Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Maatalouden kansalaisvuoropuheluryhmät

Euroopan komissio käy sidosryhmien kanssa säännöllistä vuoropuhelua kaikista EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista.

Yleistä

Kansalaisvuoropuheluryhmät ovat komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston asiantuntijaryhmiä. Ne tarjoavat yhteisen oikeudellisen kehyksen valtiosta riippumattomien sidosryhmien kuulemiselle. Ryhmät avustavat omalla erityisasiantuntemuksellaan Euroopan komissiota poliittisten aloitteiden valmistelussa. Niissä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä ja pidetään ryhmän jäsenet ajan tasalla oman erikoisalan toimintapolitiikkojen kehityksestä.

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2022 hakumenettelyn uusien jäsenten nimeämiseksi kansalaisvuoropuheluryhmiin kaudeksi 2023–2027. Hakemusten jättämisen määräaika oli alun perin 29.11.2022, mutta sitä pidennettiin 6.1.2023 saakka. Hakemusten perusteella maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto nimitti komission päätöksen (EU) 2022/1368 mukaisesti jäsenet seitsemään uuteen kansalaisvuoropuheluryhmään.

Lisätietoa hakumenettelystä

Komission asiantuntijaryhmien rekisteri

Kansalaisvuoropuheluryhmät

Päätöksen (EU) 2022/1368 mukaisesti komissio perusti seuraavat 7 temaattista kansalaisvuoropuheluryhmää yhteisen maatalouspolitiikan piiriin kuuluvissa asioissa. 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
YMP:n strategiasuunnitelmat ja horisontaaliset kysymykset

Kaikki yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät asiat, mukaan lukien YMP:n strategiasuunnitelmien täytäntöönpano EU-maissa ja pitkän aikavälin politiikan kehitys.

Kokoukset ja asiakirjat

cdg Agricultural markets
Maatalousmarkkinat

Taloudellinen ja poliittinen kehitys kasvintuotannon eri aloilla.

Kokoukset ja asiakirjat

cdg animal production
Eläintuotanto

Taloudellinen ja poliittinen kehitys eläintuotannon eri aloilla.

Kokoukset ja asiakirjat

cdg international aspects of agriculture
Maatalouden kansainväliset näkökohdat

Yhteisen maatalouspolitiikan kansainvälinen ulottuvuus

Kokoukset ja asiakirjat

cdg organics
Luonnonmukainen maatalous

Luonnonmukainen tuotanto, mukaan lukien sen toteuttaminen ja komission uudet toimenpiteet sekä luonnonmukaisen tuotantopolitiikan kehittäminen ja näkymät.

Kokoukset ja asiakirjat

cdg quality and promotion
Laatu ja menekinedistäminen

Maantieteelliset merkinnät, aidot perinteiset tuotteet, maataloustuotteiden vapaaehtoiset laatuilmaisut sekä EU:n maataloustuotteiden menekinedistäminen.

Kokoukset ja asiakirjat

cdg environment and climate
Ympäristö ja ilmastonmuutos

YMP:n ympäristö- ja ilmastonäkökohdat, mukaan lukien erityiset tukivälineet ja yleinen vihreä arkkitehtuuri

Kokoukset ja asiakirjat

Kansalaisvuoropuheluryhmien alustava kokouskalenteri

3. LOKAKUUTA 2023
Provisional calendar CDG meetings – 2023

 

Avoimuus

Komissio julkaisee kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, kuten esityslistat, pöytäkirjat, päätelmät, osittaiset päätelmät tai työasiakirjat, jotka koskevat kansalaisvuoropuheluryhmien toimintaa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) piiriin kuuluvissa asioissa.

Järjestelmällisestä julkaisemisesta poiketaan, jos asiakirjan sisältämien tietojen julkaiseminen vaarantaisi julkisen tai yksityisen edun suojan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa määritellyllä tavalla.

18. MAALISKUUTA 2024
Expert group meetings privacy statement

Aikajana

 1. Helmi–maaliskuu 2023

  Komissio nimittää uudet kansalaisvuoropuheluryhmien jäsenorganisaatiot

 2. Lokakuu 2022

  Komissio käynnistää hakumenettelyn uusien jäsenten nimeämiseksi kansalaisvuoropuheluryhmiin kaudeksi 2023–2027

 3. Elokuu 2022

  Komissio hyväksyy kansalaisvuoropuheluryhmää koskevan uuden oikeudellisen kehyksen vuodesta 2023 alkaen

 4. Heinäkuu 2021

  Komissio päättää jatkaa väliaikaisesti nykyistä kansalaisvuoropuheluryhmän organisaatiota

 5. Heinäkuu 2014

  Komissio päättää – hakupyyntöjen perusteella – kansalaisvuoropuheluryhmien kokoonpanosta

 6. Joulukuu 2013

  Komissio luo puitteet kansalaisvuoropuhelulle.

 7. 1962

  YMP:n piiriin kuuluvia asioita käsittelevien etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa luodaan vuoropuhelukehys.

  Tavoitteena oli lisätä avoimuutta ja parantaa edustettuina olevien eturyhmien välistä tasapainoa. Tämän toteuttamiseksi katsottiin tarpeelliseksi tarkistaa neuvoa-antavissa ryhmissä käytävää vuoropuhelua ja vahvistaa uudet kansalaisvuoropuhelun puitteet maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla, kansainväliset näkökohdat mukaan luettuina, sekä määritellä ryhmien rakenne ja tehtävät.

Oikeusperustat

Komission päätös (EU) 2022/1368, annettu 3 päivänä elokuuta 2022, yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvia kysymyksiä käsittelevään kansalaisvuoropuheluun osallistuvien ryhmien perustamisesta ja päätöksen 2013/767/EU kumoamisesta

Asiantuntijaryhmiä koskevat komission horisontaaliset säännöt:

Uutiset