Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Уравняване на сметките

Преглед

Процедурата за уравняване на сметките се състои от редовни одити, с които се проверява как държавите от ЕС извършват всички плащания, начисляват всички налози и възстановяват всички неправомерни плащания в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Тази процедура позволява на Европейската комисия да проверява, предимно чрез проверки на място, дали държавите от ЕС:

  • са използвали правилно наличните средства;
  • са изплатили средствата в съответствие с правилата на ЕС;
  • разполагат с добре функциониращи системи за управление и контрол, които гарантират редовността на плащанията към бенефициерите.

Всяка година Комисията извършва над 100 одита.

Системи за контрол

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че техните национални разплащателни агенции проверяват щателно всички искания, преди да извършат плащането.

Те също така трябва да въведат интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) за повечето плащания от ЕС за селското стопанство, като понякога използват най-съвременните техники за проверка на полетата с помощта на въздушна или сателитна снимка и за извършване на кръстосани проверки на заявленията в компютърни бази данни.

За плащанията, които не са обхванати от тази система, се прилагат други видове проверки.

Възстановяване на средства

Когато се открият аномалии или систематични пропуски, Комисията задължава съответната държава да възстанови неправилно изразходваните средства (финансови корекции). Финансовите корекции могат да обхващат плащания, засегнати от пропуските за период от 24 месеца преди началото на процедурата.

Ако загубите за бюджета на ЕС не могат да бъдат изчислени точно, корекцията може да бъде определена на 2 %, 5 %, 10 % или 25 % от въпросното плащане или дори повече. В тази връзка съществува силен стимул за държавите от ЕС да подобрят качеството на своите системи за контрол.

От 1996 г. насам, когато системата е променена в настоящия си вид, са приети общо 37 решения, с които близо 8 млрд. евро са били изключени от финансирането от ЕС. Средният процент на корекциите за всяка финансова година е 1,5 %.

Право на отговор на държавите от ЕС

Комисията изпраща своите забележки на съответната държава от Съюза. Комисията и съответната държава от ЕС обменят информация, след което се провежда двустранна среща.

Преди да бъде взето решението за уравняване по съответствие, в рамките на процедурата засегнатата държава има възможност да поиска всички съществени корекции да бъдат разгледани от група от независими експерти (помирителен орган), за да се съгласуват двете позиции.

Комисията може да приеме или отхвърли предложенията, формулирани от помирителния орган. Процедурата приключва с официално решение на Комисията, което може да бъде обжалвано от съответната държава от ЕС. Понастоящем компетентен по тези въпроси е Общият съд на ЕС.

Повече информация

В информационния документ Разумно управление на бюджета за селското стопанство се прави преглед на системите за управление и контрол на селскостопанските разходи, както на национално, така и на европейско равнище, и се описват ролите и отговорностите на различните участници.