Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Pilietinio dialogo grupės žemės ūkio klausimams

Europos Komisija palaiko nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais visais bendros žemės ūkio politikos ir jos įgyvendinimo klausimais.

Apžvalga

Pilietinio dialogo grupės yra specialios Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato ekspertų grupės. Jos formuoja bendrą teisinį ir procedūrinį konsultacijų su nevyriausybiniais suinteresuotaisiais subjektais pagrindą. Pilietinio dialogo grupės padeda Europos Komisijai rengti politikos iniciatyvas, konsultuodamos į jų kompetenciją patenkančių teminių sričių klausimais, kai prireikia konkrečių ekspertinių žinių. Be to, pilietinio dialogo grupėse keičiamasi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, be kita ko, skleidžiama informacija tarp jų narių ir jiems sudaromos sąlygos stebėti politikos pokyčius jų veiklos srityje.

Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl naujų pilietinio dialogo grupių narių skyrimo 2023–2027 m. laikotarpiui. Iš pradžių nustatytas paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. lapkričio 29 d. – buvo pratęstas iki 2023 m. sausio 6 d. Remdamasis paraiškų teikimo procedūra, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, kaip nustatyta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos sprendimu (ES) 2022/1368, paskyrė atrinktus narius į septynias naujas pilietinio dialogo grupes.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas

Komisijos ekspertų grupių registras

Pilietinio dialogo grupės

2022 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos sprendimu (ES) 2022/1368, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/767/ES, Komisija įsteigė septynias temines pilietinio dialogo grupes bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) klausimams. 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
BŽŪP strateginių planų ir horizontalieji klausimai

Visi su BŽŪP susiję klausimai, be kita ko, BŽŪP strateginių planų įgyvendinimas ES šalyse ir ilgalaikiai politikos pokyčiai.

Posėdžiai ir dokumentai

cdg Agricultural markets
Žemės ūkio rinkos

Ekonominiai ir politikos pokyčiai, susiję su įvairių augalinių produktų sektorių rinkomis.

Posėdžiai ir dokumentai

cdg animal production
Gyvūninė produkcija

Ekonominiai ir politikos pokyčiai, susiję su gyvūninių produktų sektoriais.

Posėdžiai ir dokumentai

cdg international aspects of agriculture
Tarptautiniai žemės ūkio aspektai

Visi su BŽŪP tarptautiniais aspektais susiję klausimai.

Posėdžiai ir dokumentai

cdg organics
Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinė gamyba, įskaitant jos įgyvendinimą ir naujas Komisijos priemones, ekologinės gamybos sektoriaus politikos raida ir perspektyvos.

Posėdžiai ir dokumentai

cdg quality and promotion
Kokybė ir pardavimo skatinimas

Geografinės nuorodos, garantuoti tradiciniai gaminiai, neprivalomi žemės ūkio produktų kokybės terminai, taip pat ES žemės ūkio produktų populiarinimas.

Posėdžiai ir dokumentai

cdg environment and climate
Aplinka ir klimato kaita

BŽŪP aplinkos ir klimato aspektai nuo specialiosios paramos priemonių iki bendros žaliosios architektūros.

Posėdžiai ir dokumentai

Preliminarus pilietinio dialogo grupių posėdžių tvarkaraštis

2023 M. SPALIO 3 D.
Provisional calendar CDG meetings – 2023

 

Skaidrumas

Komisija skelbs visus svarbius su bendros žemės ūkio politikos klausimus nagrinėjančių pilietinio dialogo grupių veikla susijusius dokumentus, pavyzdžiui, darbotvarkes, posėdžių protokolus, išvadas, dalines išvadas arba darbinius dokumentus.

Dokumentas nebus skelbiamas, jeigu jį paskelbus būtų pakenkta viešajam arba privačiajam interesui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnyje.

2024 M. KOVO 18 D.
Expert group meetings privacy statement

Tvarkaraštis

 1. 2023 m. vasaris – kovas

  Komisija paskyrė naujas organizacijas pilietinio dialogo grupių nares.

 2. 2022 m. spalio mėn.

  Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl naujų pilietinio dialogo grupių narių skyrimo 2023–2027 m. laikotarpiui.

 3. 2022 m. rugpjūčio mėn.

  Komisija priėmė naują pilietinio dialogo grupėms skirtą teisinę sistemą, kuri bus taikoma nuo 2023 m.

 4. 2021 m. liepos mėn.

  Komisija nusprendė laikinai pratęsti dabartinę pilietinio dialogo grupių struktūrą.

 5. 2014 m. liepos mėn.

  Komisija, remdamasi kvietimais teikti paraiškas, priėmė sprendimą dėl pilietinio dialogo grupių sudėties.

 6. 2013 m. gruodžio mėn.

  Komisija sukūrė pilietinio dialogo sistemą.

 7. 1962 m.

  Sukurta dialogo su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene, sprendžiančia su BŽŪP susijusius klausimus, sistema.

  Dėl didesnio skaidrumo ir siekiant užtikrinti geresnę atstovaujamų interesų pusiausvyrą, tapo būtina iš naujo apsvarstyti esamą patariamųjų grupių dialogą ir numatyti naują pilietinio dialogo žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje sistemą, įskaitant šio dialogo tarptautinius aspektus, ir apibrėžti grupių užduotis bei struktūrą.

Teisinis pagrindas

2022 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos sprendimas (ES) 2022/1368, kuriuo įsteigiamos pilietinio dialogo grupės bendros žemės ūkio politikos klausimams ir panaikinamas Sprendimas 2013/767/ES.

Komisijos ekspertų grupėms skirtos horizontaliosios taisyklės:

Naujienos