Skip to main content
Agriculture and rural development

ES žemės ūkio politika ir DVT

Europos Sąjungos žemės ūkio ir kaimo plėtros politika yra svarbi jos teigiamo indėlio įgyvendinant JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. dalis.

Darbotvarkės pagrindą sudaro darnaus vystymosi tikslai (DVT) – pasaulio mastu sutarti tikslai, kurie turi būti pasiekti iki 2030 m.

2-asis tikslas yra plataus užmojo tikslas – panaikinti badą pasaulyje. ES žemės ūkio indėlis yra dvejopas: pirma, bendra žemės ūkio politika visiems europiečiams užtikrinama galimybė gauti saugaus, maistingo ir tvariai pagaminto maisto ir, antra, eksportuojant ES maisto produktus padedama užtikrinti aprūpinimą maistu trečiosiose šalyse, o besivystančioms šalims sudaromos itin palankios prekybos sąlygos, taip skatinant jų vidaus žemės ūkio pramonės augimą.

ES kaimo plėtra ir žemės ūkio politika taip pat padeda siekti kelių kitų DVT, be kita ko, 1-ojo (skurdo panaikinimas), 8-ojo (deramas darbas ir ekonomikos augimas), 12-ojo (atsakinga gamyba ir vartojimas) ir 15-ojo (gyvybė žemėje).

EU approach to sustainable development

Afrikos ir Europos aljansas

Nuolat siekiama, kad ES išorės politikos veiksmai derėtų su Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m. To siekiama ir iniciatyvomis, pavyzdžiui, kuriant Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljansą. 2018 m. įsteigtas aljansas siekia skatinti užimtumą ir tvarų augimą Afrikoje:

  • didinant strategines investicijas ir stiprinant privačiojo sektoriaus vaidmenį kuriant darbo vietas;
  • investuojant į žmones per investicijas į švietimą ir įgūdžius;
  • gerinant verslo ir investicijų aplinką;
  • naudojantis visomis ekonominės integracijos ir prekybos galimybėmis.

Aljansas papildo ilgalaikę abiejų žemynų politinę partnerystę, stiprindamas santykius ir kurdamas kitokį tarpusavio santykį – nebe paramos teikėjo ir gavėjo, o lygiaverčių partnerių.

Pažangos stebėjimas

Veikia kelios Komisijos interneto svetainės, kuriose apžvelgiamas ES indėlis siekiant darnaus vystymosi tikslų, visų pirma Eurostato DVT skirta svetainė, kurioje ES pažanga stebima pateikiant rodiklius, vaizdines diagramas ir išsamią metinę ataskaitą.

Tūkstantmečio vystymosi tikslai

DVT grindžiami JT Tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT), kurie 2000 m. buvo nustatyti iki 2015 m. Tūkstantmečio deklaracija ir Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) labai prisidėjo didinant visuomenės informuotumą, stiprinant politinę valią ir sutelkiant išteklius kovai su skurdu. Vienas svarbiausių 2000–2015 m. laimėjimų buvo perpus mažesnis skurdas pasaulyje. Pripažįstant šią sėkmę, DVT siekiama nustatyti ilgesnio laikotarpio ir platesnio užmojo tikslus bei uždavinius, kad būtų sprendžiami pasaulinio lygio iššūkiai ir kad mums visiems būtų sukurta geresnė ir tvaresnė ateitis.