Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Rolnictwo UE a cele zrównoważonego rozwoju

Polityka Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich stanowi ważny element jej pozytywnego wkładu w realizację Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Głównym elementem agendy są uzgodnione na szczeblu globalnym cele zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

Ambitny 2. cel zrównoważonego rozwoju zakłada wyeliminowanie głodu na świecie. Rolnictwo w UE wnosi w realizację tego celu dwojaki wkład: wspólna polityka rolna gwarantuje wszystkim Europejczykom dostępność bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze żywności produkowanej w sposób zrównoważony, a eksport żywności z UE przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego w państwach trzecich, zapewniając jednocześnie regionom rozwijającym się niezwykle korzystne warunki wymiany handlowej, co przyczynia się do rozwoju ich krajowego przemysłu rolnego.

Unijna polityka w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ma również wkład w realizację kilku innych celów zrównoważonego rozwoju: np. celu 1. (eliminacja ubóstwa), 8. (wzrost gospodarczy i godna praca), 12. (odpowiedzialna produkcja i konsumpcja) i 15. (życie na lądzie).

EU approach to sustainable development

Sojusz Afryka-Europa

Działania zewnętrzne UE mają zawsze na celu zapewnienie spójności z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, co znajduje również odzwierciedlenie w inicjatywach takich jak Sojusz Afryka–Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Zainicjowany w 2018 r. sojusz ma na celu pobudzenie zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu w Afryce poprzez:

  • zwiększenie inwestycji strategicznych i wzmocnienie roli sektora prywatnego w tworzeniu miejsc pracy
  • inwestowanie w ludzi dzięki inwestowaniu w edukację i umiejętności
  • poprawę otoczenia biznesowego i klimatu dla inwestycji
  • wykorzystanie w pełni potencjału integracji gospodarczej i handlu.

Sojusz stanowi uzupełnienie długotrwałego partnerstwa politycznego między obydwoma kontynentami. Przewiduje on zacieśnienie współpracy i wykracza poza układ „darczyńca-beneficjent”, ponieważ zakłada, że jego uczestnicy są równymi sobie partnerami.

Śledzenie postępów

Komisja Europejska poświęciła kilka stron internetowych wkładowi UE w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Należy do nich m.in. strona Eurostatu dotycząca celów zrównoważonego rozwoju, na której przedstawia się działania UE za pomocą wskaźników, wykresów wizualnych i szczegółowego sprawozdania rocznego.

Milenijne cele rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju opierają się na milenijnych celach rozwoju ONZ (MCR), które w 2000 r. wyznaczono w perspektywie do 2015 r. Deklaracja milenijna i milenijne cele rozwoju przyczyniły się w ogromnym stopniu do podniesienia świadomości społecznej, zwiększenia woli politycznej i mobilizacji zasobów na rzecz walki z ubóstwem. Jednym z najważniejszych osiągnięć okresu 2000–2015 było zmniejszenie ubóstwa na świecie o połowę. Ten sukces niewątpliwie zasługuje na uznanie. Teraz cele zrównoważonego rozwoju zakładają kontynuację i rozwinięcie działań podejmowanych, by sprostać globalnym wyzwaniom, przed którymi stajemy, i zapewnić lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość wszystkim ludziom.