Skip to main content
Agriculture and rural development

Grupper för civil dialog om jordbruket

Kommissionen håller en regelbunden dialog med aktörer i alla frågor som rör den gemensamma jordbrukspolitiken och dess genomförande.

Översikt

Grupperna för civil dialog är expertgrupper inom kommissionen som inrättats av generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling. För grupperna finns enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för samråd med icke-statliga aktörer. Grupperna hjälper kommissionen utarbeta politiska initiativ och yttrar sig i specifika frågor där särskild sakkunskap krävs. Dessutom ska grupperna utbyta erfarenheter och god praxis och sprida information till förmån för sina medlemmar som därmed kan följa den politiska utvecklingen inom området.

Kommissionen har inlett en ansökningsomgång för att utse de nya medlemmarna i grupperna för civil dialog för tidsperioden 2023–2027. Ansökningstiden gick ut den 29 november 2022 men förlängdes till den 6 januari 2023. På grundval av ansökningsförfarandet och kommissionens beslut (EU) 2022/1368 av den 3 augusti 2022 har generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling utsett följande medlemmar i de 7 nya grupperna för civil dialog.

Mer information om ansökningsomgången

Register över kommissionens expertgrupper

Grupper för civil dialog

Genom kommissionens beslut (EU) 2022/1368 av den 3 augusti 2022 och om upphävande av beslut 2013/767/EU har kommissionen inrättat följande 7 grupper för civil dialog i frågor som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
Strategiska GJP-planer och övergripande frågor

Alla frågor som rör GJP, däribland genomförande av strategiska GJP-planer i medlemsländerna och den långsiktiga utvecklingen.

Möten och dokument

cdg Agricultural markets
Jordbruksmarknader

Den ekonomiska och långsiktiga utvecklingen inom olika sektorer för vegetabiliska produkter.

Möten och dokument

cdg animal production
Animalieproduktion

Ekonomiska och politiska åtgärder som rör animaliska produkter.

Möten och dokument

cdg international aspects of agriculture
Jordbrukets internationella aspekter

Alla frågor som rör GJP:s internationella dimension.

Möten och dokument

cdg organics
Ekologiskt jordbruk

Ekologisk produktion, inbegripet dess genomförande, nya kommissionsåtgärder, den långsiktiga utvecklingen och politiska perspektiv på den ekologiska sektorn.

Möten och dokument

cdg quality and promotion
Kvalitetsfrämjande åtgärder

Geografiska ursprungsbeteckningar, garanterade traditionella specialiteter, frivilliga kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och satsningar på jordbruksprodukter från EU.

Möten och dokument

cdg environment and climate
Miljön och klimatförändringar

Miljö- och klimataspekter på GJP, från särskilda stödinstrument till övergripande miljö- och klimatstruktur.

Möten och dokument

Preliminär tidsplan för mötena för grupperna för civil dialog

19 SEPTEMBER 2023
Provisional calendar CDG meetings – 2023
English
(494.82 KB - PDF)
Ladda ner

 

Öppenhet och insyn

Kommissionen publicerar gruppernas dagordningar, protokoll, slutsatser, arbetsdokument och andra relevanta handlingar om deras verksamhet.

Handlingarna publiceras dock inte om det skulle undergräva skyddet av allmänna eller privata intressen enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

19 JANUARI 2022
Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Ladda ner

Tidslinje

 1. Februari/Mars 2023

  Kommissionen utser de nya medlemsorganisationerna för civil dialog

 2. Oktober 2022

  Kommissionen inleder en ansökningsomgång för att utse de nya medlemmarna i grupperna för civil dialog för tidsperioden 2023–2027.

 3. Augusti 2022

  Kommissionen antar nya regler för grupperna för civil dialog som gäller från och med 2023.

 4. Juli 2021

  Kommissionen beslutar att tills vidare behålla gruppernas nuvarande sammansättning

 5. Juli 2014

  Efter en offentlig ansökningsomgång fastställer kommissionen gruppernas sammansättning.

 6. December 2013

  Kommissionen inrättar en ram för civil dialog.

 7. 1962

  En ram inrättas för dialog med intresseorganisationer och civilsamhällesorganisationer som arbetar med frågor som rör den gemensamma jordbrukspolitiken.

  För att öka öppenheten och skapa en bättre balans mellan företrädda intressen är det nödvändigt att se över dialogen i de rådgivande grupper som ansvarar för jordbruksfrågor. Det krävs också en ram för en civil dialog på området jordbruk och landsbygdsutveckling, inbegripet internationella aspekter. Gruppernas uppgifter och sammansättning måste fastställas.

Rättslig grund

Kommissionens beslut (EU) 2022/1368 av den 3 augusti 2022 om inrättande av grupper för civil dialog i frågor som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av beslut 2013/767/EU

Kommissionens övergripande regler för expertgrupper:

Evenemang

 • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

 • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)