Skip to main content
Agriculture and rural development

Rechtsgrondslag voor de sectoren granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen, en rijst

Gemeenschappelijke marktordening

Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten

Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten

Granen en rijst

Openbare interventie en steun voor particuliere opslag

Gedelegeerde verordening (EU) 2016/1238

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240

Lijst van opslagfaciliteiten voor granen: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Lijst van opslagfaciliteiten voor rijst: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO |  andere EU-landen

Handel (invoer en uitvoer)

Verordening (EU) nr. 642/2010 over de uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 over de uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten

Verordening (EG) nr. 1067/2008 over de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen

Verordening (EG) nr. 2305/2003 over de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen

Verordening (EG) nr. 1064/2009 over de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor de invoer van brouwgerst uit derde landen

Verordening (EG) nr. 969/2006 over de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor de invoer van maïs uit derde landen

Verordening (EG) nr. 1296/2008 over de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijds

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 over de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst

Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad over de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden voor producten die voor preferenties in aanmerking komen op grond van overeenkomsten met bepaalde landen in het Middellandse-Zeegebied

Verordening (EG) nr. 972/2006 over de bij de invoer van Basmati-rijst geldende specifieke voorschriften en een overgangsregeling voor de controle met het oog op het bepalen van de oorsprong daarvan