Skip to main content
Agriculture and rural development

Ankstesni kaimo plėtros programavimo laikotarpiai

Parama kaimo plėtrai 2007–2013 m.

Parama kaimo plėtrai 2007–2013 m. kito, kad nuo žemės ūkio struktūrinio koregavimo rėmimo būtų pereita prie paramos, kuria geriau atspindimas įvairialypis ūkininkavimo vaidmuo platesniame kaimo kontekste. Politikoje labiau pabrėžta nuoseklios kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo visoje ES svarba, daugiausia dėmesio skiriant trims temoms:

  • žemės ūkio ir miškininkystės sektorių konkurencingumo didinimui;
  • aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimui;
  • gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui ir kaimo ekonomikos įvairovės skatinimui.

Parama kaimo plėtrai 2000–2006 m.

2000 m. kaimo plėtra tapo antruoju BŽŪP ramsčiu, kuris buvo įtrauktas į „Darbotvarkės 2000“ reformą ir kuriuo įvairios anksčiau taikytos struktūrinės ir teritorinės priemonės sujungtos į bendrą sistemą. Tuo laikotarpiu teikiant paramą kaimo plėtrai daugiausia dėmesio skirta:

  • žemės ūkio daugiafunkciškumui, pripažįstant ne tik maisto produktų gamybos funkciją ir įvairias ūkininkų teikiamas paslaugas, bet ir įvairius kitus jo vaidmenis;
  • daugiasektoriniam ir integruotam požiūriui į kaimo ekonomiką, siekiant įvairinti veiklą, kurti naujus užimtumo šaltinius ir apsaugoti kaimo paveldą;
  • lanksčiai pagalbai, grindžiamai subsidiarumo principu ir decentralizacijos skatinimu, konsultacijomis regionų, vietos lygmenimis ir su partneriais;
  • skaidriam programų rengimui ir valdymui remiantis supaprastintais ir prieinamesniais teisės aktais.