Skip to main content
Agriculture and rural development

Vidutinės trukmės laikotarpis

Žemės ūkio rinkų ir pajamų perspektyva vidutinės trukmės laikotarpiu.

Apžvalga

Kartą per metus skelbiamoje ES žemės ūkio perspektyvoje pateikiama pagrindinių ES žemės ūkio rinkų, pajamų ir aplinkos perspektyva iki 2031 m. Ji grindžiama tam tikromis prielaidomis dėl makroekonominių sąlygų, nuolatinės žemės ūkio ir prekybos politikos aplinkos ir pokyčių tarptautinėje rinkoje.

Remiantis šiomis prielaidomis laikoma, kad pokyčiai rinkose bus nedideli, tačiau faktiškai rinkų svyravimai paprastai būna daug didesni. Todėl ši apžvalga nėra prognozė. Konkrečiau, prognozės atitinka vidutines tendencijas, kurios turėtų vyrauti žemės ūkio rinkose esant konkrečiai makroekonominei aplinkai, jeigu nebus politikos pokyčių.

Naujausias numeris

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Susijusi informacija

Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro duomenų vizualizacija

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Parsisiųsdinti

Apie ataskaitą

Image showing farm animals and agricultural crops

Ataskaitoje apžvelgiama dabartinė ES sudėtis (ES 27). Joje pateikiama ES žemės ūkio rinkų, pajamų ir aplinkos nuo dabar iki 2031 m. vidutinio laikotarpio perspektyva, pagrįsta nuosekliomis makroekonominėmis prielaidomis, kurios analizės metu laikytos patikimiausiomis. 2021 m. lapkričio 11 d. atnaujinti šie elementai:

  • naftos kainos
  • gyventojų skaičiaus prognozės (grindžiamos „IHS Markit“)
  • USD ir EUR valiutų keitimo kursas
  • BVP prognozės (remiantis Komisijos prognoze).

Kadangi daugelis ES šalių dar turi pateikti savo bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginius planus pagal naująją BŽŪP (kuri turi būti pradėta įgyvendinti 2023 m.), prognozėse daroma prielaida, kad dabartinė žemės ūkio ir prekybos politika bus tęsiama. Be to, BŽŪP strateginiuose planuose dar turi atsispindėti tokių politikos iniciatyvų kaip Europos žaliasis kursas, visų pirma strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijos tikslai, užmojo mastas. Todėl į juos neatsižvelgiama. Atnaujinti su 2021–2027 m. daugiamete finansine programa susiję biudžeto duomenys.

Nuo praėjusių metų nebuvo įtraukta jokių naujų laisvosios prekybos susitarimų. ES 27 ir Jungtinės Karalystės santykiai grindžiami ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu, kuris laikinai taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Daroma prielaida, kad prekybos santykiai be muitų ir kvotų yra susiję su tam tikrais trumpalaikiais prekybos sutrikimais dėl papildomų patikrinimų kertant sieną ir logistikos klausimų, į kuriuos atsižvelgta tik 2022 m. prognozėje. Pasaulio prekybos organizacijos tarifinės kvotos buvo perskaičiuotos po to, kai jos buvo paskirstytos atitinkamai 27 ES valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei.

Prie ataskaitos pridedama tam tikro rinkos neapibrėžtumo analizė, siekiant išmatuoti rezultatų nuokrypio galimybę. Galimus nuokrypius visų pirma lemia makroekonominės aplinkos ir pagrindinių augalų derliaus bei pieno primilžio svyravimai. Taip pat pateikiami konkretūs riebalų mažinimo mitybos srityje (vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis) ir Kinijos apsirūpinimo gyvūniniais produktais scenarijai.

Vykstant parengiamajam procesui, 2020 m. spalio 20-21 d. internete surengtame perspektyvos nustatymo praktiniame seminare buvo atlikta bazinio scenarijaus ir su rinkos neapibrėžtumu susijusių scenarijų išorės peržiūra. Šio renginio metu vertingos informacijos pateikė:

  • aukšto lygio politikos formuotojai,
  • Europos ir tarptautiniai modeliavimo ir rinkos ekspertai,
  • privačios įmonės,
  • tarptautinės organizacijos, įskaitant EBPO ir FAO,
  • kiti suinteresuotieji subjektai.

Šią Komisijos ataskaitą rengia Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas ir Jungtinis tyrimų centras, o Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas yra atsakingas už jo turinį.

Kadangi netikrumas dėl makroekonominės raidos ir prekybos santykių per ateinančius 10 metų tebėra didelis, svarbu pabrėžti, kad ši vidutinės trukmės perspektyva yra bet kokio būsimo analitinio ir scenarijaus darbo pagrindas, kuris leistų išbandyti skirtingus vystymosi būdus.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Parsisiųsdinti