Skip to main content
Agriculture and rural development

Grāmatojumu noskaidrošana

Pārskats

Grāmatojumu noskaidrošanas procedūra ietver regulāras revīzijas, kurās pārbauda, kā ES valstis veic visus maksājumus, iekasē visas nodevas un atgūst visus nepamatotos maksājumus, kas veikti saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA).

Šī procedūra ļauj Eiropas Komisijai galvenokārt pārbaudēs uz vietas pārliecināties, vai ES valstis:

  • ir pareizi izmantojušas pieejamos fondus un
  • veikušas maksājumus atbilstoši ES noteikumiem
  • un vai tām ir labi funkcionējoša pārvaldības un kontroles sistēma, kas nodrošina, ka maksājumi atbalsta saņēmējiem ir pareizi.

Komisija katru gadu veic vairāk nekā 100 revīzijas.

Kontroles sistēmas

ES valstīm ir jānodrošina, ka to maksājumu aģentūras pirms maksājuma veikšanas rūpīgi pārbauda visus pieprasījumus.

Tām attiecībā uz lielāko daļu ES lauksaimniecības jomas maksājumu ir jāievieš integrētā administrācijas un kontroles sistēma (IAKS), kurā dažkārt izmanto visprogresīvākās metodes lauku pārbaudīšanai ar aerofotoattēliem vai satelītattēliem un savstarpēji salīdzina pieprasījumus datorizētajās datubāzēs.

Maksājumiem, uz kuriem šī sistēma neattiecas, piemēro cita veida pārbaudes.

Līdzekļu atgūšana

Ja tiek konstatētas novirzes vai sistemātiski trūkumi, Komisija no attiecīgās valsts atgūst nepareizi izlietotās summas (finanšu korekcijas). Finanšu korekcijās var aptvert maksājumus, kas veikti 24 mēnešu periodā pirms procedūras sākuma.

Ja zaudējumus ES budžetam nevar aprēķināt precīzi, korekcija var būt 2 %, 5 %, 10 % vai 25 % no attiecīgā maksājuma vai pat vairāk. Tāpēc ES valstīm ir spēcīgs stimuls uzlabot savu kontroles sistēmu kvalitāti.

Kopš 1996. gada, kad sistēma tika pārveidota pašreizējā formā, kopā ir pieņemti 37 lēmumi, ar kuriem no ES finansējuma ir izslēgti gandrīz 8 miljardi eiro. Vidējais korekciju rādītājs uz finanšu gadu ir 1,5 %.

ES valstu tiesības sniegt atbildi

Komisija izsaka savus apsvērumus attiecīgajai ES valstij. Starp šo ES valsti un Komisiju notiek informācijas apmaiņa, un pēc tam notiek divpusēja sanāksme.

Pirms atbilstības noskaidrošanas lēmuma pieņemšanas ES valstij saskaņā ar procedūru ir atļauts pieprasīt, lai abu pušu samierināšanas nolūkā visas nozīmīgākās korekcijas pārbauda neatkarīgu ekspertu komisija (samierināšanas struktūra).

Komisija var piekrist samierināšanas struktūras ierosinājumiem vai noraidīt tos. Procedūra tiek slēgta, kad Komisija pieņem lēmumu, ko ES valsts var apstrīdēt. Pašlaik kompetentā tiesa šādos jautājumos ir ES Vispārējā tiesa.

Sīkāka informācija

Faktu lapā “Lauksaimniecības budžeta saprātīga pārvaldība” sniegts pārskats par sistēmu, ko valsts un ES līmenī izmanto lauksaimniecības jomas izdevumu pārvaldībai un pārbaudīšanai, un aprakstīti dažādu dalībnieku uzdevumi un pienākumi.