Skip to main content
Agriculture and rural development

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN:

Poľnohospodárstvo EÚ a ciele udržateľného rozvoja

Politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka tvoria dôležitú súčasť pozitívneho príspevku EÚ k dosiahnutiu cieľov programu OSN Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj.

Ústredným bodom programu sú ciele udržateľného rozvoja (SDGs), celosvetovo dohodnuté ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030.

Ambicióznym cieľom č. 2 je odstránenie hladu vo svete. Poľnohospodárstvo EÚ k tomu prispieva dvojakým spôsobom: spoločná poľnohospodárska politika zaručuje dostupnosť bezpečných, výživných a udržateľne vyrábaných potravín pre všetkých Európanov a vývoz potravín z EÚ prispieva k potravinovej bezpečnosti tretích krajín, pričom sa rozvojovým regiónom zároveň poskytujú mimoriadne priaznivé podmienky obchodu, čo podporuje rast ich domáceho poľnohospodárskeho priemyslu;

poľnohospodárska politika a politika pre rozvoj vidieka EÚ rovnako podporuje ďalšie ciele udržateľného rozvoja, vrátane cieľov č. 1 (odstránenie chudoby), č. 8 (dôstojná práca a hospodársky rast), č. 12 (zodpovedná výroba a spotreba) a č. 15 (život na pevnine).

EU approach to sustainable development

Africko-európska aliancia

Cieľom činností vonkajšej politiky EÚ je vždy súlad s programom Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, čo sa odráža aj v nedávnych iniciatívach, ako je africko-európska aliancia pre udržateľné investície a pracovné miesta. Aliancia, ktorá vznikla v roku 2018, sa snaží podporiť zamestnanosť a udržateľný rast v Afrike prostredníctvom:

  • zvýšenia strategických investícií a posilnenia úlohy súkromného sektora pri vytváraní pracovných miest,
  • investovania do ľudí prostredníctvom investovania do vzdelávania a zručností,
  • zlepšenia podnikateľského prostredia a investičnej klímy,
  • maximálneho využitia potenciálu hospodárskej integrácie a obchodu.

Touto alianciou sa dopĺňa dlhodobé politické partnerstvo medzi oboma kontinentmi, prehlbujú sa vzťahy a presahuje sa rámec prístupu darcu/príjemcu tým, že ide o alianciu rovnocenných partnerov.

Sledovanie pokroku

Komisia zriadila niekoľko webových stránok sledujúcich príspevok EÚ k trvalo udržateľným cieľom; predovšetkým ide o webové stránky Eurostat pre ciele udržateľného rozvoja, ktoré sledujú pokrok EÚ v tejto oblasti prostredníctvom ukazovateľov, vizuálnych grafov a podrobnej výročnej správy.

Miléniové rozvojové ciele

Ciele udržateľného rozvoja vychádzajú z miléniových rozvojových cieľov OSN, ktorými sa v roku 2000 stanovili ciele na rok 2015. Miléniová deklarácia a miléniové rozvojové ciele výrazne prispeli k zvýšeniu informovanosti verejnosti, zvýšeniu politickej vôle a mobilizácii zdrojov na boj proti chudobe. Jedným z najvýznamnejších míľnikov v období rokov 2000 – 15 bolo zníženie svetovej chudoby na polovicu. Tento úspech sa ráta, no ciele udržateľného rozvoja sa usilujú o rozšírenie cieľov stanovených na riešenie súčasných globálnych výziev a na dosiahnutie lepšej a udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých.