Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Pilsoniskā dialoga grupas lauksaimniecības jautājumos

Eiropas Komisija uztur regulāru dialogu ar ieinteresētajām personām par visiem jautājumiem, kas saistīti ar kopējo lauksaimniecības politiku un tās īstenošanu.

1 of 1

Pārskats

Pilsoniskā dialoga grupas ir Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta ekspertu grupas. Tās nodrošina vienotu tiesisko un procesuālo sistēmu apspriedēm ar nevalstiskajām ieinteresētajām personām. Tās palīdz Eiropas Komisijai sagatavot politikas iniciatīvas un sniedz konsultāciju pakalpojumus to tematiskajās kompetences jomās, kad ir vajadzīgas specifiskas profesionālās zināšanas. Turklāt pilsoniskā dialoga grupas ļauj apmainīties ar pieredzi un paraugpraksi, konkrēti, izplatot informāciju šo grupu dalībniekiem un ļaujot tiem sekot līdzi politikas attīstībai noteiktā darbības jomā.

Komisija publicēja uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, lai izraudzītos jaunos pilsoniskā dialoga grupu locekļus 2023.–2027. gada periodam. Pieteikuma iesniegšanas termiņš, kas sākotnēji bija 2022. gada 29. novembris, tika pagarināts līdz 2023. gada 6. janvārim. Pamatojoties uz pieteikšanās procedūru un saskaņā ar Komisijas 2022. gada 3. augusta Lēmumu (ES) 2022/1368, Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts iecēla septiņu jauno pilsoniskā dialoga grupu locekļus.

Plašāka informācija par uzaicinājumu iesniegt pieteikumus

Komisijas ekspertu grupu reģistrs

Pilsoniskā dialoga grupas

Saskaņā ar Komisijas 2022. gada 3. augusta Lēmumu (ES) 2022/1368, ar ko atceļ Lēmumu 2013/767/ES, Komisija izveidoja septiņas kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) jautājumus aptverošas pilsoniskā dialoga grupas. 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
KLP stratēģiskie plāni un horizontālie jautājumi

Visi ar KLP saistītie jautājumi, tai skaitā KLP stratēģisko plānu īstenošana ES valstīs un ilgtermiņa politikas attīstība.

Sanāksmes un dokumenti

cdg Agricultural markets
Lauksaimniecības tirgi

Ekonomikas un politikas attīstība dažādos augu produktu tirgos.

Sanāksmes un dokumenti

cdg animal production
Lopkopība

Ekonomikas un politikas attīstība dažādos dzīvnieku izcelsmes produktu tirgos.

Sanāksmes un dokumenti

cdg international aspects of agriculture
Lauksaimniecības starptautiskie aspekti

Visi jautājumi, kas saistīti ar KLP starptautisko dimensiju.

Sanāksmes un dokumenti

cdg organics
Bioloģiskā lauksaimniecība

Bioloģiskā ražošana, tai skaitā šādas ražošanas īstenošana un jauni pasākumi, Komisijas politikas izstrāde un politikas perspektīvas.

Sanāksmes un dokumenti

cdg quality and promotion
Kvalitāte un noieta veicināšana

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, garantētās tradicionālās īpatnības, fakultatīvas norādes par lauksaimniecības produktu kvalitāti un ES lauksaimniecības produktu popularizēšana.

Sanāksmes un dokumenti

cdg environment and climate
Vide un klimata pārmaiņas

KLP vidiskie un klimatiskie aspekti, sākot ar īpašiem atbalsta instrumentiem līdz vispārējai zaļajai arhitektūrai.

Sanāksmes un dokumenti

Pilsoniskā dialoga grupu sanāksmju provizorisks kalendārs

2023. GADA 19. SEPTEMBRIS
Provisional calendar CDG meetings – 2023
English
(494.82 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Pārredzamība

Komisija publiskos visus attiecīgos dokumentus, piemēram, darba kārtības, protokolus, secinājumus, daļējos secinājumus vai darba dokumentus par KLP jautājumus aptverošo pilsoniskā dialoga grupu veiktajām darbībām.

Izņēmumi attiecībā uz prasību sistemātiski publiskot dokumentus tiks piemēroti tad, ja to nodošana atklātībai varētu kaitēt sabiedrības vai privāto interešu aizsardzībai, kā noteikts 4. pantā Regulā (EK) 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.

2022. GADA 19. JANVĀRIS
Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Lejupielādēt

Hronoloģija

 1. 2023. gada februāris/marts

  Komisija ieceļ jaunās pilsoniskā dialoga grupu dalīborganizācijas.

 2. 2022. gada oktobris

  Komisija publicē uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, lai izraudzītos jaunos pilsoniskā dialoga grupu locekļus 2023.–2027. gada periodam.

 3. 2022. gada augusts

  Komisija pieņem jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz pilsoniskā dialoga grupām, kas piemērojams no 2023. gada.

 4. 2021. gada jūlijs

  Komisija nolemj uz laiku pagarināt pašreizējo pilsoniskā dialoga grupu organizāciju.

 5. 2014. gada jūlijs

  Pamatojoties uz uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus, Komisija pieņem lēmumu par pilsoniskā dialoga grupu sastāvu.

 6. 2013. gada decembris

  Komisija izveido pilsoniskā dialoga satvaru.

 7. 1962. gads

  Tiek izveidots satvars dialogam ar pārstāvības apvienībām un pilsonisko sabiedrību, kas nodarbojas ar jautājumiem, kurus aptver KLP.

  Lai palielinātu caurskatāmību un nodrošinātu labāku pārstāvēto interešu līdzsvaru, bija nepieciešams pārskatīt esošo dialogu konsultatīvajās grupās un nodrošināt jaunu satvaru pilsoniskajam dialogam lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, ieskaitot tā starptautiskos aspektus, kā arī noteikt šo grupu uzdevumus un struktūru.

Juridiskais pamats

Komisijas 2022. gada 3. augusta Lēmums (ES) 2022/1368, ar ko izveido kopējās lauksaimniecības politikas jautājumus aptverošas pilsoniskā dialoga grupas un atceļ Lēmumu 2013/767/ES.

Komisijas horizontālie noteikumi attiecībā uz ekspertu grupām:

Pasākumi

 • Konferences un samiti

EU Agri-Food Days

 • otrdiena, 2023. gada 5. decembris, 09.30 - piektdiena, 2023. gada 8. decembris, 15.30 (CET)