Skip to main content
Agriculture and rural development

Oversigt

Proceduren for regnskabsafslutning består af regelmæssige revisioner for at kontrollere, hvordan EU-landene foretager alle betalinger, opkræver alle afgifter og inddriver alle uretmæssigt udbetalte beløb under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Ved hjælp af denne procedure kan Europa-Kommissionen primært gennem kontrol på stedet sikre, at EU-landene

  • gør korrekt brug af de tilgængelige midler
  • foretager betalinger i overensstemmelse med EU-reglerne
  • har velfungerende forvaltnings- og kontrolsystemer, som sikrer, at der foretages regelmæssige betalinger til støttemodtagerne.

Kommissionen udfører over 100 revisioner hvert år.

Kontrolsystemer

EU-landene skal sikre, at deres nationale betalingsorganer foretager grundig kontrol af alle ansøgninger, inden der foretages betaling.

De skal også indføre et integreret forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) for størstedelen af EU's betalinger på landbrugsområdet, nogle gange ved anvendelse af de mest avancerede teknikker for at kontrollere marker ved hjælp af luft- eller satellitfotos og krydstjekke ansøgninger i elektroniske databaser.

For betalinger, der ikke hører under dette system, gælder der andre typer af kontrol.

Inddrivelse af midler

Når der opdages atypiske eller systematiske fejl, inddriver Kommissionen de uretmæssigt anvendte beløb fra det pågældende land (finansielle korrektioner). De finansielle korrektioner kan omfatte de berørte betalinger inden for en periode på 24 måneder før starten af proceduren.

Hvis tabet for EU-budgettet ikke kan beregnes præcist, kan korrektionen fastsættes til 2 %, 5 %, 10 % eller 25 % af den pågældende betaling eller endda mere. Der er således et kraftigt incitament for EU-landene til at forbedre kvaliteten af deres kontrolsystemer.

Siden 1996, da systemet blev ændret til sin nuværende form, er der vedtaget i alt 37 afgørelser om udelukkelse fra EU-finansiering af en sum, der ligger tæt på 8 mia. EUR. Den gennemsnitlige korrektionsprocent pr. regnskabsår har ligget på 1,5 %.

EU-landenes ret til indsigelse

Kommissionen fremsætter sine bemærkninger til det pågældende EU-land. Der udveksles oplysninger mellem EU-landet og Kommissionen efterfulgt af et bilateralt møde.

Inden der træffes afgørelsen om efterprøvende regnskabsafslutning, giver proceduren EU-landet mulighed for at få alle væsentlige korrektioner undersøgt af et panel uafhængige eksperter (forligsorgan) for at skabe kompromis mellem de to holdninger.

Kommissionen kan godkende eller afvise de forslag, som forligsorganet har fremsat, Proceduren afsluttes ved en formel afgørelse fra Kommissionen, som EU-landet kan anke. På nuværende tidspunkt er det Den Europæiske Unions Ret, der har kompetence i disse sager.

Flere oplysninger

I faktabladet "Managing the agriculture budget wisely" findes der en oversigt over systemerne for forvaltning og kontrol af landbrugsudgifter, både på nationalt plan og på EU-plan, og en beskrivelse af de forskellige aktørers roller og ansvarsområder.