Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Ekologická poľnohospodárska výroba a ekologické produkty

Produkty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ o ekologickej výrobe

Pravidlá Európskej únie v oblasti ekologického poľnohospodárstva sa vzťahujú na poľnohospodárske produkty vrátane akvakultúry a kvasníc. Zahŕňajú všetky fázy výrobného procesu od osiva až po konečné spracované potraviny. To znamená, že existujú osobitné ustanovenia pre širokú škálu produktov, ako napríklad:

 • osivo a množiteľský materiál, ako napríklad odrezky, pakorene atď., z ktorých sa pestujú rastliny alebo plodiny;
 • živé alebo nespracované poľnohospodárske produkty;
 • krmivá;
 • spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny.

Navyše sa v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam nových produktov, ktoré úzko súvisia s poľnohospodárstvom a ktoré v súčasnosti patria aj do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. Patria sem soli, zátky z prírodného korku, esenciálne oleje, surová bavlna, surová vlna a včelí vosk.

Právne predpisy EÚ o ekologickej poľnohospodárskej výrobe nezahŕňajú produkty, ktoré sú výsledkom rybolovu a lovu voľne žijúcich zvierat, ale vzťahujú sa na zber voľne rastúcich rastlín, ak sú dodržané určité podmienky prirodzených biotopov. Najmä v prípade rastlín, hospodárskych zvierat, spracovaných potravín, vína, kvasníc a akvakultúry sa uplatňujú osobitné pravidlá.

Nariadenie (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Právne predpisy pre sektor ekologickej výroby

Pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vyrábať ekologicky znamená dodržiavať pravidlá ekologického poľnohospodárstva. Ich účelom je na základe všeobecných a osobitných zásad podporiť ochranu životného prostredia, zachovať biodiverzitu v Európe a budovať dôveru spotrebiteľa v ekologické produkty. Týmito pravidlami sa riadia všetky oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby a sú založené na niekoľkých kľúčových zásadách:

 • zákaz používania GMO,
 • zákaz používania ionizujúceho žiarenia,
 • obmedzenie používania umelých hnojív, herbicídov a pesticídov,
 • zákaz používania hormónov a obmedzenie používania antibiotík na prípady, keď je to nevyhnutné pre zdravie zvierat.

Výrobcovia ekologických produktov teda musia uplatniť rôzne prístupy na zachovanie úrodnosti pôdy a zdravia zvierat a rastlín, ako napríklad:

 • striedanie plodín,
 • pestovanie rastlín, ktoré viažu dusík, a iných plodín využívaných ako zelené hnojivo s cieľom obnoviť úrodnosť pôdy,
 • zákaz používania minerálnych dusíkatých hnojív,
 • používanie odolných odrôd a plemien, ako aj techník na podporu prirodzenej kontroly škodcov s cieľom obmedziť burinu a škodcov,
 • podpora prirodzenej imunologickej ochrany zvierat,
 • výrobcovia ekologických produktov musia v záujme zachovania dobrých životných podmienok a zdravia zvierat zabrániť prehusteniu zvierat.

Pravidlá týkajúce sa hospodárskych zvierat

Chovatelia hospodárskych zvierat musia takisto spĺňať osobitné podmienky, ak chcú svoje produkty predávať s označením ekologickej výroby. Tieto pravidlá zahŕňajú dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat, kŕmenie zvierat v súlade s ich výživovými potrebami a ich účelom je ochrana zdravia zvierat a životného prostredia. Takisto pomáhajú budovať dôveru verejnosti, pretože zabezpečujú, aby sa zvieratá z ekologického chovu udržiavali oddelene od zvierat z neekologického chovu. Príklady pravidiel, ktoré sa vzťahujú na chovateľov hospodárskych zvierat:

Dodržiavanie zásad ekologického chovu

 • Zvieratá z neekologického chovu sa nesmú priviesť do ekologického chovu, pokiaľ to nie je na účely plemenitby, a vtedy musia spĺňať osobitné pravidlá.
 • Poľnohospodári musia svojim zvieratám zabezpečiť 100 % ekologické krmivo, aby mohli svoje produkty uviesť na trh s označením ekologickej výroby.
 • Krmivo by sa malo v prvom rade získať z poľnohospodárskeho podniku, kde sa zvieratá chovajú, alebo z iných poľnohospodárskych podnikov v tom istom regióne.
 • Klonovanie zvierat či prenos embryí sú prísne zakázané.
 • Rastové stimulátory a syntetické aminokyseliny sú zakázané.
 • Mláďatá cicavcov sa musia kŕmiť prírodným mliekom, prednostne materským.
 • Musia sa použiť prirodzené spôsoby rozmnožovania, je však povolené umelé oplodnenie.
 • Neekologické kŕmne suroviny rastlinného pôvodu, kŕmne suroviny živočíšneho alebo minerálneho pôvodu, kŕmne doplnkové látky, určité produkty, ktoré sa používajú vo výžive zvierat, a technologické pomocné látky sa môžu použiť len vtedy, ak boli osobitne povolené na používanie v ekologickej výrobe.

Dobré životné podmienky zvierat

 • Personál zodpovedný za chov živočíchov musí mať potrebné základné vedomosti a zručnosti, pokiaľ ide o potreby živočíchov v oblasti ich zdravia a pohody.
 • Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať podmienkam ustajnenia, postupom chovu, ako aj rešpektovaniu stanovenej hustoty chovu a minimálnych plôch pre vnútorné a vonkajšie priestory.
 • Počet kusov hospodárskych zvierat musí byť obmedzený v záujme minimalizovania nadmerného spásania, erózie alebo znečistenia spôsobeného zvieratami alebo v dôsledku rozmetávania ich hnoja.
 • Zvieratá by mali mať, vždy keď je to možné, prístup k voľným plochám alebo pastvinám.
 • Zakazuje sa priväzovanie alebo izolácia hospodárskych zvierat okrem prípadov aplikovaných na jednotlivé zvieratá na obmedzený čas a pokiaľ je to z dôvodov dobrých životných podmienok, bezpečnosti alebo z veterinárnych dôvodov.
 • Hormóny alebo podobné látky nie sú povolené, ak nejde o spôsob veterinárnej terapeutickej liečby u jednotlivého zvieraťa.
 • Choré zvieratá sa môžu podľa potreby a za prísnych podmienok liečiť alopatickými veterinárnymi liekmi vrátane antibiotík. Je to povolené len vtedy, ak nie je vhodné použiť fytoterapeutické, homeopatické či iné produkty.
 • Imunologické veterinárne lieky sú povolené.

Pravidlá týkajúce sa potravinového reťazca

Pravidlá sa vzťahujú na všetky fázy výroby, prípravy a distribúcie (od prvovýroby po skladovanie, spracovanie, prepravu, distribúciu až po dodávku konečnému spotrebiteľovi). To znamená, že všetky produkty ekologického poľnohospodárstva v EÚ sa riadia prísnymi pravidlami stratégie „z farmy na stôl“.

Osobitné ustanovenia na spracovanie ekologických potravín a krmív:

 • časové a priestorové oddelenie spracovaných ekologických potravín od neekologických,
 • minimálny obsah ekologických poľnohospodárskych zložiek 95 % a prísne podmienky pre zvyšných 5 % na účely označenia ako ekologické s použitím ekologického loga,
 • jasné pravidlá označovania určenia produktov, ktoré môžu používať ekologické logo,
 • osobitné obmedzenia látok, ktoré možno pridávať do potravín a krmív, a obmedzený zoznam povolených kŕmnych doplnkový látok a technologických pomocných látok, ktoré sa majú použiť v ekologickej výrobe.

Povolené látky v ekologickej výrobe

Jedným z cieľov ekologickej výroby je znížiť používanie vonkajších vstupov. Každá látka, ktorá sa používa v ekologickom poľnohospodárstve na boj proti škodcom alebo chorobám rastlín, musí byť vopred schválená Európskou komisiou.

Osobitnými zásadami sa navyše riadi aj schvaľovanie vonkajších vstupov, ako sú hnojivá, pesticídy a prídavné látky v potravinách, takže v ekologickej výrobe možno použiť iba látky a zlúčeniny schválené podľa osobitných právnych predpisov.

Spracované potraviny sa vyrábajú výlučne z poľnohospodárskych zložiek (nezohľadňuje sa pridaná voda a kuchynská soľ). Môžu tiež obsahovať:

 • prípravky obsahujúce mikroorganizmy a enzýmy, stopové prvky, kŕmne doplnkové látky, technologické pomocné látky a arómy, vitamíny, ako aj aminokyseliny a iné mikroživiny pridané do potravín na osobitné výživové účely sa takisto môžu použiť, ale iba vtedy, ak sú povolené podľa pravidiel ekologickej výroby.
 • Nesmú sa používať látky a techniky obnovujúce vlastnosti stratené pri spracovaní alebo uskladňovaní, ktoré naprávajú akúkoľvek nedbanlivosť pri spracovávaní alebo ktoré môžu byť inak zavádzajúce, pokiaľ ide o pravú povahu týchto produktov.
 • Neekologické poľnohospodárske zložky sa môžu použiť len vtedy, ak boli povolené v rámci príloh k právnym predpisom alebo ich dočasne povolila krajina EÚ.

Každá látka uvedená na používanie v ekologickom poľnohospodárstve musí predovšetkým spĺňať horizontálne pravidlá EÚ, a následne ju Európska komisia dôkladne posúdi a schváli na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.

Pravidlá týkajúce sa vína, akvakultúry a hydropónie

Víno

Na ekologické vinárstvo sa vzťahujú osobitné pravidlá vrátane technického vymedzenia pojmu ekologické víno, ktoré spĺňa ciele a zásady ekologickej výroby.

Víno z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa musí vyrábať z ekologického hrozna a kvasníc. Existuje však rad ďalších obmedzení, ktoré sa takisto uplatňujú. Príklady:

 • zákaz používania kyseliny sorbovej a odsírenia,
 • úroveň siričitanov v ekologickom víne musí byť nižší než ich bežný ekvivalent (v závislosti od obsahu zvyškového cukru).

Akvakultúra

Oblasť ekologickej akvakultúry sa takisto riadi osobitnými pravidlami. Kľúčové prvky zahŕňajú:

 • prísne vymedzené maximálne hustoty chovu,
 • požiadavky na kvalitu vody,
 • pravidlá, ktoré stanovujú potrebu chrániť biodiverzitu a ktoré nepovoľujú používanie umelých hormónov na reprodukciu,
 • čo najmenej manipulácie s cieľom zabrániť stresu a fyzickému poškodeniu,
 • používanie ekologických krmív doplnených krmivom z udržateľného rybolovu,
 • osobitné pravidlá pre chov lastúrnikov a morských rias.
15. SEPTEMBRA 2023
Working Document: Issues impacting the development of EU organic aquaculture (August 2023)
English
(862.77 KB - PDF)
Stiahnuť

Hydropónia a akvapónia

Podľa pravidiel EÚ nie je povolené uvádzať na trh hydroponicky vypestované rastliny s označením ekologickej výroby, okrem prípadu, keď rastú prirodzene vo vode. Pri ekologickej výrobe sa totiž rastliny pestujú prirodzene v pôde. Tento predpis sa takisto vzťahuje na rastliny, ktoré sa pestujú v akvaponickom systéme.

Ryby chované v akvaponickom systéme však možno predávať s označením ekologického chovu, ak sa dodržiavajú príslušné právne predpisy týkajúce sa ekologickej akvakultúry.

Databázy ekologického rastlinného množiteľského materiálu

Všetky rastliny alebo plodiny, ktoré sa na trh uvádzajú s označením ekologický produkt, musia byť vypestované z rastlinného množiteľského materiálu (osivo, pakorene atď.), ktorý takisto spĺňa ekologické normy.

Poľnohospodári však majú niekedy problémy nájsť vhodné zdroje ekologického rastlinného množiteľského materiálu. Krajiny EÚ preto vedú databázy ekologického rastlinného množiteľského materiálu, aby poľnohospodári mohli ľahšie vyhľadať dodávateľov.