Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Světová obchodní organizace a zemědělství EU

Podrobné informace o tom, jak EU podporuje činnost WTO, o Dohodě o zemědělství a prioritách EU při jednáních o otázkách zemědělství 

Základní informace o Světové obchodní organizaci

Světová obchodní organizace (v angl. World Trade Organization neboli WTO) vznikla v roce 1995 a tvoří základ mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech. Má 164 členů (údaj z července 2019) a právě členové organizace v plném rozsahu určují, čím se organizace má zabývat. Její práce spočívá především v těchto činnostech:

  • mnohostranná obchodní jednání, jejichž cílem je postupná liberalizace trhů
  • stanovení základních právních pravidel v podobě dohod
  • řešení obchodních sporů mezi členy
  • monitoring obchodních politik svých členů

Jedním z členů WTO je i Evropská unie. Jako největší obchodní blok na světě sehrává ve WTO klíčovou roli. Zastupuje ji Evropská komise, která vyjednává jako celek jménem všech zemí EU. Evropská unie aktivně podporuje činnost Světové obchodní organizace v oblasti multilaterálního stanovení pravidel a liberalizace obchodu. Cílem je:

  • zachovat otevřenost trhů a zajistit pro evropské podniky přístup na trhy nové
  • posílit multilaterální pravidla a zajistit jejich dodržování ze strany ostatních
  • prosazovat v oblasti obchodu udržitelný rozvoj

Stávající pravidla byla sjednána během tzv. Uruguayského kola (1986–1994). Na jejich základě byla podepsána Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše. Tvoří ji několik dohod upravujících různé aspekty obchodních pravidel. Patří k nim revidovaná Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) z roku 1947 a dále dohody o duševním vlastnictví, řešení sporů, technických překážkách obchodu, sanitárních a fytosanitárních pravidlech a konečně i dohoda o zemědělství.

Související informace

Obchod EU a WTO

Mise EU při WTO

Řešení sporů

WTO zajišťuje členským zemím mechanismus k řešení sporů, které mezi členy vzniknou ohledně provádění dohod WTO.

Řešení sporů – případy

Zemědělství v rámci WTO

Vzhledem k významu zemědělství v celosvětovém obchodu byla uzavřena specifická dohoda o zemědělství, která upravuje domácí podporu, hospodářskou soutěž v oblasti vývozu (zejména subvence) a přístup zemědělských produktů na trh.

Dohoda o zemědělství

Dohoda WTO o zemědělství má za cíl vytvořit „spravedlivý a tržně orientovaný systém obchodování se zemědělskými produkty“. Stanoví pravidla platná pro všechny členy WTO s cílem dosáhnout podstatného postupného snižování podpory v zemědělství a omezení ochranných opatření. Tato dohoda byla uzavřena v rámci tzv. Uruguayského kola a představovala rozhodující krok směrem k větší tržní orientaci celosvětového zemědělství.

Kromě obecných pravidel, která platí pro všechny členy WTO, obsahuje dohoda také konkrétní závazky jednotlivých členů, včetně závazků týkajících se obchodu se zemědělskými produkty a podpory zemědělství a celních sazeb a kvót. Ty jsou stanoveny v „listinách“.

Na plnění závazků vyplývajících z dohody dohlíží výbor pro zemědělství. Ve výboru jsou zastoupeni všichni členové WTO, kteří tak spolu mohou provádění dohody vzájemně konzultovat. Členové se zde informují o plnění svých závazků a zodpovídají dotazy ostatních. Výbor pak zprávy o plnění závazků přezkoumává a kontroluje tak, aby se ujistil o tom, do jaké míry členové své závazky dodržují.

Domácí podpora a její typy

Uruguayské kolo změnilo způsob, jakým mohou vlády koncipovat domácí zemědělskou politiku. Dohoda o zemědělství rozděluje domácí zemědělskou podporu na několik typů, které jsou často označovány jako kategorie (v angl. „boxes“). Na podporu proti narušování obchodu (tzv. oranžová kategorie neboli „Amber Box“) se vztahují určitá omezení: Limit „de minimis“ platí pro všechny členské země, které vykazují dodatečné částky (v rámci WTO označováno jako „agregovaná míra podpor“ nebo „závazky AMS“, z angl. Aggregate Measurement of Support) a pro některé země v závislosti na jejich výdajích v období před Uruguayským kolem. Na další podporu, která nemá žádné či pouze minimální účinky na obchod, případně na produkci (tzv. zelená kategorie neboli „Green Box“), a některé programy omezující výrobu (tzv. modrá kategorie neboli „Blue Box“), se žádná omezení nevztahují.

Přístup na trh

Na základě Uruguayského kola byla mnohá necelní opatření v zemědělství nahrazena běžnými cly. Došlo rovněž ke snížení celních sazeb. Dohoda o zemědělství pak zavedla zvláštní ochranný mechanismus, díky němuž je možné uvalit na dovoz určitých zemědělských produktů dočasné celní sazby, a to za mimořádných okolností, jako je například náhlý nárůst dovozu (objemový spouštěč) nebo pokles dovozní ceny pod určitou referenční úroveň (cenový spouštěč). 38 členů WTO, včetně EU, má právo používat zvláštní ochranný mechanismus na základě svých listin.

Hospodářská soutěž v oblasti vývozu

Na základě Dohody o zemědělství bylo používání vývozních subvencí a některých dalších vývozních opatření omezeno. Na ministerské konferenci v Nairobi, která proběhla v prosinci 2015, se však členové WTO dohodli na úplném zákazu vývozních subvencí. V rozvinutých zemích začal tento zákaz platit okamžitě (s přechodnými obdobími do konce roku 2020). Rozvojové země mají vývozní subvence zrušit do konce roku 2023 a nejméně rozvinuté země pak do konce roku 2030. Balíček z Nairobi rovněž zavádí ustanovení pro vývozní úvěry, mezinárodní potravinovou pomoc a státní exportní obchodní podniky vyvážející zemědělské produkty.

Související informace

Přístup na trh

Domácí podpora

Jak funguje hospodářská soutěž v oblasti vývozu a subvencí

Ministerské konference WTO

Ministerská konference je nejvyšším rozhodovacím orgánem WTO. Konference se zpravidla konají jednou za dva roky a mohou se jich účastnit všichni členové WTO, tedy i EU. V nedávné době se během dvou konferenci podařilo dosáhnout rozhodnutí, která vedla k zásadním změnám v obchodu se zemědělskými produkty.

  • Na konferenci na Bali v roce 2013 byla přijata čtyři důležitá opatření. Členové WTO dospěli k dohodě o dočasné „mírové doložce“, na jejímž základě se má vyjednat trvalé řešení týkající se držení veřejných zásob pro účely zabezpečení dodávek potravin. Dále bylo vydáno prohlášení o maximální zdrženlivosti, pokud jde o používání všech forem vývozních subvencí, a rozšířil se seznam „všeobecných služeb“ v zelené kategorii (tzv. „Green Box“). Dále bylo přijato rozhodnutí o zajištění větší transparentnosti při správě celních kvót, a to pomocí mechanismu pro systematicky nenaplňované kvóty.
  • Na konferenci v Nairobi v roce 2015 se členové WTO dále věnovali otázkám, které byly nastoleny během konference na Bali. Přijali rozhodnutí týkající se zrušení vývozních subvencí pro vývoz zemědělských podniků a stanovení pravidel pro vývozní úvěry a vývozní úvěrové záruky, mezinárodní potravinovou pomoc a státní obchodní podniky vyvážející zemědělské produkty. Dále se dohodli na tom, že budou pokračovat v jednáních o otázkách zemědělství, držení veřejných zásob pro účely zabezpečení dodávek potravin a přístupu na trh, jakož i o souvisejícím zvláštním ochranném mechanismu pro rozvojové země.

Dvanáctá ministerská konference se konala ve dnech 12. až 17. června 2022 ve švýcarské Ženevě, jelikož bylo její konání v roce 2020 v důsledku pandemie covidu-19 odloženo. Výsledný balíček týkající se zemědělství zahrnoval ministerské prohlášení o reakci na mimořádné události v případě nedostatku potravin (WT/MIN(22)/28) a ministerské rozhodnutí o vynětí nákupů potravin zpro humanitární účely v rámci Světového potravinového programu (WFP) ze zákazů nebo omezení vývozu (WT/MIN(22)/29). Uvedené prohlášení i rozhodnutí reagují na požadavky mezinárodní komunity ohledně okamžité akce členů WTO za účelem řešení současných problémů v oblasti potravinového zabezpečení.

Zemědělství EU

Evropská unie upravila své programy podpory zemědělství tak, aby mohla dále rozvíjet spravedlivou, tržně založenou transparentní politiku. Tyto úpravy začaly před Uruguayským kolem a od té doby v nich EU pokračuje dodnes. Propaguje používání takových nástrojů zemědělské politiky, které méně narušují obchod. Většina podpory je zemědělcům nyní poskytována formou přímých plateb oddělených od produkce, přičemž pro ně neexistuje povinnost produkovat. Níže uvedený graf znázorňuje posun politiky EU od opatření oranžové kategorie (tzv. „Amber Box“) k zelené kategorii (tzv. „Green Box“), která nevede k narušení obchodu. V ostatních grafech je možné vidět vývoj situace u dalších hlavních obchodních partnerů.

Změny v domácí podpoře EU

Změny v oznámené domácí podpoře – ostatní členové

Vyjednávání

Postup

Současné kolo vyjednávání bylo zahájeno v listopadu 2001 v katarském Dauhá. Toto kolo z Dauhá neboli rozvojový program z Dauhá se zaměřilo na další liberalizaci obchodu a zároveň zjednodušilo integraci rozvojových zemí do multilaterálního systému WTO. Přes veškeré snahy EU jsou v současné době vyjednávání v oblasti zemědělství na mrtvém bodě. Změny v úrovních hospodářského rozvoje velmi zvýšily význam některých rozvojových zemí coby hlavních vývozců a aktérů v oblasti obchodu se zemědělskými produkty. Jednání jsou zablokována z důvodu neochoty některých členů WTO reformovat vlastní zemědělskou politiku.

Členové WTO nicméně pokračují ve vyjednávání v zájmu reformy obchodu se zemědělskými produkty. Jednání probíhají v rámci Zvláštního výboru pro zemědělství, který pak předkládá návrhy během ministerských konferencí WTO.

Priority EU při jednáních o zemědělství

Evropská unie chce i nadále propagovat multilateralismus a mezinárodní spolupráci. Organizace WTO spolu s inkluzivním mezinárodním obchodním systémem založeném na stanovených pravidlech mají zásadní význam pro globální zabezpečení potravin a rozvojové otázky. Pokud jde o obchod se zemědělskými produkty, EU bude pokračovat v úsilí o vytvoření spravedlivějšího a transparentnějšího systému. Evropská unie si v rámci tří pilířů Dohody o zemědělství stanovila tyto priority.

Domácí podpora: Omezení opatření narušující trh představuje důležitý posun směrem ke spravedlivému zemědělskému obchodnímu systému. Evropská unie svůj domácí systém podpory změnila tak, že nyní obsahuje většinou opatření, která trh nenarušují. Tím se zlepšilo nejen fungování trhu se zemědělskými výrobky, ale i obchod s nimi. Evropská unie i nadále motivuje ostatní členy, aby udělali totéž.

Přístup na trh: Přístup na trh pro zemědělské produkty tvoří nedílnou součást celosvětového obchodního systému. Tržní přístup v rámci WTO by bylo možné nejlépe zlepšit inkluzivním a komplexním vyjednáváním, při němž by se zohlednil přístup na trh se zemědělskými i nezemědělskými produkty a službami. Otázky tržního přístupu jsou přirozeně zásadní součástí dvoustranných jednání o dohodách o volném obchodu.

Hospodářská soutěž v oblasti vývozu: Evropská unie se domnívá, že další jednání by měla vycházet z opatření přijatých na konferenci v Nairobi, a to konkrétně z opatření týkající se vývozních úvěrů a vývozních úvěrových záruk, mezinárodní potravinové pomoci a státních obchodních podniků vyvážejících zemědělské produkty.

Akce