Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Grupy dialogu obywatelskiego w rolnictwie

Komisja Europejska prowadzi regularny dialog z zainteresowanymi stronami we wszystkich sprawach związanych ze wspólną polityką rolną i jej wdrażaniem.

Informacje ogólne

Grupy dialogu obywatelskiego to specjalne grupy ekspertów Komisji współpracujące z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Grupy te zapewniają jednolite ramy prawne i proceduralne konsultacji z zainteresowanymi stronami pozarządowymi. Doradzają Komisji Europejskiej przy opracowywaniu inicjatyw politycznych, gdy wymagana jest szczególna wiedza specjalistyczna z konkretnej dziedziny. W grupach dialogu obywatelskiego odbywa się wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, jak również informacji wśród ich członków. Członkowie grup mogą monitorować rozwój polityki w obszarze swojej działalności.

Aby powołać nowych członków grup dialogu obywatelskiego na lata 2023–2027, Komisja ogłosiła zaproszenie do zgłaszania kandydatur. Termin zgłaszania kandydatur – pierwotnie wyznaczony na 29 listopada – przedłużono do 6 stycznia 2023 r. W oparciu o procedurę zgłaszania kandydatur i zgodnie z decyzją Komisji (UE) 2022/1368 z dnia 3 sierpnia 2022 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wyznaczyła wybranych członków do uczestnictwa w siedmiu nowych grupach dialogu obywatelskiego.

Więcej informacji na temat zaproszenia do zgłaszania kandydatur

Rejestr grup ekspertów Komisji

Grupy dialogu obywatelskiego

Zgodnie z decyzją Komisji (UE) 2022/1368 z dnia 3 sierpnia 2022 r. i uchylającą decyzję 2013/767/UE Komisja ustanowiła siedem tematycznych grup dialogu obywatelskiego w sprawach objętych wspólną polityką rolną (WPR). Są to: 

 • CAP Strategic Plan and Horizontal matters
  Plany strategiczne WPR i kwestie horyzontalne

  Wszystkie sprawy związane ze WPR, w tym wdrażanie planów strategicznych WPR w państwach UE i długoterminowy rozwój polityki.

  Spotkania i dokumenty

 • cdg Agricultural markets
  Rynki rolne

  Zmiany gospodarcze i polityczne w odniesieniu do rynków różnych upraw

  Spotkania i dokumenty

 • cdg animal production
  Chów i hodowla zwierząt

  Zmiany gospodarcze i polityczne w odniesieniu do rynków różnych produktów pochodzenia zwierzęcego

  Spotkania i dokumenty

 • cdg international aspects of agriculture
  Międzynarodowe aspekty rolnictwa

  Wszystkie kwestie związane z międzynarodowym wymiarem WPR

  Spotkania i dokumenty

 • cdg organics
  Rolnictwo ekologiczne

  Produkcja ekologiczna, w tym jej wdrażanie i nowe środki Komisji oraz rozwój polityki i perspektywy polityczne dla sektora ekologicznego

  Spotkania i dokumenty

 • cdg quality and promotion
  Jakość i promocja

  Oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności, określenia jakościowe stosowane fakultatywnie w odniesieniu do produktów rolnych oraz promocja unijnych produktów rolnych

  Spotkania i dokumenty

 • cdg environment and climate
  Środowisko i zmiany klimatu

  Środowiskowo-klimatyczne aspekty WPR, od specjalnych instrumentów wsparcia po ogólną zieloną architekturę

  Spotkania i dokumenty

Tymczasowy kalendarz spotkań grup dialogu obywatelskiego

3 PAŹDZIERNIKA 2023
Provisional calendar CDG meetings – 2023

 

Przejrzystość

Komisja publikuje wszystkie istotne dokumenty dotyczące działalności grup dialogu obywatelskiego w sprawach objętych WPR, takie jak porządki obrad, protokoły, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze.

Wyjątki od systematycznego publikowania dotyczą przypadków, w których ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego określonego w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

18 MARCA 2024
Expert group meetings privacy statement

Kalendarium

 1. Luty/marzec 2023 r.

  Komisja wyznaczyła nowe organizacje na członków grup dialogu obywatelskiego

 2. Październik 2022 r.

  Komisja opublikowała zaproszenie do zgłaszania kandydatur, aby wyznaczyć nowych członków grup dialogu obywatelskiego na lata 2023–2027.

 3. Sierpień 2022 r.

  Komisja przyjęła nowe ramy prawne dotyczące grupy dialogu obywatelskiego, które mają zastosowanie od 2023 r.

 4. Lipiec 2021 r.

  Komisja podjęła decyzję o tymczasowym przedłużeniu obecnego składu grupy dialogu obywatelskiego.

 5. Lipiec 2014 r.

  Na podstawie zaproszeń do zgłaszania kandydatur Komisja podjęła decyzję w sprawie składu grup dialogu obywatelskiego.

 6. Grudzień 2013 r.

  Komisja ustanowiła ramowe zasady dialogu obywatelskiego.

 7. 1962 r.

  Ustanowiono ramowe zasady dialogu ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi zajmującymi się sprawami objętymi WPR.

  Aby zwiększyć przejrzystość i lepiej wyważyć reprezentowane interesy, konieczny był przegląd aktualnego dialogu w grupach doradczych. Potrzebne było również ustanowienie nowych ramowych zasad dialogu obywatelskiego w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich – uwzględniając aspekty międzynarodowe – oraz określenie zadań i struktury takich grup doradczych.

Podstawa prawna

Decyzja Komisji (UE) 2022/1368 z 3 sierpnia 2022 r. ustanawiająca grupę dialogu obywatelskiego w sprawach objętych wspólną polityką rolną i uchylająca decyzję 2013/767/UE

Horyzontalne przepisy Komisji dotyczące grup ekspertów:

Aktualności