Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

ES lauksaimniecība un ilgtspējīgas attīstības mērķi

Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības politika ir svarīga daļa no ES pozitīvā ieguldījuma ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanā.

Programmas pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) — globāli saskaņoti mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam.

2. mērķī ir izvirzīta vērienīga iecere izskaust badu pasaulē. ES lauksaimniecība sniedz divējādu ieguldījumu: ar kopējo lauksaimniecības politiku ES gādā par drošas, uzturvielām bagātas un ilgtspējīgi ražotas pārtikas pieejamību visiem Eiropas iedzīvotājiem, savukārt ES pārtikas eksports palīdz ar pārtiku nodrošināt trešās valstis. Vienlaikus Eiropas Savienība jaunattīstības reģioniem piedāvā ārkārtīgi labvēlīgus tirdzniecības nosacījumus, tādējādi sekmējot šo reģionu vietējo lauksaimniecības nozaru izaugsmi.

ES lauku attīstība un lauksaimniecības politika palīdz sasniegt arī vairākus citus IAM mērķus, to vidū 1. mērķi (nabadzības izskaušana), 8. mērķi (pienācīga nodarbinātība un ekonomikas izaugsme), 12. mērķi (atbildīgs patēriņš un ražošana) un 15. mērķi (dzīvība uz sauszemes).

EU approach to sustainable development

Āfrikas un Eiropas alianse

ES ārpolitikas darbību mērķis vienmēr ir panākt saskaņotību ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, un tas atspoguļojas arī tādās iniciatīvās kā Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu investīciju un darbvietu alianse. Šī alianse, kas tika izveidota 2018. gadā, tiecas veicināt nodarbinātību un ilgtspējīgu izaugsmi Āfrikā ar šādiem līdzekļiem:

  • stratēģisko investīciju palielināšana un privātā sektora stiprināšana, lai radītu darbvietas;
  • ieguldījumu cilvēkos, ieguldot izglītībā un prasmēs;
  • uzņēmējdarbības vides stiprināšana un ieguldījumu klimata uzlabošana;
  • ekonomiskās integrācijas un tirdzniecības potenciāla pilnīga izmantošana.

Alianse papildina ilgstošo politisko sadarbību starp abiem kontinentiem, padziļina attiecības un iet tālāk par “donora – saņēmēja” pieeju, jo tiek veidota vienlīdzīgu pušu alianse.

Progresa atspoguļojums

Komisijai ir vairākas tīmekļvietnes, kas veltītas ES ieguldījumam ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, un galvenā no tām ir Eurostat IAM vietne, kurā ES panākumi tiek atspoguļoti, izmantojot rādītājus, vizuālos grafikus un detalizētu gada ziņojumu.

Tūkstošgades attīstības mērķi

IAM pamatā ir ANO izvirzītie tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), ar kuriem 2000. gadā tika izvirzīti mērķi 2015. gadam. Tūkstošgades deklarācija un tajā ietvertie TAM ir devuši milzīgu ieguldījumu sabiedrības informētības palielināšanā, politiskās gribas palielināšanā un resursu mobilizēšanā cīņai pret nabadzību. Viens no svarīgākajiem sasniegumiem laikposmā no 2000. līdz 2015. gadam bija pasaulē valdošās nabadzības samazināšana uz pusi. Atzīstot šos panākumus, IAM tiecas vēl vairāk izvērst mērķus un uzdevumus, kas izvirzīti, lai risinātu globālās problēmas, ar kurām mēs saskaramies, pagarināt šo mērķu un uzdevumu darbības termiņu, kā arī panākt labāku un ilgtspējīgāku nākotni mums visiem.