nuvarande förfarandet utformades 1996. Sedan dess har kommissionen antagit 37 beslut om ekonomiska justeringar och återkrävt nästan 8 miljarder euro av EU:s pengar. I genomsnitt justerar kommissionen 1,5 procent av betalningarna per år.

EU-ländernas rätt att försvara sig

Kommissionen informerar det berörda EU-landet om sina iakttagelser. Sedan följer ett informationsutbyte mellan landet och kommissionen och ett bilateralt möte.

Innan kommissionen fattar beslut om kontroll av överensstämmelse kan EU-landet få alla större rättelser granskade av en panel med oberoende experter (förlikningsorganet) som försöker jämka samman de olika ståndpunkterna.

Kommissionen kan godta eller tillbakavisa förlikningsorganets förslag. Förfarandet avslutas genom ett formellt kommissionsbeslut som kan överklagas av EU-landet. Behörig domstol är Europeiska unionens tribunal.

Läs mer

I faktabladet Managing the agriculture budget wisely förklaras hur jordbruksstödets förvaltnings- och kontrollsystem fungerar och vem som gör vad.