Skip to main content
Agriculture and rural development

Poprzednie okresy programowania rozwoju obszarów wiejskich

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 ewoluowało od wspierania w rolnictwie korekty strukturalnej w kierunku lepszego odzwierciedlenia wielorakiej roli rolnictwa w szerszym kontekście obszarów wiejskich. W polityce kładziono większy nacisk na wdrażanie w całej UE spójnej strategii rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem trzech aspektów:

  • poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
  • poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich
  • poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i promowania zróżnicowania gospodarki wiejskiej.

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w latach 2000–2006

W 2000 r. rozwój obszarów wiejskich stał się drugim filarem WPR, wprowadzonym w ramach programu reform Agenda 2000 i grupującym razem różne dotychczasowe środki strukturalne i terytorialne. Główne aspekty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w tym okresie to:

  • wielofunkcyjność rolnictwa i uznanie jego zróżnicowanej roli wykraczającej poza produkcję środków spożywczych i zakres usług świadczonych przez rolników
  • wielosektorowe i zintegrowane podejście do gospodarki wiejskiej w celu dywersyfikacji działalności, tworzenia nowych miejsc pracy i ochrony dziedzictwa obszarów wiejskich
  • elastyczna pomoc oparta na zasadzie pomocniczości i promująca decentralizację, a także konsultacje na szczeblu regionalnym, lokalnym i na poziomie partnerstw
  • przejrzystość w opracowywaniu programów i zarządzaniu nimi, w oparciu o uproszczone i bardziej zrozumiałe przepisy.