Skip to main content
Agriculture and rural development

Pregled

Postopek potrditve obračunov vključuje redne revizije, s katerimi se nadzira, kako države EU izvršujejo vsa plačila, zaračunavajo vse dajatve in izterjujejo vse neupravičeno plačane zneske v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

S tem postopkom lahko Evropska komisija – zlasti z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem – preveri, ali so države EU:

  • pravilno uporabile razpoložljiva sredstva,
  • plačila izvedle v skladu s pravili EU,
  • vzpostavile dobro delujoče sisteme upravljanja in nadzora, ki zagotavljajo pravilna izplačila upravičencem.

Komisija vsako leto opravi več kot 100 revizij.

Nadzorni sistemi

Države EU morajo zagotoviti, da njihove nacionalne plačilne agencije pred izvedbo plačil temeljito preverijo vse zahtevke.

Vzpostaviti morajo tudi integrirani administrativni in kontrolni sistem (IAKS) za večino kmetijskih plačil EU. Pri tem za preverjanje polj s fotografiranjem iz zraka ali satelitskim fotografiranjem in za navzkrižno preverjanje zahtevkov v računalniških podatkovnih zbirkah včasih uporabijo najsodobnejše razpoložljive tehnologije.

Za plačila, ki ne spadajo v ta sistem, se uporabljajo druge vrste nadzora.

Izterjava sredstev

Kadar se ugotovijo nepravilnosti ali sistematične pomanjkljivosti, Komisija od zadevne države zahteva vračilo neustrezno porabljenega zneska (finančni popravki). Finančni popravki lahko vključujejo plačila iz obdobja 24 mesecev pred začetkom postopka.

Če izgub za proračun EU ni mogoče natančno izračunati, se popravek lahko določi v višini 2 %, 5 %, 10 % ali 25 % zadevnega plačila ali celo več. Zato je to velika spodbuda za države EU, da izboljšajo kakovost svojih nadzornih sistemov.

Od leta 1996, ko je sistem dobil sedanjo obliko, je bilo skupno sprejetih 37 sklepov, s katerimi je bilo iz financiranja EU izključenih skoraj 8 milijard evrov. Povprečna stopnja popravkov na proračunsko leto je bila 1,5 %.

Pravica držav EU do odgovora

Komisija zadevni državi EU pošlje svoje ugotovitve. Sledita izmenjava informacij med to državo in Komisijo ter dvostransko srečanje.

Pred sprejetjem sklepa o potrditvi skladnosti je zadevni državi EU v postopku omogočeno, da vse bistvene popravke preveri skupina neodvisnih strokovnjakov (spravni organ) za uskladitev stališč obeh strani.

Komisija lahko predloge spravnega organa sprejme ali zavrne. Postopek se zaključi z uradnim sklepom Komisije, zoper katerega se zadevna država EU lahko pritoži. Za te zadeve je zdaj pristojno Splošno sodišče Evropske unije.

Več informacij

Informativni pregled o pametnem upravljanju kmetijskega proračuna vsebuje pregled sistemov upravljanja in preverjanja izdatkov za kmetijstvo na nacionalni ravni in na ravni EU ter opisuje vloge in odgovornosti različnih akterjev.