Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Becoming an organic farmer

Ekologické princípy

Uplatňovať ekologické poľnohospodárstvo znamená rešpektovať princípy, pravidlá a požiadavky ekologického poľnohospodárstva. Záujemcovia, ktorí by sa chceli stať ekologickými poľnohospodármi, by sa mali oboznámiť s potrebnými právnymi predpismi, aby si plne uvedomovali svoju zodpovednosť.

Pred začatím akejkoľvek aktivity v sektore ekologickej poľnohospodárskej výroby sa odporúča, aby záujemca vo svojej krajine najskôr kontaktoval príslušný orgán pôsobiaci v sektore poľnohospodárstva, ktorý mu môže poskytnúť informácie o dostupnosti podporných opatrení, ako aj všeobecné poradenstvo.

Certifikácia

Všetci výrobcovia potravín, sprostredkovatelia alebo obchodníci, ktorí majú záujem uviesť na trh potraviny s ekologickým označením, sa musia zaregistrovať v štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácii. Štátna inšpekčná organizácia, respektíve súkromná inšpekčná organizácia, je organizácia, ktorá overuje, že činnosť prevádzkovateľa je v súlade s právnymi predpismi v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. Každá krajina EÚ má možnosť výberu medzi štátnou alebo súkromnou organizáciou. V oboch prípadoch organizácia kontroluje dodržiavanie právnych predpisov Európskej únie v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Ak sa chcete stať ekologickým poľnohospodárom, musíte získať certifikát od inšpekčnej organizácie.

Súčasťou certifikácie je každoročná inšpekcia a súbor kontrol, ktoré sú zamerané na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Súvisiace informácie

Kontrola a presadzovanie

Konverzia

Farmy, na ktorých chcú záujemcovia produkovať ekologicky, musia prejsť procesom tzv. konverzie. Počas obdobia konverzie sa musia dodržiavať metódy ekologickej výroby, ale výsledný produkt sa napriek tomu nemôže predávať ako ekologický. Dĺžka obdobia konverzie závisí od druhu ekologického produktu:

  • 3 roky pre bobuľoviny, stromové ovocie a vinič,
  • 12 mesiacov pre ošípané a hydinu,
  • 2 roky pre jednoročné plodiny slúžiace ako krmivo pre hospodárske zvieratá.

Pre ekologické farmy môže byť obdobie konverzie náročné. Zavedenie ekologických metód často spôsobuje nižšiu úrodu, pričom potraviny vyprodukované počas tohto obdobia nemožno predávať za vyššie ceny. Európska únia a krajiny EÚ preto ponúkajú rozličné podporné opatrenia s cieľom pomôcť ekologickým poľnohospodárom rozbehnúť výrobu.

Všetky rastliny vypestované počas obdobia konverzie musia pochádzať z ekologických semien.

Finančná podpora pre ekologických poľnohospodárov

Finančnú podporu EÚ možno využiť na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo, ako aj na udržanie tohto stavu. Dôvodom je to, že ekologické poľnohospodárstvo má dôležitú úlohu v rámci rozličných priorít rozvoja vidieka a prináša potenciálne výhody pre spoločnosť, ktoré zo zavedenia ekologických metód v poľnohospodárstve môžu plynúť.

Aby krajiny EÚ mohli reagovať na konkrétne výzvy, ktorým ekologickí poľnohospodári môžu čeliť, podporu dokážu prideľovať rôznymi spôsobmi.

Súvisiace informácie

Vnútroštátne a súkromné inšpekčné organizácie

Podpora príjmu

Výskum, najlepšie postupy a poradenstvo

EÚ pomáha poľnohospodárom nielen finančne. Ekologickí poľnohospodári dostávajú aj poradenstvo o najlepších postupoch a spôsoboch osvojovania si nových a inovatívnych riešení. Vďaka tomu možno zvyšovať efektívnosť a v konečnom dôsledku aj rozpätie zisku.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI) podporuje konkurencieschopné a udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktoré „dosahuje viac a lepšie s menej“.

EÚ takisto pomáha poľnohospodárom zakladať organizácie výrobcov, ktoré ich pomáhajú chrániť pred nekalými obchodnými praktikami a poskytujú im podporu v období trhových výkyvov.

Súvisiace informácie

Organizácie výrobcov

Poľnohospodársky poradenský systém

Výskum a inovácie v oblasti ekologickej výroby

Ekologické poľnohospodárstvo a SPP

Ekologickí poľnohospodári takisto môžu požiadať o rôzne formy podpory príjmu v súlade so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP). Patria k nim priame platby a platby pre mladých poľnohospodárov.

Ekologickí poľnohospodári sú navyše automaticky oprávnení dostávať platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ekologizačné platby). Ekologizačné platby boli navrhnuté s cieľom stimulovať poľnohospodárov, aby robili rozhodnutia, ktoré sú prijateľné z hľadiska životného prostredia. Automatické vyplácanie platieb ekologickým poľnohospodárom je odrazom mnohých priaznivých dopadov, ktoré má ekologické poľnohospodárstvo na životné prostredie.

Súvisiace informácie

Udržateľné využívanie pôdy (ekologizácia)

Priame platby

Rozvoj vidieka

Aktuálne informácie