Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Станете производител на биологични продукти

Принципи на биологичното земеделие

Биологичното земеделие се основава на спазване на определени принципи, правила и изисквания. Всеки стопанин, който желае да се занимава с биологично земеделие, трябва да се запознае с необходимото законодателство и произтичащите от него отговорности.

Преди да започнете дейност в сектора на биологичното производство, свържете се с компетентния селскостопански орган във вашата страна. Той може да ви предостави информация за наличните мерки за подпомагане и по-общи съвети.

Сертифициране

Всички производители, преработватели или търговци на храни, които желаят да ги продават като биологични, трябва да се регистрират пред контролен или надзорен орган. Контролният или надзорният орган проверява дали съответният оператор спазва правилата за биологичното производство. Всяка страна от ЕС може да реши дали това е публичен или частен орган, но всички те проверяват дали се спазват правилата на Европейския съюз в областта на биологичното производство.

Ако желаете да се занимавате с биологично земеделие, трябва да бъдете сертифициран от контролен орган.

Това включва ежегодна инспекция и набор от проверки, за да се гарантира, че спазвате правилата за биологичното производство.

Информация по темата

Контрол и изпълнение

Преход към биологично производство

Всяко стопанство, което желае да произвежда по биологичен начин, трябва да премине през процес, известен като „преобразуване“. През този период трябва да се използват методи на биологично производство, но получената продукция не може да се продава като биологична. Продължителността на този преходен период зависи от вида на произвежданите биологични продукти:

  • 3 години за градини с плодове от многогодишни храсти, дървета и лози;
  • 12 месеца за паша на прасета и домашни птици;
  • 2 години за годишни култури за паша на сухоземни преживни животни.

Периодът на преход може да бъде труден период за стопанството. Биологичните методи на производство често водят до по-ниски добиви, а храните, произведени през този период, все още не могат да се продават на по-високите цени, характерни за биологичните продукти. Поради тази причина Европейският съюз и страните от ЕС предлагат различни видове подпомагане за това трудно начало.

Всички растения, отглеждани през периода на преход към биологично производство, трябва да произхождат от биологични семена.

Финансова подкрепа за стопани, занимаващи се с биологично земеделие

Финансовото подпомагане от ЕС може да бъде както за преход към биологично производство, така и за поддържане на статута на биологичен производител. Това е признание за ролята на биологичното земеделие по отношение на различните приоритети за развитие на селските райони и потенциалните ползи за обществото от методите за биологично производство.

Държавите от ЕС могат да отпускат помощи по различни начини, за да отвърнат на специфичните предизвикателства, пред които могат да бъдат изправени техните стопани, практикуващи биологично земеделие.

Информация по темата

Допълнителна информация от националните контролни и надзорни органи

Подпомагане на доходите

Ръководство за възможностите за подпомагане за производителите на биологични продукти

Научни изследвания, добри практики и съвети

ЕС помага на биологичните стопани не само с финансови средства. Биологичните стопани могат също така да се възползват от съвети за добри практики или за нови и новаторски решения. По този начин може да се подобри ефективността и да се увеличат маржовете на печалба.

Европейското партньорство за иновации в селското стопанство (ЕПИ-АГРИ) работи за стимулирането на конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство, така че да се постигат повече и по-добри резултати с по-малко ресурси.

ЕС също помага на земеделските стопани да създават организации на производителите, които предоставят защита срещу нелоялни търговски практики и осигуряват подкрепа по време на колебания на пазара.

Информация по темата

Организации на производители

Система за съвети в селското стопанство

Научни изследвания и иновации в областта на биологичните продукти

Биологичното земеделие и ОСП

Земеделските стопани, занимаващи се с биологично земеделие, могат да кандидатстват за други форми на подпомагане на доходите по линия на общата селскостопанска политика (ОСП). Те включват директни плащания и плащания специално за млади земеделски стопани.

Освен това производителите на биологични продукти автоматично имат право на плащания за екологизиране. Плащанията за екологизиране бяха създадени, за да насърчат стопаните да вземат разумни екологосъобразни решения, а автоматичното им предоставяне на стопаните, занимаващи се с биологично земеделие, отразява многобройните ползи за околната среда на този вид земеделие.

Информация по темата

Устойчиво използване на земята (екологизиране)

Преки плащания

Развитие на селските райони