Skip to main content
Agriculture and rural development

Jak se stát ekologickým zemědělcem

Zásady ekologické produkce

Hospodařit ekologicky znamená dodržovat zásady, pravidla a požadavky ekologického zemědělství. Všichni, kdo se chtějí stát ekologickými zemědělci, by se měli pečlivě seznámit s příslušnými právními předpisy, aby si byli plně vědomi svých povinností.

Před zahájením jakékoli činnosti v odvětví ekologické produkce je třeba se obrátit na příslušný zemědělský orgán ve vaší zemi. Ten poskytne informace o tom, jaká podpůrná opatření jsou k dispozici, a další obecné poradenství.

Osvědčení

Všichni výrobci potravin, zpracovatelé nebo obchodníci, kteří chtějí uvádět na trh své potraviny jako ekologické, musí být registrováni u kontrolní agentury nebo subjektu. Kontrolní agentura nebo subjekt je odpovědná za ověření toho, že hospodářský subjekt postupuje v souladu s pravidly ekologické produkce. Každá země EU může rozhodnout, zda se jedná o veřejný či soukromý subjekt, ale všechny kontrolují dodržování pravidel Evropské unie pro ekologickou produkci.

Pokud se chcete stát ekologickým zemědělcem, musíte být držitelem osvědčení od kontrolního subjektu.

To je spojeno s každoroční inspekcí a souborem kontrol, které mají zajistit, že budete dodržovat pravidla ekologické produkce.

Související informace

Kontrola a vymáhání

Přechod na ekologickou produkci

Všechny zemědělské podniky, které se chtějí věnovat ekologickému zemědělství, musí projít procesem zvaným „přechod na ekologickou produkci“. Během tohoto období se již používají metody ekologické produkce, nicméně výsledné produkty jako ekologické prodávat nelze. Délka tohoto přechodného období závisí na druhu daného ekologického produktu:

  • 3 roky pro bobuloviny, stromové ovoce a vinnou révu
  • 12 měsíců pro chov prasat a drůbeže
  • 2 roky pro jednoleté krmné plodiny pro přežvýkavce

Přechodné období může být pro ekologické zemědělské podniky obtížným obdobím. Ekologické metody často vedou k nižším výnosům, nicméně takto produkované potraviny z tohoto období nelze prodávat za vyšší cenu. Z tohoto důvodu Evropská unie a země EU nabízejí různá podpůrná opatření, aby pomohli zemědělcům se zahájením ekologické produkce.

Všechny rostliny, které se během přechodného období pěstují, musí vzejít z ekologického osiva.

Finanční podpora pro ekologické zemědělce

Finanční podpora EU může být zaměřena jak na přechod na ekologické zemědělství, tak na zachování ekologické produkce. Je tak uznán význam ekologického zemědělství v rámci různých priorit rozvoje venkova a potenciální společenské přínosy, které jsou s metodami ekologické produkce spojeny.

Jednotlivé členské státy EU mohou přidělovat podporu různým způsobem. Tak mohou reagovat na specifické výzvy, kterým mohou ekologičtí zemědělci v té které zemi čelit.

Související informace

Vnitrostátní kontrolní orgány a subjekty podávající další informace

Podpora příjmu

Průvodce možnostmi podpory pro ekologické producenty v Evropě

Výzkum, osvědčené postupy a poradenství

EU nepomáhá zemědělcům jen finančně. Ekologičtí zemědělci mohou rovněž využít poradenství o osvědčených postupech nebo o tom, jak přijmout nová a inovativní řešení. To může zvýšit účinnost, a následně zvýšit i rozpětí zisku.

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI) usiluje o podporu konkurenceschopného a udržitelného zemědělství a lesnictví, které „dosahuje výsledků ve větším počtu a kvalitě s menšími vstupy“.

EU rovněž pomáhá zemědělcům vytvářet organizace producentů, které pomáhají chránit před nekalými obchodními praktikami a poskytují podporu při kolísání trhu.

Související informace

Organizace producentů

Zemědělský poradenský systém

Výzkum a inovace v ekologickém zemědělství

Ekologické zemědělství a SZP

Ekologičtí zemědělci mohou rovněž požádat o další formy podpory příjmů v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Patří mezi ně přímé platby a platby určené mladým zemědělcům.

Navíc mají ekologičtí zemědělci automaticky nárok na ekologické platby. Tyto platby byly koncipovány tak, aby povzbudily zemědělce k rozhodnutím, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Automatická platba pro ekologické zemědělce odráží prospěch, které ekologické zemědělství přináší životnímu prostředí.

Související informace

Udržitelné využívání půdy (ekologizace)

Přímé platby

Rozvoj venkova