Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

ELi põllumajandus ja kestliku arengu eesmärgid

Euroopa Liidu põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika moodustab olulise osa liidu positiivsest panusest ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärkide saavutamisse.

Tegevuskava keskmes on kestliku arengu eesmärgid, mis on üleilmselt kokku lepitud ja mis tuleks saavutada aastaks 2030.

Eesmärgiga 2 seatakse ambitsioonikas siht kaotada nälg kogu maailmas. ELi põllumajanduse panus on kahetine: ühine põllumajanduspoliitika tagab ohutu, toitva ja kestlikult toodetud toidu kättesaadavuse kõigile eurooplastele ning ELi toiduainete eksport aitab kaasa toiduga kindlustatusele kolmandates riikides. Samuti võimaldatakse arenguriikidele eriti soodsaid kaubandustingimusi, soodustades seeläbi põllumajandustööstuse kasvu neis riikides.

ELi maaelu arengu ja põllumajanduspoliitika aitab kaasa ka mitme teise kestliku arengu eesmärgi saavutamisele, sealhulgas eesmärgid 1 (vaesuse kaotamine), 8 (inimväärne töö ja majanduskasv), 12 (säästev tootmine ja tarbimine) ja 15 (elu maismaal).

EU approach to sustainable development

Aafrika–Euroopa allianss

ELi välispoliitika meetmed on alati järginud kooskõla kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030, mis kajastub ka sellises algatuses nagu Aafrika–Euroopa kestliku investeerimise ja töökohtade loomise allianss. 2018. aastal loodud alliansi eesmärk on edendada tööhõivet ja kestlikku majanduskasvu Aafrikas järgmiste meetmete abil:

  • strateegiliste investeeringute suurendamine ja erasektori rolli tugevdamine töökohtade loomisel;
  • investeeringud inimestesse, investeerides haridusse ja oskuste arendamisse;
  • ärikeskkonna ja investeerimiskliima tugevdamine;
  • majandusliku integratsiooni ja kaubanduse kogu potentsiaali ärakasutamine.

Alliansiga täiendatakse kahe maailmajao vahelist kauaaegset poliitilist partnerlust, mille puhul süvendatakse suhteid ja minnakse rahastaja ja abisaaja suhtest edasi võrdsete liidu suunas.

Edusammude jälgimine

Komisjonil on mitu veebisaiti, millel keskendutakse ELi panusele kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Kõige märkimisväärsem neist on Eurostati kestliku arengu eesmärkide veebisait, mis jälgib ELi tulemusi näitajate, visuaalsete graafikute ja üksikasjaliku aastaaruande abil.

Aastatuhande arengueesmärgid

Kestliku arengu eesmärgid tuginevad ÜRO aastatuhande arengueesmärkidele, mille alusel seati 2000. aastal eesmärgid 2015. aastaks. Aastatuhande deklaratsioon ja selle arengueesmärgid on aidanud suurel määral tõsta üldsuse teadlikkust, suurendada poliitilist tahet ja mobiliseerida vahendeid vaesuse kaotamiseks. Üks kõige olulisemaid saavutusi ajavahemikus 2000–2015 oli ülemaailmse vaesuse vähendamine poole võrra. Kestliku arengu eesmärkidega laiendatakse nende edusammudeni viinud sihte ja eesmärke, et lahendada üleilmseid probleeme ning saavutada parem ja kestlikum tulevik meie kõigi jaoks.