Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Sund jordbund

Den fælles landbrugspolitik sikrer overholdelse af reglerne for jordbundsbeskyttelse og tilskynder landbrugerne til at gøre en yderligere indsats for at forbedre jordbundsforvaltningen.

Jord og landbrug i EU

Landbrugsjord udgør ca. 50 % af EU's areal, og landbruget er stærkt afhængigt af en sund jordbund. I EU oplever vi imidlertid en række problemer i forbindelse med jordbunden som erosion, jordbundsforringelse og ørkendannelse samt nedgang i jordbundens indhold af organisk stof og tab af biodiversitet.

Mange af problemerne i forbindelse med jordbundens sundhed er afledt af landbruget og presset for at imødekomme en stigende fødevareefterspørgsel. Det kan være:

 • jordbundsforringelse og nedgang i indholdet af organisk stof på grund af intensiv dyrkning
 • jordpakning efter brug af tungt maskineri og anvendelse af uhensigtsmæssige dyrkningsmetoder i landbruget
 • nedgang i biodiversiteten på grund af dyrkning af monokulturer og anden uhensigtsmæssig praksis inden for arealanvendelse og jordforvaltning
 • kemikalieforurening (pesticider, tungmetaller, lægemidler, plast osv.)
 • afvandring og manglende vedligeholdelse af jordområder.

For at løse problemerne skal den fælles landbrugspolitik sikre, at landbruget følger EU's politik for jordbeskyttelse, som er beskrevet i den aktuelle temastrategi for jordbundsbeskyttelse. Bæredygtig jordbundsforvaltning er også et afgørende element i mange af strategierne og prioriteterne i den europæiske grønne pagt, blandt andet:

Indsatser inden for den fælles landbrugspolitik

Gennem en række forskellige regler og foranstaltninger skal den fælles landbrugspolitik sikre en sund jordbund i fremtiden og bæredygtige landbrugssystemer i EU, så landmændene kan

 • levere sikre, sunde og bæredygtigt producerede fødevarer til samfundet
 • opnå en stabil og rimelig indkomst under hensyntagen til de ekstra offentlige goder, de leverer
 • beskytte naturressourcerne, øge biodiversiteten og bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer.

Konditionalitet

I henhold til konditionalitetsreglerne er alle betalinger til støttemodtagere under den fælles landbrugspolitik knyttet til en række lovbestemte forvaltningskrav og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). De særlige konditionalitetsregler vedrørende jordbunden omfatter:

 • Minimumsjorddække
 • Minimumsarealforvaltning for at begrænse erosion
 • Bevaring af jordens indhold af organiske stoffer

Udvikling af landdistrikterne

Udvikling af landdistrikterne (den såkaldte anden søjle i den fælles landbrugspolitik) har et særligt fokusområde vedrørende jordbunden, nemlig at forebygge erosion og forbedre jordbundsforvaltningen.

Gennem deres programmer for udvikling af landdistrikterne kan EU-landene bidrage til dette med initiativer vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug, hvor landbrugerne forpligter sig til at anvende forvaltningsmetoder, der beskytter og forbedrer jordbunden.

  EU-landene kan desuden iværksætte flere andre tiltag til udvikling af landdistrikterne for at fremme en bæredygtig forvaltning af jordbunden. Det kan være foranstaltninger, der understøtter

  • økologisk landbrug og dermed fremmer en sund jordbund og biodiversitet.
  • udvikling af skovbrug og effektivt modvirker jordbundserosion.
  • investeringer for at finansiere maskineri, som sikrer, at bearbejdningen af jordbunden minimeres, og at et solidt jordbundsdække bevares om efteråret og vinteren. Det giver mulighed for at nedbringe drivhusgasudledningen, forebygge jorderosion og sikre opbygning af organisk stof i jordbunden.
  • vidensoverførsel, rådgivning og samarbejde, som hjælper landbrugerne til at modvirke forskellige problemer med jordbunden – erosion, forsuring og nedgang i indholdet af organisk materiale – og fremme en bæredygtig jordforvaltning, der er tilpasset de lokale agroøkologiske og landbrugsmæssige forhold.

  Det europæiske netværk for landdistriktudvikling formidler også udveksling af idéer og god praksis gennem arbejdet med temaområder såsom ressourceefficektivitet og vand- og jordbundsforvaltning.

  Den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027

  Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 trådte i kraft den 1. januar 2023. Den omfatter en stærkere indsats for at opnå en sund jordbund i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt.

  De specifikke målsætninger for den fælles landbrugspolitik

  Den fælles landbrugspolitik for 2023-27 er bygget op om ti specifikke mål. Bæredygtig jordbundsforvaltning er et afgørende element i flere af dem, især de målsætninger, der omhandler landskaber og biodiversitet, naturressourcer og klimaindsats.

  De strategiske planer under den fælles landbrugspolitik

  I strategiplanerne under den fælles landbrugspolitik får EU-landene en større fleksibilitet, så de kan tage initiativer til at løse de mest presserende problemer med jordbundsforholdene, samtidig med at de bidrager til at nå de fælles EU-mål.

  En ny grøn struktur

  En ny grøn struktur for den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 indebærer strengere regler, men til gengæld også flere muligheder for miljøvenligt landbrug. En betydelig del af budgettet under den fælles landbrugspolitik er eksempelvis afsat til økoordninger, som understøtter frivillige tiltag hos de enkelte landbrugere. I januar 2021 offentliggjorde Kommissionen en vejledende liste over økoordninger, som indeholder flere former for praksis, der gavner jordbunden.

  Bedriftsbæredygtighedsinstrumentet for næringsstoffer

  Under den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 kan landbrugerne også benytte det nye bedriftsbæredygtighedsinstrument for næringsstoffer. Det giver mulighed for rådgivning til landbrugerne i at anvende gødning på en måde, der er tilpasset de faktiske afgrøder og sikrer overholdelse af den gældende lovgivning om brug af gødningsstoffer. Dette nye instrument skal optimere brugen af gødningsstoffer og sikre både økonomiske og miljømæssige fordele, og derudover skal det bidrage til digitaliseringen af landbruget ved at give landbrugerne nye færdigheder i brugen af digitale værktøjer.

  Overvågning af udviklingen

  Gennem den fælles overvågnings- og evalueringsramme indsamler Kommissionen data om en række forskellige indikatorer for at følge udviklingen vedrørende den fælles landbrugspolitik med hensyn til at opfylde de politiske målsætninger. På Kommissionens dataportal vedrørende landbrugsfødevarer findes en status over jordbundsforhold, hvor nogle af de vigtigste indikatorer for jordbundsforhold indgår.

  Den fælles overvågnings- og evalueringsramme omfatter også evalueringer og eksterne undersøgelser. I november 2020 offentliggjorde Kommissionen en uafhængig undersøgelse om den fælles landbrugspolitiks indvirkning på bæredygtig jordbundsforvaltning udarbejdet af Alliance Environement GEIE.

  Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 omfatter en styrket resultatovervågnings- og evalueringsramme, som fremmer større ansvarlighed og omstillingen til en resultatbaseret gennemførelsesmodel.

  Viden, forskning og innovation

  Udvikling af viden, forskning og Innovation er afgørende for at udvide mulighederne for bæredygtig jordbundsforvaltning.

  Bedriftsrådgivningsordningen er et tilbud til landbrugerne om rådgivning om, hvordan bæredygtig jordbundsforvaltning kan indføres på det enkelte landbrug, overholdelse af reglerne for jordbundsbeskyttelse, udnyttelse af støtte under ordningen for udvikling af landdistrikterne og udbredelse af viden om nye metoder og nye teknologier.

  Forskning og innovation

  Kommissionen støtter ligeledes forskning og innovation for at opbygge en større viden om landbrugets og skovbrugets effekt på jordbunden og for at udvikle nye teknikker og teknologier, der kan fremme jordforbedrende produktionssystemer. Kommissionen foreslår især nye metoder inden for forskning og innovation kombineret med uddannelse, investeringer og anvendelse af god praksis, som skal udmøntes i projekter vedrørende "levende laboratorier" og "fyrtårne" under Horisont Europa-programmets mission "En jordpagt for Europa".

  Det Europæiske Innovationspartnerskab om landbrugets produktivitet og bæredygtighed

  Det Europæiske Innovationspartnerskab om landbrugets produktivitet og bæredygtighed er fortsat et af de centrale instrumenter under den kommende fælles landbrugspolitik, der skal fremme udvikling, afprøvning og udbredelse af innovative løsninger udviklet af bedriftssammenslutninger. I bedriftssammenslutningerne samles landbrugere, skovbrugere, forskere, rådgivere, virksomheder og NGO'er på miljøområdet i et samarbejde om innovative projekter inden for landbrug og andre aktiviteter med relation til landbrug og landdistrikter.

  Aktuel forskning: digitalisering

  Image: a farmer analysing soil health with a digital device

  Via digitalisering kan landbrugerne blive bedre i stand til at forbedre jordens frugtbarhed og mindske forureningen ved at anvende bedre systemer til jordbundsforvaltning. I præcisionslandbrug anvender man for eksempel digital lokaliseringsovervågning for at sikre en målrettet brug af næringsstoffer og pesticider, og satellitvejledningssystemerne gør det muligt at anvende faste kørespor, også kaldet kontrolleret trafik. Det giver mindre jordpakning i de øvre jordbundslag, jordbundens luftighed og vandindhold forbedres, og det sikrer mere stabile udbytter i perioder med tørke eller kraftig nedbør.