Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Kodanikuühiskonna dialoogirühmad põllumajanduse valdkonnas

Euroopa Komisjonil toimub sidusrühmadega korrapärane dialoog kõigis ühise põllumajanduspoliitika ja selle rakendamisega seotud küsimustes.

Ülevaade

Kodanikuühiskonna dialoogirühmad on Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi eksperdirühmad. Need rühmad kujutavad endast ühtset õigus- ja menetlusraamistikku valitsusväliste sidusrühmadega konsulteerimiseks. Ühtlasi abistavad nad Euroopa Komisjoni poliitiliste algatuste ettevalmistamisel ning annavad nõu oma temaatilistes pädevusvaldkondades, kui on vaja eriteadmisi. Lisaks vahetavad kodanikuühiskonna dialoogirühmad omavahel kogemusi ja parimaid tavasid, levitavad teavet oma liikmete vahel ning võimaldavad neil jälgida poliitika arengut oma tegevusvaldkonnas.

Komisjon avaldas konkursikutse, et nimetada ametisse kodanikuühiskonna dialoogirühma liikmed ajavahemikuks 2023–2027. Kandideerimise tähtaega, mis esialgu määrati 29. novembriks 2022, pikendati 6. jaanuarini 2023. Vastavalt komisjoni 3. augusti 2022. aasta otsusele (EL) 2022/1368 nimetas põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kandideerimismenetluse alusel ametisse seitsmesse uude kodanikuühiskonna dialoogirühma valitud liikmed.

Lisateave kandideerimiskutse kohta

Komisjoni eksperdirühmade register

Kodanikuühiskonna dialoogirühmad

Vastavalt komisjoni 3. augusti 2022. aasta otsusele (EL) 2022/1368, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/767/EL, moodustas komisjon ühise põllumajanduspoliitikaga (ÜPP) hõlmatud küsimustes järgmised seitse temaatilist kodanikuühiskonna dialoogirühma. 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
ÜPP strateegiakavad ja horisontaalsed küsimused

Kõik ÜPPga seotud küsimused, sealhulgas ÜPP strateegiakavade rakendamine ELi riikides ja pikaajalised poliitilised arengud

Kohtumised ja dokumendid

cdg Agricultural markets
Põllumajandustoodete turud

Majanduslikud ja poliitilised arengud seoses erinevate taimsete saaduste sektoritega seotud turgudega

Kohtumised ja dokumendid

cdg animal production
Loomakasvatus

Majanduslikud ja poliitilised arengud seoses erinevate loomsete saaduste sektoritega

Kohtumised ja dokumendid

cdg international aspects of agriculture
Põllumajanduse rahvusvahelised aspektid

Kõik ÜPP rahvusvahelise mõõtmega seotud küsimused

Kohtumised ja dokumendid

cdg organics
Mahepõllumajandus

Mahepõllumajanduslik tootmine, sealhulgas selle juurutamine ja uued meetmed, komisjoni poliitika väljatöötamine ning mahepõllumajandussektori poliitilised väljavaated

Kohtumised ja dokumendid

cdg quality and promotion
Kvaliteet ja müügiedendus

Geograafilised tähised, garanteeritud traditsioonilised tooted, põllumajandustoodete vabatahtlikud kvaliteedimõisted ning ELi põllumajandustoodete edendamine

Kohtumised ja dokumendid

cdg environment and climate
Keskkond ja kliimamuutused

ÜPP keskkonna- ja kliimaaspektid alates konkreetsetest toetusvahenditest kuni üldise keskkonnahoidlikkuseni

Kohtumised ja dokumendid

Kodanikuühiskonna dialoogirühmade koosolekute esialgne ajakava

3. OKTOOBER 2023
Provisional calendar CDG meetings – 2023
English
(494.79 KB - PDF)
Laadige alla

 

Läbipaistvus

Komisjon avaldab kõik asjakohased dokumendid, nagu päevakorrad, protokollid, järeldused, osalised järeldused või töödokumendid, milles käsitletakse kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise rühmade tegevust ÜPPga hõlmatud küsimustes.

Süstemaatilisest avaldamisest tehakse erandeid juhul, kui asjaomase dokumendi avalikustamine kahjustaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) artiklis 4 osutatud avalike või erahuvide kaitset.

19. JAANUAR 2022
Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Laadige alla

Ajajoon

 1. 2023. aasta veebruar/märts

  Komisjon nimetab ametisse uued kodanikuühiskonna dialoogirühmade liikmesorganisatsioonid.

 2. Oktoober 2022

  Komisjon avaldas konkursikutse, et nimetada ametisse kodanikuühiskonna dialoogirühma liikmed ajavahemikuks 2023–2027.

 3. August 2022

  Komisjon võttis vastu kodanikuühiskonna dialoogirühmi käsitleva uue õigusraamistiku, mida kohaldatakse alates 2023. aastast.

 4. Juuli 2021

  Komisjon otsustas ajutiselt pikendada praegust kodanikuühiskonna dialoogirühma organisatsiooni.

 5. Juuli 2014

  Komisjon tegi konkursikutsete alusel otsuse kodanikuühiskonna dialoogirühmade koosseisu kohta.

 6. Detsember 2013

  Komisjon koostas kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi raamistiku.

 7. 1962

  Raamistik loodi ühise põllumajanduspoliitika teemaliste dialoogide pidamiseks valdkonda kuuluvate küsimustega tegelejaid esindavate ühenduste ja kodanikuühiskonna vahel.

  Läbipaistvuse suurendamise ja esindatavate huvide parema tasakaalustamise nimel osutus vajalikuks ühise põllumajandusküsimustega tegelevates nõuanderühmades peetavate dialoogide raamistik üle vaadata ning luua põllumajanduse ja maaelu arendamise valdkonnas kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi raamistik, mis hõlmaks selle valdkonna rahvusvahelisi aspekte, ning määratleda nende rühmade ülesanded ja struktuur.

Õiguslik alus

Komisjoni 3. augusti 2022. aasta otsus (EL) 2022/1368, millega luuakse ühise põllumajanduspoliitika valdkonda kuuluvate küsimustega tegelevad kodanikuühiskonna dialoogirühmad ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/767/EL

Komisjoni horisontaalsed eeskirjad eksperdirühmade kohta:

Üritused

 • Konverentsid ja tippkohtumised

EU Agri-Food Days

 • teisipäev, 5. detsember 2023, 09:30 - reede, 8. detsember 2023, 15:30 (CET)
 • Otseülekanne on vaadatav