Skip to main content
Agriculture and rural development

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Yleistä

Tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä tarkastetaan säännöllisesti, miten EU-maat hoitavat maataloustukien maksatuksen, maksujen kannon ja aiheettomien suoritusten takaisinperinnän Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) osalta.

Menettelyn avulla Euroopan komissio pystyy pääasiassa paikalla tehtävin tarkastuksin varmistamaan, että EU-maat

  • käyttävät käytettävissä olevia varoja asianmukaisesti
  • maksavat tuet EU:n sääntöjen mukaisesti
  • ovat ottaneet käyttöön hyvin toimivat hallinto- ja valvontajärjestelmät, joilla varmistetaan, että maksut tuensaajille ovat sääntöjenmukaisia.

Komissio tekee vuosittain yli 100 tarkastusta.

Valvontajärjestelmät

EU-maiden on varmistettava, että niiden kansalliset maksajavirastot tarkastavat perusteellisesti kaikki maksupyynnöt ennen tuen maksamista.

Niiden on myös otettava käyttöön yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) useimpia EU:n maataloustukia varten. Toisinaan ne käyttävät tässä viimeisimpiä tekniikoita peltojen tarkastamiseksi ilma- tai satelliittikuvauksella ja hakemusten ristiintarkastamiseksi atk-tietokannoissa.

Järjestelmän ulkopuolelle jääviin maksuihin sovelletaan muuntyyppisiä tarkastuksia.

Varojen takaisinperintä

Jos sääntöjenvastaisuuksia tai järjestelmällisiä laiminlyöntejä havaitaan, komissio perii asianomaiselta maalta takaisin väärin käytetyn määrän. Tällaisia rahoitusoikaisuja voidaan tehdä, jos ne koskevat tukia, jotka on maksettu enintään 24 kuukautta ennen tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn aloittamista.

Jos EU:n talousarviolle aiheutuneita tappioita ei voida laskea tarkasti, korjaukseksi voidaan vahvistaa 2 %, 5 %, 10 % tai 25 % kyseisestä tukimaksusta – joskus jopa enemmän. EU-mailla on siten vahva kannustin parantaa valvontajärjestelmiensä laatua.

Järjestelmä on ollut nykyisessä muodossaan käytössä vuodesta 1996. EU:n rahoituksen ulkopuolelle jättämisestä on siitä lähtien tehty yhteensä 37 päätöstä, joissa rahoitusoikaisuja on tehty lähes 8 miljardin euron edestä. Keskimääräinen oikaisu varainhoitovuotta kohti on ollut 1,5 %.

EU-maiden vastausoikeus

Komissio esittää tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevat huomautuksensa asianomaiselle EU-maalle. EU-maa ja komissio vaihtavat asiasta tietoja, minkä jälkeen järjestetään kahdenvälinen kokous.

EU-maa voi ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen tekemistä tutkituttaa merkittävät oikaisut riippumattomalla asiantuntijapaneelilla (sovitteluelin) kantojen yhteensovittamiseksi.

Komissio voi hyväksyä tai hylätä sovitteluelimen ehdotukset. Menettely päätetään komission virallisella päätöksellä, johon EU-maa voi hakea muutosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa.

Lisätietoja

Maatalousbudjetin järkevästä hallinnoinnista laaditussa tiedotteessa esitetään yleiskatsaus maatalousmenojen hallinto- ja tarkastusjärjestelmistä sekä kansallisella että EU:n tasolla ja kuvataan eri toimijoiden tehtävät ja vastuut.