Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Πώς να γίνετε παραγωγός βιολογικών προϊόντων

Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας

Η ενασχόληση με τη βιολογική γεωργία συνεπάγεται τον σεβασμό των αρχών, των κανόνων και των απαιτήσεών της. Όσοι επιθυμούν να γίνουν παραγωγοί βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι γνωρίζουν καλά την απαραίτητη νομοθεσία ώστε να έχουν πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους.

Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τομέα των βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια γεωργική αρχή της χώρας σας. Η αρμόδια αρχή μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης, καθώς και πιο γενικές συμβουλές.

Πιστοποίηση

Όλοι οι παραγωγοί, μεταποιητές ή έμποροι τροφίμων που επιθυμούν να προωθήσουν στην αγορά τα βιολογικά τρόφιμα που παράγουν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε οργανισμό ή φορέα ελέγχου. Είναι αρμοδιότητα του οργανισμού ή του φορέα ελέγχου να επαληθεύει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να αποφασίζει αν θα πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή φορέα, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχει ότι τηρούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική παραγωγή.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε παραγωγός βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνετε πιστοποίηση μέσω φορέα ελέγχου.

Αυτό περιλαμβάνει ετήσια επιθεώρηση και σειρά ελέγχων για να εξασφαλιστεί ότι τηρείτε τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Σχετικές πληροφορίες

Έλεγχος και εφαρμογή

Μετατροπή

Κάθε γεωργική εκμετάλλευση η οποία επιθυμεί να παράγει βιολογικά προϊόντα πρέπει να υποβληθεί σε μια διαδικασία που είναι γνωστή ως «μετατροπή». Κατά την περίοδο αυτή, πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιολογικής παραγωγής αλλά το προϊόν που προκύπτει δεν μπορεί να πωληθεί ως βιολογικό. Η διάρκεια της εν λόγω περιόδου μετατροπής εξαρτάται από το είδος του παραγόμενου βιολογικού προϊόντος:

  • 3 έτη για οπωρώνες με πολυετείς καλλιέργειες μαλακών φρούτων, οπωροφόρων δέντρων ή αμπελιών·
  • 12 μήνες για εκμεταλλεύσεις βόσκησης χοίρων και πουλερικών·
  • 2 έτη για ετήσιες καλλιέργειες βοσκοτόπων για μηρυκαστικά.

Η περίοδος μετατροπής μπορεί να είναι δύσκολη για τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις. Με τις βιολογικές μεθόδους η απόδοση συχνά μειώνεται, ενώ παράλληλα τα τρόφιμα που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής δεν μπορούν να πωληθούν σε τιμές βιολογικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που την απαρτίζουν προσφέρουν διάφορα μέτρα στήριξης για να βοηθήσουν τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων στο ξεκίνημά τους.

Όλα τα φυτά που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής πρέπει να προέρχονται από βιολογικούς σπόρους.

Χρηματοδοτική στήριξη για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων

Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ μπορεί να παρέχεται τόσο για τη μετατροπή στη βιολογική γεωργία όσο και για τη διατήρηση της βιολογικής ιδιότητας. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται τόσο ο ρόλος που επιτελεί η βιολογική γεωργία στις διάφορες προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης όσο και τα πιθανά κοινωνικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις μεθόδους βιολογικής παραγωγής.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να παρέχουν στήριξη με διάφορους τρόπους. Έτσι μπορούν να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Σχετικές πληροφορίες

Εθνικές αρχές και φορείς ελέγχου, για περισσότερες πληροφορίες

Εισοδηματική στήριξη

Έρευνα, βέλτιστες πρακτικές και παροχή συμβουλών

Η ΕΕ δεν βοηθά τους γεωργούς μόνο οικονομικά. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων μπορούν να επωφελούνται από συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ή τον τρόπο υιοθέτησης νέων και καινοτόμων λύσεων. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και, ως εκ τούτου, να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) επιδιώκει την προώθηση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας που επιτυγχάνει περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους.

Η ΕΕ βοηθά επίσης τους γεωργούς να δημιουργούν οργανώσεις παραγωγών που συμβάλλουν στην προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παρέχουν στήριξη κατά τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Σχετικές πληροφορίες

Οργανώσεις παραγωγών

Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Έρευνα και καινοτομία στον τομέα των βιολογικών προϊόντων

Βιολογική γεωργία και ΚΓΠ

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για άλλες μορφές εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Σε αυτές περιλαμβάνονται οι άμεσες πληρωμές καθώς και οι ενισχύσεις ειδικά για τους νέους γεωργούς.

Επιπλέον, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων πληρούν αυτομάτως τις προϋποθέσεις για ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού. Οι ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού σχεδιάστηκαν για να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να λαμβάνουν αποφάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και η αυτόματη ενίσχυση για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων αντικατοπτρίζει τα πολλά οφέλη της βιολογικής γεωργίας για το περιβάλλον.

Σχετικές πληροφορίες

Βιώσιμη χρήση της γης (οικολογικός προσανατολισμός)

Άμεσες ενισχύσεις

Αγροτική ανάπτυξη