Skip to main content
Agriculture and rural development

Prehľad

Postup schválenia účtov pozostáva z pravidelných auditov s cieľom kontrolovať, ako krajiny EÚ uskutočňujú všetky platby, vyberajú všetky poplatky a vymáhajú všetky neoprávnené platby v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Postup umožňuje Európskej komisii najmä prostredníctvom kontrol na mieste overiť, či krajiny EÚ:

  • správne využívajú dostupné finančné prostriedky;
  • vyplácajú v súlade s pravidlami EÚ;
  • majú dobre fungujúce systémy riadenia a kontroly, ktoré zabezpečujú pravidelné platby príjemcom.

Komisia vykonáva viac ako 100 auditov ročne.

Systémy kontroly

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, že ich národné platobné agentúry pred vyplatením dôkladne skontrolovali všetky pohľadávky.

Rovnako musia zriadiť integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) pre väčšinu poľnohospodárskych platieb EÚ, ktorý v niektorých prípadoch využíva najpokročilejšie techniky na kontrolu polí prostredníctvom leteckých alebo satelitných fotografií, a vykonávať krížovú kontrolu požiadaviek v počítačových databázach.

Platby, na ktoré sa tento systém nevzťahuje, podliehajú iným druhom kontroly.

Vymáhanie finančných prostriedkov

V prípadoch, keď sa zistia nezrovnalosti alebo systematické chyby, Komisia získa späť nesprávne vynaloženú sumu od príslušnej krajiny (finančné opravy). Finančné opravy môžu zahŕňať dotyčné platby v lehote 24 mesiacov pred začatím postupu.

Ak straty pre rozpočet EÚ nemožno vypočítať presne, oprava sa môže stanoviť na úroveň 2 %. 5 %, 10 % alebo 25 % z dotyčnej platby, prípadne viac. Týmto sa zavádza silný stimul pre krajiny EÚ, aby zlepšovali kvalitu svojich systémov kontroly.

Od roku 1996, keď sa systém upravil do dnešnej podoby, sa prijalo spolu 37 rozhodnutí, na základe ktorých sa z financovania EÚ vylúčilo takmer 8 miliárd EUR. Priemerná miera opravy za rozpočtový rok predstavuje 1,5 %.

Právo na odpoveď krajín EÚ

Komisia adresuje svoje pripomienky dotknutej krajine EÚ. Medzi krajinou EÚ a Komisiou prebieha výmena informácií, po ktorej nasleduje bilaterálne stretnutie.

Postup pred prijatím rozhodnutia o overení súladu umožňuje krajine EÚ, aby všetky významné opravy preskúmala skupina nezávislých odborníkov (zmierovací orgán) s cieľom zosúladiť tieto dve pozície.

Komisia môže prijať alebo zamietnuť návrhy formulované zmierovacím orgánom. Postup sa uzatvára formálnym rozhodnutím Komisie, proti ktorému sa môže krajina EÚ odvolať. Všeobecný súd Európskej únie je orgán v súčasnosti príslušný pre tieto záležitosti.

Ďalšie informácie

Informačný list „Obozretné spravovanie poľnohospodárskeho rozpočtu“ poskytuje prehľad systémov riadenia a kontroly poľnohospodárskych výdavkov na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ a popisuje úlohy a zodpovednosti jednotlivých aktérov.