Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Biologisch landbouwer worden

Beginselen van de biologische landbouw

Biologische landbouwers moeten zich houden aan de beginselen, voorschriften en eisen van de biologische landbouw. Wie aan biologische landbouw wil gaan doen, moet ervoor zorgen dat hij of zij de desbetreffende wetgeving kent en zich volledig bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden.

Voordat u met een activiteit in de biologische sector van start gaat, dient u contact op te nemen met de voor landbouw bevoegde autoriteit in uw land. Deze kan u informatie over de beschikbare steunmaatregelen en meer algemeen advies verstrekken.

Certificering

Alle producenten, verwerkers en handelaren die levensmiddelen als biologische producten in de handel willen brengen, moeten zich laten registreren bij een controleorgaan of een controlerende autoriteit. Het controleorgaan of de controlerende autoriteit moet verifiëren of de marktdeelnemer zich aan de voorschriften inzake biologische productie houdt. Elke EU-lidstaat beslist zelf of hij een beroep doet op een openbare of een particuliere instantie, maar hun taak is overal hetzelfde: controleren of de EU-regels inzake biologische productie worden nageleefd.

Als u een biologische landbouwer wil worden, moet u door een controleorgaan worden gecertificeerd.

Dit omvat een jaarlijkse inspectie en een aantal controles om na te gaan of u zich houdt aan de voorschriften inzake biologische productie.

Meer informatie

Controle en handhaving

Omschakeling

Elk landbouwbedrijf dat biologisch wil produceren, moet eerst een proces van “omschakeling” doorlopen. Gedurende deze periode moeten biologische productiemethoden worden gebruikt, maar de verkregen producten mogen niet als biologisch worden verkocht. De duur van deze omschakelingsperiode hangt af van het soort biologisch product dat wordt geproduceerd:

  • drie jaar voor de teelt van meerjarig kleinfruit, boomvruchten en vruchten van de wijnstok;
  • twaalf maanden voor varkens- en pluimveebedrijven;
  • twee jaar voor eenjarige voedergewassen voor herkauwers.

De omschakelingsperiode kan een moeilijke periode zijn voor biologische landbouwbedrijven. Biologische methoden resulteren vaak in lagere opbrengsten, en levensmiddelen die tijdens de omschakelingsperiode zijn geproduceerd, kunnen niet tegen dezelfde meerprijs worden verkocht als biologische producten. Daarom bestaan er verschillende steunmaatregelen van de EU en van de lidstaten om producenten van biologische producten hulp te bieden tijdens de opstartfase.

Tijdens de omschakelingsperiode moeten alle planten uit biologische zaden worden geteeld.

Financiële steun voor biologische landbouwers

Er is financiële steun van de EU beschikbaar voor de omschakeling naar biologische landbouw en voor het behoud van de biologische status. Hiermee wordt erkend dat de biologische landbouw een belangrijke rol speelt in de verschillende prioriteiten voor plattelandsontwikkeling en dat biologische productiemethoden maatschappelijke voordelen kunnen meebrengen.

De EU-lidstaten kunnen de steun op verschillende manieren toewijzen. Op die manier kunnen zij inspelen op de specifieke problemen waarmee hun biologische landbouwers te maken kunnen krijgen.

Meer informatie

Nationale controlerende autoriteiten en controleorganen voor nadere informatie

Inkomenssteun

Onderzoek, beste praktijken en advies

Naast de financiële steun kunnen biologische landbouwers ook advies van de EU krijgen over beste praktijken of over de toepassing van nieuwe en innovatieve oplossingen. Dit kan leiden tot een grotere efficiëntie en betere winstmarges.

Het Europees innovatiepartnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) bevordert een concurrerende en duurzame land- en bosbouw die “met minder middelen meer resultaat en een hogere kwaliteit behaalt”.

De EU helpt landbouwers ook bij het opzetten van producentenorganisaties die bescherming bieden tegen oneerlijke handelspraktijken en die ondersteuning bieden bij marktschommelingen.

Meer informatie

Producentenorganisaties

Bedrijfsadviseringssysteem

Onderzoek en innovatie in de biologische sector

Biologische landbouw en het GLB

Biologische landbouwers kunnen ook een aanvraag indienen voor andere vormen van inkomenssteun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het gaat onder meer om rechtstreekse betalingen en betalingen voor jonge landbouwers.

Biologische landbouwers komen ook automatisch in aanmerking voor vergroeningsbetalingen. Vergroeningsbetalingen zijn bedoeld om landbouwers aan te moedigen milieuvriendelijk te werk te gaan. Zij worden automatisch toegekend aan biologische landbouwers als erkenning van de vele voordelen die de biologische landbouw heeft voor het milieu.

Meer informatie

Duurzaam landgebruik (vergroening)

Rechtstreekse betalingen

Plattelandsontwikkeling