Skip to main content
Agriculture and rural development

Informácie pre súkromné inšpekčné organizácie

Informácie pre súkromné inšpekčné organizácie tretích krajín

Organizácie, ktoré posudzujú a kontrolujú ekologických výrobcov alebo distribútorov z krajín mimo EÚ, môžu požiadať, aby ich Európska únia uznala ako súkromné inšpekčné organizácie. To im umožňuje vydávať certifikáty potvrdzujúce, že výrobky určené na dovoz do EÚ sa vyrábajú ekologickým spôsobom.

Na uznanie súkromných inšpekčných organizácií existujú kritériá, ktoré musia byť splnené, aby bola žiadosť úspešná. Okrem toho existuje aj štandardizovaný postup uznávania.

Európska komisia poskytuje niekoľko dokumentov, ktoré potenciálnym súkromným inšpekčným organizáciám pomáhajú pri príprave ich žiadostí o uznanie. Patria k nim usmernenia na podanie žiadosti a zoznam potrebných podporných dokumentov.

Pridávanie krajín alebo výrobkov do rozsahu pôsobnosti

Inšpekčné organizácie môžu rozšíriť rozsah pôsobnosti o nové výrobky alebo krajiny.

Na tento účel musia Komisii poskytnúť aktualizované informácie:

  • informácie o tom, ktoré nové výrobky a/alebo krajiny chcú pridať do rozsahu pôsobnosti (počet prevádzkovateľov, pre ktorých budú pôsobiť ako súkromné inšpekčné organizácie, a objem dovozu),
  • potvrdenie o tom, že orgány tretej krajiny boli informované o plánovaných činnostiach,
  • posúdenie zo strany schvaľovacieho orgánu, pokiaľ ide o kontrolu odbornosti inšpektorov.

Inšpekčné organizácie, ktoré chcú rozšíriť svoj rozsah pôsobnosti na nové výrobky, musia takisto uviesť:

  • správu o znaleckom audite vypracovanú akreditačným orgánom pre kategóriu výrobku, o ktorú sa žiada, pričom sa musí vykonať v krajine, z ktorej sa chce vyvážať.

Všetky informácie týkajúce sa zmeny rozsahu pôsobnosti by sa mali uviesť prostredníctvom systému OFIS.

Povinnosti inšpekčných organizácií:

Aby si uznané inšpekčné organizácie zachovali svoje uznanie, musia spĺňať tieto požiadavky:

  • zabezpečiť, aby informácie týkajúce sa uznania Komisiou boli aktuálne, najmä kontaktné miesto a kontaktné údaje,
  • viesť presný online zoznam prevádzkovateľov, ktorých kontrolujú, vrátane stavu ich certifikácie a kategórií výrobkov, na ktoré sa vzťahuje,
  • predložiť do 28. februára výročnú správu prostredníctvom informačného systému pre ekologické poľnohospodárstvo (OFIS),
  • viesť vyšetrovanie v prípade akýchkoľvek podozrení na nezrovnalosti v súvislosti s výrobkom, do 30 dní od oznámenia nezrovnalosti informovať Komisiu a európske krajiny o záveroch vyšetrovania.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Stiahnuť

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
slovenčina
(245.31 KB - PDF)
Stiahnuť

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Stiahnuť

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Stiahnuť