Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Luomutuotannon tulevaisuus

Uusi lainsäädäntö vuodesta 2022

Luomutuotantoa säätelevää uutta EU-asetusta on sovellettu 1.1.2022 alkaen. Sen täytäntöönpanoa lykättiin alun perin vuodella. Sääntöuudistuksessa on otettu huomioon tämän nopeasti kasvavan alan muuttuva luonne. Uudella asetuksella halutaan taata viljelijöille reilu kilpailu, ehkäistä petoksia ja säilyttää kuluttajien luottamus seuraavin keinoin:

 • yksinkertaisemmat tuotantosäännöt poikkeuksia ja erivapauksia asteittain karsimalla
 • tehokkaampi valvontajärjestelmä, jonka varotoimenpiteitä ja tarkastuksia on tiukennettu koko toimitusketjussa
 • EU:n ulkopuolisten maiden tuottajien velvoittaminen noudattamaan samoja sääntöjä kuin EU:n tuottajat
 • laajempi luomutuotevalikoima (uusina tuotteina mm. suolat, korkki, mehiläisvaha ja villa) ja uudet tuotantosäännöt (esim. hirvieläimet, kanit ja siipikarja)
 • uusi ryhmäsertifiointijärjestelmä, joka helpottaa pienviljelijöiden sertifiointia
 • yhdenmukainen toimintamalli torjunta-aineiden aiheuttaman pilaantumisriskin välttämiseksi.

Asetus (EU) 2018/848 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä (30.5.2018)

Lisätietoa

Luomualan lainsäädäntö

Kuulemismenettely

Laadittaessa uutta lainsäädäntöä EU:ssa kuullaan sekä sidosryhmiä että kansalaisia. Tällä tavoin voidaan ottaa huomioon kuulemiseen osallistuvien tahojen näkemykset.

Euroopan komissio järjesti vuosina 2012–2013 laajan kuulemisen luomutuotteita koskevasta uudesta lainsäädännöstä. Sen tuloksia hyödynnettiin asetusehdotuksen laadinnassa.

Kuulemisen aikataulu

 1. Maaliskuu 2014

  Komissio ehdotti omaan asiantuntemukseensa, vaikutustenarviointiin ja kuulemisprosessin tuloksiin perustuvaa lainsäädäntöä.

  Uutta ehdotusta koskeva vaikutustenarviointi

  Komission vuoden 2014 ehdotus luomualaa koskevaksi uudeksi asetukseksi

 2. Marraskuu 2013

  Luonnonmukaisen maatalouden neuvoa-antavan ryhmän kokous kesäkuussa 2013 tehdyn työn jatkotoimena

 3. Kesäkuu 2013

  Luonnonmukaisen maatalouden neuvoa-antavan ryhmän toinen kokous. Luonnonmukaisen maatalouden neuvoa-antava ryhmä (tunnetaan nykyisin nimellä CDG) kokoontui tavanomaisessa kokoonpanossaan jatkaakseen lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä.

 4. Huhtikuu 2013

  Luonnonmukaisen maatalouden laajennetun neuvoa-antavan ryhmän toinen kokous. Neuvoa-antava ryhmä kokoontui toisen kerran tavoitteenaan hyödyntää aiemmissa asiantuntijaryhmissä tehtyä työtä ja julkisen kuulemisen tuloksia.

 5. Tammikuu–huhtikuu 2013

  Julkinen kuuleminen. Komissio sai 44 846 vastausta kyselyyn, minkä lisäksi saatiin 1 450 vapaamuotoista vastausta kansalaisilta ja eri sidosryhmiltä sähköpostitse.

  Julkista kuulemista koskeva raportti uudesta luomulainsäädännöstä

 6. Joulukuu 2012

  Luonnonmukaisen maatalouden laajennettu neuvoa-antava ryhmä (tunnetaan myös nimellä kansalaisvuoropuheluryhmä ’civil dialogue group’, CDG) kokoontui keskustelemaan uudesta lainsäädännöstä. Mukana oli myös muita sidosryhmiä.

 7. Marraskuu 2012

  Asiantuntijakuuleminen luomutuotteiden maailmanlaajuisesta kaupasta ja globaaleista kysymyksistä. Organisaatioiden, kuten tuottajaryhmien ja kolmansien osapuolten tarkastuslaitosten, edustajat pitivät esitelmiä.

 8. Lokakuu 2012

  Asiantuntijakuuleminen Euroopan unionin luomutuotannosta – valvonta ja täytäntöönpano. Intressiryhmät, kuten rajavalvontavirastot ja tuottajaorganisaatiot, pitivät esitelmiä.

 9. Syyskuu 2012

  Asiantuntijakuuleminen EU:n luomumarkkinoista – sisämarkkinat ja standardit. Sidosryhmät (esimerkiksi kuluttajajärjestöt tai eläinten hyvinvointia edistävät kansalaisjärjestöt) pitivät esitelmiä Euroopan komissiolle.

Luomutuotannon EU-toimintasuunnitelma

Komissio julkaisi maaliskuussa 2021 luomutuotantoa koskevan EU:n toimintasuunnitelman. Sillä pyritään saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoite, jonka mukaan 25 prosenttia maatalousmaasta olisi oltava luonnonmukaisesti viljeltyä vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelma käsittää 23 toimea, jotka jakautuvat kolmeen toimintalinjaan:

 • Toimintalinja 1: kysynnän kasvattaminen ja kuluttajien luottamuksen varmistaminen
 • Toimintalinja 2: siirtymän tukeminen ja koko arvoketjun vahvistaminen
 • Toimintalinja 3: luonnonmukainen tuotanto esimerkkinä muille – luonnonmukaisen viljelyn kestävään kehitykseen tuoman panoksen lisääminen.

Luomumaatalouden tutkimus ja alan innovointi

Tutkimus ja innovointi ovat Euroopan komission asialistan kärjessä myös maatalousalalla.

Horisontti 2020- ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmat

EU on rahoittanut eri alojen tutkimushankkeita Horisontti 2020- ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmista. Komissio on sidosryhmiä kuultuaan laatinut monivuotisia työohjelmia, joiden tavoitteena on edistää kasvua ja luoda työpaikkoja. Työohjelmissa yhdistetään yksityiset investoinnit EU-rahoitukseen ja kanavoidaan varoja tutkimusrahoitukseen.

Maatalouteen liittyvissä Horisontti 2020 -ohjelman toimissa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, miten tuotantoa voidaan tehostaa luonnonympäristöä vahingoittamatta. Ohjelmasta suunnattiin rahoitusta myös useisiin luomutuotantohankkeisiin, joiden toteutus jatkuu edelleen.

Maatalousalan eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP-AGRI) puitteissa viljelijät ja tutkijat voivat yhdessä nopeuttaa innovointia. EIP-AGRI-fokusryhmä kehittää luomumaatalouteen uusia toimintatapoja. Ryhmä on muun muassa pohtinut, miten viljelymaiden sato voitaisiin optimoida. Ryhmän loppuraportissa esitellään joitakin hyviä käytäntöjä.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

EU on perustanut Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT), jonka tehtävänä on edistää innovointia. EIT-Food keskittyy elintarvikealan yrittäjyyteen ja innovointiin.