Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Νομική βάση για τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους, τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και το ρύζι

Κοινή οργάνωση αγορών

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων

Σιτηρά και ρύζι

Δημόσια παρέμβαση και ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1238

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1240

Κατάλογος εγκαταστάσεων αποθήκευσης σιτηρών: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Κατάλογος εγκαταστάσεων αποθήκευσης ρυζιού: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Άλλες χώρες ΕΕ

Εμπόριο (εισαγωγές και εξαγωγές)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2010 για λεπτομέρειες εφαρμογής (εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των σιτηρών)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1239 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2009 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής ζυθοποιίας προέλευσης τρίτων χωρών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 969/2006 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων χωρών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβόσιτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβουλίου περί διαχειρίσεως κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και ποσοτήτων αναφοράς για προϊόντα δυνάμενα να υπαχθούν σε προτιμήσεις βάσει των συμφωνιών με ορισμένες Μεσογειακές χώρες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 972/2006 με τον οποίο καθορίζονται ειδικοί κανόνες που έχουν εφαρμογή κατά τις εισαγωγές ρυζιού Basmati και ένα μεταβατικό σύστημα ελέγχου για τον προσδιορισμό της καταγωγής του