Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Γεωργικές επιτροπές

Νομική βάση και πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών.

Οι επιτροπές αποτελούνται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ και προεδρεύονται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. Διασφαλίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις υπό τον έλεγχο των χωρών της ΕΕ. Οι κανόνες και οι γενικές αρχές που αφορούν τις επιτροπές καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για την επιτροπολογία.

 • Επιτροπή κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών  –  Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή βιολογικής παραγωγής – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή των γεωργικών ταμείων – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή άμεσων ενισχύσεων  – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή του δικτύου δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή εφαρμογής για τα αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή για τα αλκοολούχα ποτά – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

 • Επιτροπή για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία  – Οι βασικές νομικές πράξεις και οι συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των δελτίων ψηφοφορίας και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων) είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

Έγγραφα

18 ΜΑΡΤΊΟΥ 2024
Privacy statement for meetings of agricultural committees

Ειδήσεις