Skip to main content
Agriculture and rural development

Strednodobý výhľad

Strednodobý výhľad, pokiaľ ide o perspektívy poľnohospodárskych trhov a príjmov.

Prehľad

Správa o perspektívach poľnohospodárstva EÚ, ktorá sa uverejňuje raz ročne, prináša výhľad v oblasti významných poľnohospodárskych trhov EÚ, príjmov a životného prostredia od súčasnosti do roku 2031. Vychádza zo súboru predpokladov týkajúcich sa makroekonomických podmienok, daného prostredia poľnohospodárskej a obchodnej politiky a vývoja na medzinárodnom trhu.

Tieto predpoklady vychádzajú z relatívne bezproblémového vývoja na trhu, hoci v skutočnosti zvyknú byť trhy oveľa nestálejšie. Výhľad preto nie je prognózou. Presnejšie povedané, vyhliadky zodpovedajú priemerným trendom na poľnohospodárskych trhoch, ktoré by mali nasledovať v danom makroekonomickom prostredí, ak by politiky zostali nezmenené.

Najnovšie vydanie

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Stiahnuť
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Stiahnuť

Súvisiace informácie

Vizualizácie údajov Spoločného výskumného centra Európskej komisie

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Stiahnuť
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Stiahnuť

O správe

Image showing farm animals and agricultural crops

Správa sa týka EÚ v jej súčasnom zložení (EÚ27). Predstavuje strednodobý výhľad v oblasti poľnohospodárskych trhov, príjmov a životného prostredia EÚ od súčasnosti do roku 2031, pričom vychádza zo súboru koherentných makroekonomických predpokladov, ktoré sa v čase analýzy považovali za najpresnejšie. Dňa 11. novembra 2021 boli aktualizované tieto prvky:

  • ceny ropy,
  • demografické prognózy (na základe IHS Markit),
  • výmenný kurz USD/EUR,
  • prognózy HDP (na základe prognózy Komisie).

V čase, keď mnohé krajiny EÚ ešte nepredložili svoje strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) ako súčasť novej SPP (ktorá sa má začať uplatňovať v roku 2023), v prognózach sa predpokladá pokračovanie súčasných poľnohospodárskych a obchodných politík. V rovnakom duchu sa úroveň ambícií vyplývajúcich z politických iniciatív, ako sú Európska zelená dohoda, a najmä ciele stratégií „z farmy na stôl“ a biodiverzity, ešte musí odzrkadliť v strategických plánoch SPP. V dôsledku toho sa nezohľadňujú. Rozpočtové údaje súvisiace s viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027 boli aktualizované.

Od minulého roka neboli pridané žiadne nové dohody o voľnom obchode. Vzťah medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom je založený na Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa predbežne vykonáva od 1. januára 2021. Vychádza sa z predpokladu bezcolného/bezkvótového obchodného vzťahu s určitými krátkodobými narušeniami obchodu v dôsledku dodatočných hraničných kontrol a logistických problémov, ktoré sa zohľadňujú len v prognóze na rok 2022. Colné kvóty Svetovej obchodnej organizácie boli prepočítané po ich rozdelení medzi EÚ27 a Spojené kráľovstvo.

K správe je pripojená analýza súboru vybraných neistôt na trhu na účely merania prípadných odchýlok vo výsledkoch. Odchýlky môžu pochádzať najmä z výkyvov, pokiaľ ide o makroekonomické prostredie a výnosy hlavných plodín a mlieka. Uvádzajú sa aj osobitné scenáre zníženia obsahu tuku v strave (v nadväznosti na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie) a sebestačnosti Číny v oblasti živočíšnych výrobkov.

V rámci príprav sa 20. – 21. októbra 2021 uskutočnil online seminár o perspektívach, na ktorom sa vykonalo externé preskúmanie základného scenára a scenárov týkajúcich sa neistôt na trhu. Počas tohto podujatia poskytli cenné informácie:

  • tvorcovia politík na vysokej úrovni,
  • európski a medzinárodní odborníci na modelovanie a trhy,
  • súkromné spoločnosti,
  • medzinárodné organizácie vrátane OECD a FAO,
  • iné zainteresované strany.

Táto správa Komisie je spoločným úsilím Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Spoločného výskumného centra. Za obsah zodpovedá generálne riaditeľstvo.

Keďže neistota v oblasti makroekonomického vývoja a obchodných vzťahov zostáva v nasledujúcich 10 rokoch vysoká, je dôležité zdôrazniť, že tento strednodobý výhľad predstavuje základný scenár akejkoľvek budúcej analytickej práce a práce na scenároch. Vďaka tomu možno otestovať rôzne vývojové smery.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Stiahnuť

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Stiahnuť

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Stiahnuť