Skip to main content
Agriculture and rural development

Tidigare programperioder för landsbygdsutveckling

Stöd till landsbygdsutveckling 2007–2013

Stödet till landsbygdsutveckling under 2007–2013 utvecklades från stöd till strukturreformer av jordbruket till en bättre spegling av jordbrukets många olika roller på landsbygden. Man lade större vikt vid en sammanhängande strategi för landsbygdsutveckling i hela EU med särskilt fokus på att förbättra

  • jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft
  • miljön och landsbygden
  • livskvaliteten i landsbygdsområden och diversifieringen av landsbygdsekonomin.

Stöd till landsbygdsutveckling 2000–2006

År 2000 blev landsbygdsutvecklingen en egen pelare i den gemensamma jordbrukspolitiken och en del av Agenda 2000-reformen. Landsbygdsutvecklingen samlade också olika strukturella och territoriella åtgärder. Stödet till landsbygdsutvecklingen under den här perioden inriktades på

  • ett mångfunktionellt jordbruk och ett erkännande av jordbrukets roll som mer omfattande än bara livsmedelsproduktion och de tjänster som lantbrukarna tillhandahåller
  • en sektorsövergripande och integrerad strategi för landsbygdsekonomin för att diversifiera verksamheten, skapa nya jobb och skydda landsbygdens natur- och kulturarv
  • flexibla stödformer baserade på närhetsprincipen, decentralisering och regionala och lokala samråd och partnerskapssamråd
  • öppenhet vid utformning och förvaltning av program baserad på enklare och mer tillgänglig lagstiftning.