Skip to main content
Agriculture and rural development

Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN

De landbouw in de EU en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Het beleid van de Europese Unie op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de bijdrage die de EU levert aan de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN.

Centraal in deze agenda staan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die op mondiaal niveau zijn afgesproken en in 2030 moeten zijn bereikt.

Bij doelstelling 2 is de lat hoog gelegd: het uitbannen van honger uit de wereld. De landbouw in de EU levert een tweeledige bijdrage daartoe: het gemeenschappelijk landbouwbeleid waarborgt de beschikbaarheid van veilig, volwaardig en duurzaam geproduceerd voedsel voor alle Europeanen, en de uitvoer van levensmiddelen uit de EU draagt bij tot de voedselzekerheid in derde landen. Tegelijkertijd krijgen de regio’s in ontwikkeling uiterst gunstige handelsvoorwaarden die de groei van hun binnenlandse agro-industrie stimuleren.

Het EU-beleid voor landbouw en plattelandsontwikkeling sluit ook aan bij een aantal andere SDG’s, zoals de doelstelling 1 (uitbannen van armoede), doelstelling 8 (fatsoenlijk werk en economische groei), doelstelling 12 (verantwoorde productie en consumptie) en doelstelling 15 (leven op het land).

EU approach to sustainable development

Afrikaans-Europese alliantie

De EU streeft met haar acties in het kader van het extern beleid steeds naar samenhang met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Dit komt onder meer tot uiting in initiatieven als de in 2018 gelanceerde Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen, die moet leiden tot meer banen en een duurzamere groei in Afrika door:

  • het opvoeren van strategische investeringen en het versterken van de rol van de particuliere sector bij het scheppen van banen;
  • het investeren in mensen via onderwijs en vaardigheden;
  • het verbeteren van het ondernemings- en investeringsklimaat;
  • het benutten van het volledige potentieel van economische integratie en handel.

De alliantie geeft een nieuwe dimensie aan het al lang bestaande partnerschap tussen beide continenten, verdiept de betrekkingen en ontstijgt een donor-ontvanger-relatie: het is een alliantie van gelijken.

De vooruitgang volgen

Op verschillende websites van de Commissie wordt de bijdrage van de EU aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen belicht, en met name op de SDG-site van Eurostat, waar aan de hand van indicatoren, grafieken en een gedetailleerd jaarverslag in kaart wordt gebracht hoe de EU het op dit vlak doet.

Millenniumdoelen voor ontwikkeling

De SDG’s bouwen voort op de VN-millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG’s) waarbij in 2000 streefcijfers werden vastgesteld die in 2015 moesten zijn gehaald. De millenniumverklaring en bijbehorende MDG’s zijn van enorm belang geweest om het publiek bewust te maken van de problematiek, de politieke wil te vergroten en de middelen vrij te maken om armoede uit te bannen. Een van de belangrijkste prestaties in de periode 2000-2015 was de halvering van de armoede in de wereld. Met de SDG’s worden de doelstellingen en streefcijfers die tot dit succes hebben geleid, verlengd en verruimd om de wereldwijde problemen het hoofd te bieden en de toekomst voor iedereen beter en duurzamer te maken.