Skip to main content
Agriculture and rural development

Juridiskais pamats graudaugu, eļļas augu sēklu un proteīnaugu, kā arī rīsu nozarē

Tirgus kopīgā organizācija

Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju

Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

Labība un rīsi

Valsts intervence un privātās uzglabāšanas atbalsts

Deleģētā regula (ES) 2016/1238

Īstenošanas regula (ES) 2016/1240

Labības glabātavu saraksts: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Rīsu glabātavu saraksts: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Citas ES valstis

Tirdzniecība (imports un eksports)

Regula (ES) Nr. 642/2010 par piemērošanas noteikumiem (attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē)

Īstenošanas regula (ES) 2016/1239, kurā izklāstīti piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu

Regula (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm

Regula (EK) Nr. 2305/2003, ar ko atklāj un nosaka Kopienas tarifa kvotu pārvaldīšanu miežu importam no trešajām valstīm

Regula (EK) Nr. 1064/2009, ar ko atver Kopienas importa tarifa kvotu trešo valstu izcelsmes iesala miežiem un paredz tās pārvaldību

Regula (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz trešo valstu izcelsmes kukurūzas ievedumiem

Regula (EK) Nr. 1296/2008, kas apstiprina noteikumus, ar kādiem var iesniegt pieteikumus par tarifa kvotām kukurūzas un sorgo importam Spānijā un kukurūzas importam Portugālē

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību

Padomes Regula (EK) Nr. 747/2001, kas nosaka Kopienas tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu administrēšanu attiecībā uz produktiem, par kuriem atbilstīgi nolīgumiem ar atsevišķām Vidusjūras reģiona valstīm var pretendēt uz atvieglojumiem

Regula (EK) Nr. 972/2006 , ar ko nosaka īpašus basmati rīsu ievešanas noteikumus un pārejas posma kontroles sistēmu to izcelsmes noteikšanai