Skip to main content
Agriculture and rural development

Razvoj podeželja – predhodni programski obdobji

Podpora za razvoj podeželja 2007–2013

Podpora za razvoj podeželja v obdobju 2007–2013 se je razvila iz podpore strukturnemu prilagajanju v kmetijstvu, da bi bolje odražala večplastno vlogo kmetijstva v širšem podeželskem okolju. Politika je bolj poudarila izvajanje usklajene stategije razvoja podeželja po vsej EU kot celoti in se posebej osredotočila na tri področja:

  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja;
  • izboljšanje okolja in podeželja;
  • izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in spodbujanje diverzifikacije podeželskega gospodarstva.

Podpora za razvoj podeželja 2000–2006

Razvoj podeželja je leta 2000 postal drugi steber SKP, uveden v okviru reforme, imenovane Agenda 2000. Pod skupno streho je združil različne že obstoječe strukturne in teritorialne ukrepe. Podpora za razvoj podeželja v tem obdobju je poudarila:

  • večnamenskost kmetijstva, ki presega zgolj proizvodnjo živil in storitve, ki jih zagotavljajo kmetje;
  • celostni in večsektorski pristop k podeželskemu gospodarstvu, da bi diverzificirali dejavnosti, ustvarili nove možnosti zaposlovanja in zaščitili podeželsko dediščino;
  • prožne pomoči na podlagi subsidiarnosti ter spodbujanje decentralizacije in posvetovanj na regionalni, lokalni in partnerski ravni;
  • preglednost pri pripravi in upravljanju programov na podlagi poenostavljene in dostopnejše zakonodaje.

Dogodki