Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Budúcnosť ekologickej poľnohospodárskej výroby

New legislation from 2022

Nové právne predpisy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa uplatňujú od 1. januára 2022, v nadväznosti na odklad ich vykonávania o jeden rok. Nové pravidlá odrážajú meniacu sa povahu tohto rýchlo rastúceho odvetvia. Cieľom nového nariadenia je zabezpečiť poľnohospodárom spravodlivú hospodársku súťaž a zároveň predchádzať podvodom a zachovať dôveru spotrebiteľov prostredníctvom týchto opatrení:

 • zjednodušenie pravidiel výroby postupným rušením viacerých výnimiek,
 • posilnenie kontrolného systému vďaka prísnejším preventívnym opatreniam a dôsledným kontrolám v rámci celého dodávateľského reťazca,
 • povinnosť výrobcov v tretích krajinách dodržiavať rovnaký súbor pravidiel ako výrobcovia, ktorí vyrábajú v EÚ,
 • pravidlá ekologickej výroby platné pre širší zoznam výrobkov (napr. soľ, korok, včelí vosk atď.) a dodatočné pravidlá pre výrobu (napr. v prípade raticovej zveri, králikov a hydiny),
 • jednoduchšia certifikácia pre drobných poľnohospodárov vďaka novému systému skupinovej certifikácie,
 • jednotnejší prístup k znižovaniu rizika náhodnej kontaminácie pesticídmi.

Nariadenie EÚ 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Súvisiace informácie

Právne predpisy pre sektor ekologického poľnohospodárstva

Konzultačný proces

Pri príprave nových právnych predpisov konzultuje EÚ so zainteresovanými stranami, ako aj s verejnosťou, aby posúdila ich názory k danému návrhu.

Nové právne predpisy týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby neboli výnimkou a v rokoch 2012 a 2013 uskutočnila Európska komisia rozsiahlu konzultáciu. Získané informácie uľahčili Komisii proces rozhodovania v rámci tvorby nových právnych predpisov.

Harmonogram konzultácie

 1. marec 2014

  Komisia predložila právne predpisy na základe vlastných odborných znalostiach, posúdení vplyvu a výsledkov konzultačného procesu.

  Posúdenie vplyvu nového návrhu

  Návrh Komisie z roku 2014 o novom nariadení pre odvetvie ekologického poľnohospodárstva

 2. november 2013

  Druhé zasadnutie Poradnej skupiny pre ekologické poľnohospodárstvo nadviazalo na prácu z júna 2013.

 3. jún 2013

  Zasadnutie Poradnej skupiny pre ekologické poľnohospodárstvo Poradná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo (v súčasnosti známa ako CDG) zasadla v bežnom osadení s cieľom pokračovať v práci na legislatívnom návrhu.

 4. apríl 2013

  Druhé zasadnutie Rozšírenej poradnej skupiny pre ekologické poľnohospodárstvo Poradná skupina sa druhýkrát stretla s cieľom nadviazať na prácu vykonanú v predchádzajúcich skupinách odborníkov a prostredníctvom verejných konzultácií.

 5. január až apríl 2013

  Verejná konzultácia. Komisia dostala 44 846 odpovedí na pripravený dotazník a zainteresované strany a občania zaslali elektronickou poštou 1 450 voľných príspevkov.

  Správa o verejnej konzultácii o nových právnych predpisoch o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

 6. december 2012

  Rozšírená poradná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo (v súčasnosti známa ako skupina pre občiansky dialóg alebo CDG) zasadla k diskusii o novej legislatíve. Sprevádzala ich široká škála ďalších zainteresovaných strán.

 7. november 2012

  Vypočutie odborníkov na tému medzinárodného obchodu ekologických produktov a globálnych otázok. Zástupcovia organizácií, ako sú skupiny výrobcov a kontrolné orgány tretích strán, uskutočnili prezentácie.

 8. október 2012

  Vypočutie odborníkov na tému ekologickej výroby Európskej únie – kontroly a presadzovanie. Zainteresované strany, napríklad úrady hraničnej kontroly a organizácie výrobcov, uskutočnili prezentácie.

 9. september 2012

  Vypočutie odborníkov na tému ekologického trhu EÚ – vnútorné trhy a štandardy. Zainteresované strany (napríklad spotrebiteľská organizácia alebo mimovládne organizácie na ochranu zvierat) uskutočnili prezentácie pred Komisiou.

Akčný plán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v EÚ

V marci 2021 Komisia spustila akčný plán pre EÚ v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. V akčnom pláne sa stanovuje cieľ Európskej zelenej dohody, ktorým je využívať do roku 2030 v ekologickom poľnohospodárstve 25 % poľnohospodárskej pôdy.

Plán pozostáva z 23 opatrení rozdelených do troch osí.

 • Os č. 1: stimulovať dopyt a zaručiť dôveru spotrebiteľov.
 • Os č. 2: stimulovať konverziu a posilniť celý hodnotový reťazec.
 • Os č. 3: ekologická poľnohospodárska výroba, ktorá ide príkladom: zlepšiť prínos ekologického poľnohospodárstva k udržateľnosti životného prostredia.

Výskum a inovácie v ekologickom poľnohospodárstve

Výskum a inovácie sú jednou z priorít programu Európskej komisie a poľnohospodárstvo nie je výnimkou.

Horizont 2020 a Horizont Európa

EÚ financuje v rámci právnych predpisov programov Horizont 2020 a Horizont Európa rôzne výskumné projekty. Komisia v rámci konzultácií so zainteresovanými stranami pripravila viacročné pracovné programy zamerané na stimuláciu rastu a vytváranie pracovných miest. Tieto programy kombinujú súkromné investície s finančnými prostriedkami EÚ na financovanie výskumu, ktorý bude mať hmatateľné výsledky.

Program Horizont 2020 pre poľnohospodárstvo sa zameriaval najmä na to, ako zvýšiť účinnosť výroby a zároveň predchádzať škodám na životnom prostredí. Viaceré z týchto projektov sa priamo týkajú ekologickej výroby a stále prebiehajú.

EIP-AGRI

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI) spája poľnohospodárov a výskumných pracovníkov s cieľom urýchliť inovácie. EIP-AGRI má osobitnú skupinu, ktorá sa zameriava na nové prístupy k ekologickému poľnohospodárstvu. Skupina pracovala na optimalizácii výnosov z ornej pôdy a vo svojej záverečnej správe zhrnula niekoľko najlepších postupov.

EIT

Na podporu inovácií zriadila EÚ Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). EIT-Food je zameraný na podnikanie a inovácie v potravinárskom odvetví.

Aktuálne informácie