Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

FN:s mål för hållbar utveckling

EU:s jordbruk och de globala målen

EU:s politik för jordbruk och landsbygdsutveckling är en viktig del av arbetet med FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Kärnan i arbetet är målen för hållbar utveckling (de globala målen) som världens länder vill nå till 2030.

Mål 2 går ut på att utrota all svält i världen – ett ambitiöst mål. EU:s jordbruk bidrar på två sätt: den gemensamma jordbrukspolitiken garanterar tillgången till säkra, näringsrika och hållbart producerade livsmedel för alla i EU, medan EU:s export av livsmedel bidrar till en tryggad livsmedelsförsörjning i andra länder. EU ger också utvecklingsregioner mycket gynnsamma handelsvillkor och främjar på så sätt deras inhemska jordbruksindustrier.

EU-politiken bidrar också till flera andra av de globala målen, bland annat mål 1 (ingen fattigdom), mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald på land).

EU approach to sustainable development

Alliansen mellan Afrika och Europa

EU:s utrikespolitiska åtgärder ska vara samstämmiga med de globala insatserna för hållbar utveckling, vilket också speglas i initiativ som alliansen mellan Afrika och EU för hållbara investeringar och jobb. Alliansen lanserades 2018 och ska främja jobb och hållbar tillväxt i Afrika genom att

  • öka de strategiska investeringarna och stärka den privata sektorns roll för att skapa jobb
  • satsa på människor genom att investera i utbildning och kompetens
  • stärka företags- och investeringsklimatet
  • utnyttja potentialen för ekonomisk integration och handel fullt ut.

Alliansen kompletterar det långvariga politiska partnerskapet mellan EU och Afrika och fördjupar förbindelserna till en allians av jämlika parter i stället för ett förhållande mellan givare och mottagare.

Följ utvecklingen

Kommissionen har flera webbplatser om hur EU bidrar till de globala målen, framför allt Eurostats webbplats där du kan se indikatorer, diagram och en detaljerad årsrapport över EU:s arbete.

Millenniemålen

Målen för hållbar utveckling bygger vidare på FN:s millenniemål för 2015 som sattes upp år 2000. Millenniedeklarationen och millenniemålen har bidragit enormt till att öka allmänhetens kunskap, stärka den politiska viljan och mobilisera resurser för kampen mot fattigdom. Ett av de viktigaste resultaten under perioden 2000–2015 var att den globala fattigdomen halverades. De nya globala utvecklingsmålen innebär både fler och högre mål för att ta itu med de globala utmaningarna och skapa en bättre och mer hållbar framtid för oss alla.