Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Grupper for civil dialog på landbrugsområdet

Europa-Kommissionen fører en regelmæssig dialog med de interesserede parter om alle spørgsmål vedrørende den fælles landbrugspolitik og implemeneringen af den.

Oversigt

Grupperne for civil dialog er Kommissionens ekspertgrupper, der er specifikke for Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. De danner en fælles juridisk og proceduremæssig ramme for høring af ikke-statslige interessenter. Grupperne bistår Europa-Kommissionen med udarbejdelsen af politiske initiativer og rådgiver i forbindelse med deres kompetenceområder, når der er behov for specifik ekspertise. Derudover sætter de gang i udveksling af erfaringer og bedste praksis, blandt andet information af deres medlemmer, hvilket giver dem mulighed for at overvåge den politiske udvikling på deres aktivitetsområde.

Kommissionen har indledt en indkaldelse af ansøgninger med henblik på at udpege de nye medlemmer af grupperne for civil dialog for perioden 2023-2027. Ansøgningsfristen, der oprindeligt var fastsat til den 29. november 2022, blev forlænget til den 6. januar 2023. På grundlag af ansøgningsproceduren og som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU) 2022/1368 af 3. august 2022 har Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter udnævnt medlemmer af de 7 nye grupper for civil dialog.

Læs mere om indkaldelsen af ansøgninger

Register over Kommissionens ekspertgrupper

Grupper for civil dialog

I henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2022/1368 af 3. august 2022, som ophævede afgørelse 2013/767/EU, har Kommissionen nedsat følgende 7 tematiske grupper for civil dialog på områder, der er omfattet af den fælles landbrugspolitik. 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
Strategiske planer under den fælles landbrugspolitik og horisontale spørgsmål

Alle spørgsmål vedrørende den fælles landbrugspolitik, herunder gennemførelsen af strategiske planer under den fælles landbrugspolitik i EU-landene og den langsigtede politiske udvikling.

Møder og dokumenter

cdg Agricultural markets
Landbrugsmarkeder

Den økonomiske og politiske udvikling på markederne for forskellige planteproduktsektorer.

Møder og dokumenter

cdg animal production
Husdyravl

Den økonomiske og politiske udvikling i sektorerne for anmimalske produkter

Møder og dokumenter

cdg international aspects of agriculture
Internationale aspekter af landbruget

Alle spørgsmål vedrørende den fælles landbrugspolitiks internationale dimension.

Møder og dokumenter

cdg organics
Økologisk landbrug

Økologisk produktion, herunder dens gennemførelse, nye tiltag fra Kommissionens side og politikudvikling og politiske perspektiver for den økologiske sektor.

Møder og dokumenter

cdg quality and promotion
Kvalitet og salgsfremstød

Geografiske betegnelser, garantier for traditionelle specialiteter, valgfrie kvalitetsbetegnelser for landbrugsprodukter samt fremme af EU's landbrugsprodukter.

Møder og dokumenter

cdg environment and climate
Miljø og klimaændringer

Miljø- og klimaaspekter af den fælles landbrugspolitik, fra specifikke støtteinstrumenter til den overordnede grønne arkitektur.

Møder og dokumenter

Foreløbig mødekalender for grupperne for civil dialog

3. OKTOBER 2023
Provisional calendar CDG meetings – 2023

 

Gennemsigtighed

Kommissionen vil offentliggøre alle relevante dokumenter som dagsordener, referater, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter vedrørende aktiviteterne i de grupper for civil dialog, der beskæftiger sig med spørgsmål, som er omfattet af den fælles landbrugspolitik.

Systematisk offentliggørelse kan undlades i tilfælde, hvor et dokuments offentliggørelse ville være til skade for beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

18. MARTS 2024
Expert group meetings privacy statement

Tidslinje

 1. Februar/marts 2023

  Kommissionen udpeger de nye organisationer, der skal deltage i grupperne for civil dialog

 2. Oktober 2022

  Kommissionen indleder en indkaldelse af ansøgninger med henblik på at udpege de nye medlemmer af grupperne for civil dialog for perioden 2023-2027.

 3. August 2022

  Kommissionen vedtager en ny juridisk ramme for grupper for civil dialog med virkning fra 2023

 4. Juli 2021

  Kommissionen beslutter midlertidigt at forlænge den nuværende organisation for grupperne for civil dialog

 5. Juli 2014

  Kommissionen træffer – på grundlag af indkaldelser af ansøgninger – afgørelse om sammensætningen af grupperne for civil dialog.

 6. December 2013

  Kommissionen fastlægger en ramme for den civile dialog.

 7. 1962

  Der bliver etableret en ramme for dialog med interessentsammenslutninger og civilsamfundet om spørgsmål vedrørende den fælles landbrugspolitik.

  For at øge åbenheden og skabe større ligevægt mellem de repræsenterede interessegrupper ser man, at det er det nødvendigt at gennemgå dialogen i de rådgivende grupper, der behandler landbrugsspørgsmål, og fastsætte en ramme for civil dialog inden for landbrug og udvikling af landdistrikter, bl.a. de internationale aspekter, og definere gruppernes opgaver og struktur.

Retsgrundlag

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/1368 af 3. august 2022 om oprettelse af grupper for civil dialog inden for områder omfattet af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af afgørelse 2013/767/EU

Kommissionens tværgående regler om ekspertgrupper: