Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Земеделието на ЕС и ЦУР

Политиките на Европейския съюз в областта на селското стопанство и развитието на селските райони представляват важна част от положителния принос на Съюза за постигане на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие.

В центъра на програмата са целите за устойчиво развитие (ЦУР), които са глобално договорени цели и следва да бъдат постигнати до 2030 г.

С цел 2 се определя амбициозната цел за премахване на глада в света. Селското стопанство на ЕС има двойна роля: общата селскостопанска политика гарантира наличието на безопасни, питателни и устойчиво произведени храни за всички европейци, а износът на храни от ЕС допринася за продоволствената сигурност в трети държави, като същевременно на развиващите се страни се предоставят изключително благоприятни условия за търговия и по този начин се подпомага растежът на техните национални хранително-вкусови промишлености.

Политиката на ЕС за развитие на селските райони и селскостопанската политика също допринасят за постигането на няколко други цели за устойчиво развитие, включително цел 1 (премахване на бедността), цел 8 (достоен труд и икономически растеж), цел 12 (отговорно производство и потребление) и цел 15 (живот на земята).

EU approach to sustainable development

Алианс между Африка и Европа

Действията на външната политика на ЕС винаги са насочени към съгласуваност с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, което е отразено и в инициативи като Алианса между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места. Стартирал през 2018 г., Алиансът се стреми да стимулира заетостта и устойчивия растеж в Африка чрез:

  • увеличаване на стратегическите инвестиции и засилване на ролята на частния сектор за създаване на работни места;
  • инвестиране в хората чрез инвестиции в образование и умения;
  • укрепване на бизнес средата и инвестиционния климат;
  • разгръщане на пълния потенциал на икономическата интеграция и търговията.

Алиансът допълва дългогодишното политическо партньорство между двата континента, като задълбочава отношенията и надхвърля подхода донор-получател, създавайки равнопоставеност.

Проследяване на напредъка

Комисията разполага с няколко уебсайта, посветени на приноса на ЕС за постигането на целите за устойчиво развитие, по-специално уебсайта на Евростат за целите за устойчиво развитие (ЦУР), който проследява как ЕС се справя чрез показатели, визуални графики и подробен годишен доклад.

Цели на хилядолетието за развитие

ЦУР се основават на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) на ООН, с които през 2000 г. бяха определени цели за 2015 г. Декларацията на хилядолетието и целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) допринесоха значително за повишаване на обществената осведоменост, за увеличаване на политическата воля и мобилизиране на ресурси за борба с крайната бедност. Едно от най-важните постижения през периода 2000—2015 г. беше намаляването наполовина на бедността в световен мащаб. Като се отчита този успех, ЦХР са насочени към удължаване и разширяване на целите и задачите, определени за справяне с глобалните предизвикателства, пред които сме изправени, и за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички.