Skip to main content
Agriculture and rural development

Podstawa prawna dla sektora zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych oraz ryżu

Wspólna organizacja rynku

Rozporządzenie (UE) 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych

Zboża i ryż

Interwencja publiczna i dopłaty do prywatnego przechowywania

Rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1238

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1240

Wykaz miejsc przechowywania zbóż: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Wykaz miejsc przechowywania ryżu: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Inne kraje UE

Handel (import i eksport)

Rozporządzenie (UE) nr 642/2010 w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239 ustanawiające zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz

Rozporządzenie (WE) nr 1067/2008 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich

Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym Wspólnoty na przywóz jęczmienia z państw trzecich

Rozporządzenie (WE) nr 1064/2009 otwierające i ustalające sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego pochodzącego z krajów trzecich

Rozporządzenie (WE) nr 969/2006 otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich

Rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1273/2011 otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi

Rozporządzenie (WE) nr 972/2006 ustanawiające szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia