Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Регламенти относно географските указания и схемите за качество

Регламенти относно храните и селскостопанските продукти

В законодателството се разглежда общият контекст на схемите за качество за този сектор, включително географските указания и храните с традиционно специфичен характер, и се постановява как да се използват логата във връзка със всяка схема, как следва да се прилагат схемите и как да се посочва наличието на съставки със ЗНП и ЗГУ върху етикетите на продукти на хранително-вкусовата промишленост.

Регламенти относно вината

Винарският сектор е част от общата организация на пазарите и е обхванат от специален регламент, който включва прилагането на схеми на ЕС за качество. С други законодателни актове се установяват правила за схемите за качество, необходимите проверки, етикетирането и представянето на определени продукти на сектора.

 • Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти.
 • Регламент (ЕС) 2021/2117 на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013
 • Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор
 • Регламент (ЕС) 2021/2116 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика
 • Регламент (ЕС) 2019/934 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти
 • Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията относно лозовите насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър и задължителните декларации

Регламенти относно спиртните напитки

С регламентите се установяват правилата относно определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания на спиртни напитки.

 • Регламент (ЕС) 2019/787 за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни
 • Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/787 относно заявленията за регистрация на географски указания на спиртни напитки, измененията на продуктовите спецификации, заличаването на регистрация и регистъра
 • Делегиран регламент (ЕС) 2021/1465 на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2019/787 по отношение на определението за загатвания на официални наименования на спиртни напитки или географски указания на спиртни напитки и тяхното използване в описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, различни от спиртните напитки, за които е направено загатването
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1236 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/787 относно заявленията за регистрация на географски указания на спиртни напитки, процедурата за предявяване на възражения, измененията на продуктовите спецификации и заличаването на регистрация

Регламенти относно планинските продукти

Незадължителният термин за качество „планински продукт“ бе въведен, за да се улесни комуникацията с европейския пазар относно добавената стойност на селскостопанските продукти, произведени в трудни условия, каквито има в планинските райони.

 • Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“
 • Регламент (ЕС) 2024/1143 относно географските указания на вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, както и традиционните специалитети и незадължителните термини за качество на селскостопанските продукти

Регламенти относно продуктите от най-отдалечените региони

Мерките имат за цел да подпомогнат най-отдалечените региони на ЕС, които са изправени пред особено трудни природни условия, като например крайната отдалеченост. За да се повиши осведомеността за селскостопанските продукти на тези региони, бе създадено специално лого като незадължителен признак за качество. В регламента са определени правилата за използване на логото.

 • Регламент (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза