Skip to main content
Agriculture and rural development

Becoming an organic farmer

Luonnonmukaisen tuotannon periaatteet

Luomutuottajaksi ryhtyminen edellyttää luonnonmukaisen maatalouden periaatteiden, sääntöjen ja vaatimusten noudattamista. Jokaisen, joka haluaa ryhtyä luomutuottajaksi, kannattaa ensin tutustua asiaa koskevan lainsäädännön vaatimuksiin ymmärtääkseen, mitä kaikkea luomutuottajilta edellytetään.

Ennen toiminnan käynnistämistä on hyvä ottaa yhteyttä oman maan toimivaltaiseen maatalousviranomaiseen. Siltä saa yleistä neuvontaa ja tietoa tukitoimenpiteistä.

Sertifiointi

Jos elintarvikkeiden tuottajat, jalostajat ja kauppiaat haluavat myydä tuotteitaan luonnonmukaisina, niiden on ensin rekisteröidyttävä tarkastuslaitoksen rekisteriin. Tarkastuslaitoksen tehtävänä on varmistaa, että tuottaja toimii EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Kukin EU-maa voi itse päättää, vastaako valvonnasta yksityinen vai julkinen tarkastuslaitos.

Luomutuottajaksi ryhtyvän on haettava tarkastuslaitokselta sertifiointia.

Tämä edellyttää vuosittaisten tarkastusten läpäisemistä. Lisäksi tiloilla tehdään muita tarkastuksia, joilla varmistetaan luomusääntöjen noudattaminen.

Lisätietoa

Tarkastukset ja täytäntöönpanon valvonta

Luonnonmukaiseen maatalouteen siirtyminen

Jos maatilalla halutaan ryhtyä luomutuotantoon, sen on ensin käytävä läpi siirtymäprosessi. Tänä aikana on käytettävä luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä, mutta tuotettuja tuotteita ei kuitenkaan voida myydä luonnonmukaisina. Siirtymävaiheen kesto riippuu tuotetun luomutuotteen tyypistä. Siirtymävaihe on

  • 3 vuotta monivuotisten marjojen, puussa kasvavien hedelmien ja viiniköynnösten hedelmien osalta
  • 12 kuukautta sikojen ja siipikarjan osalta
  • 2 vuotta märehtijöiden rehuna käytettävien yksivuotisten kasvien osalta.

Siirtymäaika voi olla tiloille haastava ajanjakso, sillä luomumenetelmiä käytettäessä tuotanto voi usein olla vähäisempää, mutta sitä ei voi vielä myydä luomutuotteen hinnalla. Tästä syystä Euroopan unioni ja EU-maat tarjoavat erilaisia tukijärjestelyjä aloitteleville luomutuottajille.

Siirtymävaiheen aikana kasvatettujen kasvien on oltava peräisin luonnonmukaisesti tuotetuista siemenistä.

Taloudellinen tuki luomutuottajille

EU pitää luonnonmukaista maataloutta tärkeänä maaseudun kehittämisen kannalta ja katsoo, että luomutuotannosta voi olla yhteiskunnalle muutakin hyötyä. Siksi EU myöntää taloudellista tukea sekä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymiseen että luonnonmukaisen tilan ylläpitoon.

EU-maat voivat jakaa tuen eri tavoin. Näin kukin maa voi ottaa huomioon luomutuottajiensa mahdollisesti kohtaamat erityishaasteet.

Lisätietoa

Kansalliset tarkastuslaitokset, joilta saa lisätietoja

Tulotuki

Opas luomutuottajien tukijärjestelyistä

Tutkimus, parhaat käytännöt ja neuvonta

Taloudellisen tuen lisäksi EU tarjoaa luomutuottajille tietoa parhaista käytännöistä ja opastusta uusien innovatiivisten ratkaisujen omaksumiseen. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja näin kasvattaa voittomarginaalia.

Maatalouden eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP-AGRI) pyrkii edistämään kilpailukykyistä ja kestävää maa- ja metsätaloutta, jossa vähemmillä resursseilla saavutetaan enemmän ja parempaa.

EU myös auttaa maataloustuottajia perustamaan tuottajaorganisaatioita, joiden avulla ne voivat suojautua epäterveiltä kaupan käytännöiltä ja saada tukea markkinoiden heilahtelujen aikana.

Lisätietoa

Tuottajaorganisaatiot

Maatilojen neuvontajärjestelmä

Luomualan tutkimus ja innovointi

Luomutuotannon asema yhteisessä maatalouspolitiikassa

Luomutuottajat voivat hakea myös muita yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia tulotukia. Näihin kuuluvat suorat tuet ja erityisesti nuorille viljelijöille maksettavat tuet.

Lisäksi luomutuottajat saavat automaattisesti viherryttämistukea. Viherryttämistuen tarkoituksena on kannustaa viljelijöitä tekemään ympäristön kannalta järkeviä päätöksiä. Sillä, että luomutuottajille tuki tulee automaattisesti, halutaan palkita luomutuotannon tapaisia käytäntöjä, joista on monia etuja ympäristölle.

Lisätietoa

Kestävä maankäyttö (viherryttäminen)

Suorat tuet

Maaseudun kehittäminen