Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Биологично производство и продукти

Продукти, обхванати от правилата на ЕС за биологичното земеделие

Правилата на Европейския съюз за биологично земеделие обхващат селскостопански продукти, включително аквакултури и дрожди. Те включват всеки етап от производствения процес — от семената до крайния преработен хранителен продукт. Това означава, че има специфични разпоредби, които обхващат голямо разнообразие от продукти, като например:

 • семена и посадъчен материал, като резници, коренища и др., от които се отглеждат растения или култури;
 • живи или непреработени земеделски продукти;
 • фуражи;
 • преработени земеделски продукти, предназначени за храна.

Освен това в приложение I на Регламент (ЕС) 2018/848 е предоставен списък с нови продукти, които са тясно свързани със селското стопанство и в момента попадат в обхвата на законодателството в областта на биологичното производство. Tова включва соли, коркови тапи от естествен корк, етерични масла, суров памук, сурова вълна и пчелен восък.

Регламентите на ЕС относно биологичното производство изключват продукти от риболов и лов на диви животни, но включват събирането на диворастящи растения, когато се спазват определени изисквания, свързани с условията за естествените местообитания. Съществуват специфични правила за растения, добитък, преработени храни и вино, дрожди, аквакултури и др.

Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Законодателство за сектора на биологичното производство

Правила за биологично производство

Биологичното производство се основава на спазване на правилата за биологично земеделие. Тези правила са изготвени въз основа на общи и конкретни принципи с цел насърчаване на опазването на околната среда, запазването на биоразнообразието в Европа и изграждането на доверие у потребителите в биологичните продукти. Регламентите уреждат всички области на биологичното производство и се основават на редица основни принципи, като например:

 • забрана за използване на ГМО;
 • забрана за използване на йонизиращо лъчение;
 • ограничаване на използването на изкуствени торове, хербициди и пестициди;
 • забрана за употребата на хормони и ограничаване на употребата на антибиотици само до случаите, когато това е необходимо за здравето на животните.

Това означава, че производителите на биологични продукти трябва да възприемат различни подходи за поддържане на плодородието на почвата и здравето на животните и растенията, включително:

 • сеитбооборот;
 • отглеждане на растения, които обогатяват почвата с азот, и на други култури, подходящи за зелено торене, за да се възстанови плодородието на почвата;
 • забрана за използване на минерални азотни торове;
 • за да се намали въздействието на плевелите и вредителите, стопаните, практикуващи биологично земеделие, избират устойчиви сортове и породи и техники, способстващи за естествен контрол на вредителите;
 • насърчаване на естествената имунологична защита на животните;
 • стопаните, практикуващи биологично земеделие, трябва да предотвратяват превишаването на гъстотата на отглеждане с цел опазване на здравето на животните и хуманното отношение към тях.

Правила относно животните

Животновъдите трябва да спазват специфични правила, ако желаят да предлагат своите продукти на пазара като биологични. Правилата включват хуманно отношение към животните и хранене на животните в съответствие с техните нужди и са предназначени за защита на здравето на животните и околната среда. Те спомагат за изграждането на обществено доверие, като гарантират, че отглежданите по биологичен начин животни се държат отделно от небиологичните. Някои от правилата, които се прилагат за животновъдите:

Спазване на принципите на биологичното производство

 • Животните, които са отглеждани по небиологичен начин, не могат да се внасят в стопанствата освен ако не са предназначени за разплод, като дори тогава това трябва да става при спазване на специфични правила.
 • Стопаните трябва да предоставят 100 % биологични фуражи на своите животни, за да продават продуктите си на пазара като биологични.
 • Фуражите трябва да се набавят основно от стопанството, където се отглеждат животните, или от стопанствата в същия регион.
 • Клонирането на животни и/или прехвърлянето на ембриони е строго забранено.
 • Забранени са стимулаторите на растежа и синтетичните аминокиселини.
 • Младите бозайници трябва да се хранят с естествено, по възможност майчино мляко.
 • Трябва да се използват естествените методи на възпроизвеждане, но въпреки това се допуска изкуствено осеменяване.
 • Небиологичните фуражни суровини от растителен произход, фуражните суровини от животински и минерален произход, фуражните добавки, определени продукти, използвани в храненето на животните, и технологичните спомагателни вещества могат да се използват единствено ако са разрешени за използване в биологичното производство.

Добро състояние на животните

 • Персоналът, който се грижи за животните, трябва да притежава необходимите основни знания и умения, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях.
 • Особено внимание следва да се обърне на условията на отглеждане, животновъдните практики, спазването на определената гъстота на отглеждане и минималните повърхности за закритите и откритите площи.
 • Броят на животните трябва да се ограничава, за да бъдат сведени до минимум изтощаването на пасищата, ерозията или замърсяването, причинени от животните или от разнасянето на техния тор.
 • Животните следва, когато е възможно, да имат достъп до открити пространства или пасища.
 • Връзването и изолирането на животните се забранява, освен на отделни животни за ограничен период от време и само по причини, свързани с безопасността и благосъстоянието на животните или по причини от ветеринарно естество.
 • Хормони или подобни на тях вещества не се разрешават освен като форма на терапевтично ветеринарно лечение на отделно животно.
 • Когато животните са болни, се разрешава употребата на алопатични ветеринарни лекарствени продукти, включително антибиотици, ако това е необходимо и при строго определени условия. Това се допуска само когато използването на фитотерапевтични, хомеопатични и други продукти е неподходящо.
 • Разрешено е използването на имунологични ветеринарномедицински препарати.

Правила за хранителната верига

Правилата обхващат всички етапи на производството, обработката и разпространението (от първичното производство до съхранението, преработката, транспорта, разпространението и доставката до крайния потребител). Това означава, че всички биологични продукти в ЕС следват строги правила от фермата до трапезата.

Специфичните разпоредби за преработка на биологични храни и фуражи включват:

 • отделянето на преработените биологични продукти по време и място от небиологичните;
 • минимално съдържание на биологични селскостопански съставки от 95 % и строги условия за останалите 5 % във връзка с етикетирането на продукти като биологични, като се използва логото за биологично производство;
 • ясни правила за етикетирането и за кои продукти може или не може да се използва логото за биологични продукти;
 • специфични ограничения за веществата, които могат да се влагат в храните и фуражите, и ограничен списък на одобрените добавки и спомагателни вещества, които се използват в биологичното производство.

Разрешени вещества в биологичното производство

Една от целите на биологичното производство е да се намали използването на външни ресурси. Всяко вещество, използвано в биологичното селско стопанство за борба с вредителите или болестите по растенията, трябва да бъде предварително одобрено от Европейската комисия.

Освен това специфични принципи ръководят одобряването на външни ресурси, като торове, пестициди и добавки в храните, така че само вещества и съединения, посочени като одобрени в специфично законодателство, могат да се използват в биологичното производство.

Преработените храни следва да се произвеждат основно от съставки от земеделски произход (не се отчитат добавената вода и готварската сол). Те могат също така да съдържат:

 • продукти от микроорганизми и ензими, минерали, олигоелементи, добавки, аромати и спомагателни средства за преработка, витамини, както и аминокиселини и други микроелементи в хранителните продукти с конкретно хранително приложение, стига да са разрешени за употреба в биологичното производство;
 • не се използват вещества и технологии, които възстановяват свойства, загубени при преработката и съхранението, които коригират последствията от небрежна преработка или които иначе могат да бъдат подвеждащи по отношение на истинския характер на тези продукти;
 • небиологични растителни съставки могат да се използват само ако са разрешени в приложенията към законодателството или са временно разрешени от държава от ЕС.

И най-вече, всички вещества, определени за употреба в биологичното земеделие, трябва да бъдат в съответствие с хоризонталните правила на ЕС и след това да бъдат подложени на задълбочена оценка и одобряване от страна на Европейската комисия за използване в биологичното земеделие.

Правила относно вината, аквакултурата и хидропониката

Вино

Определени са специфични правила за биологичното производство на вино, които са в съответствие с целите и принципите на биологичното производство.

Органичното вино трябва да бъде произведено с биологично грозде и дрожди. Прилагат се обаче и редица други ограничения. Те включват:

 • забрана за използването на сорбинова киселина и десулфуризация;
 • нивото на сулфити в биологичните вина трябва да е по-ниско от това на конвенционалния им еквивалент (в зависимост от съдържанието на остатъчна захар).

Аквакултура

Съществуват и специални правила, прилагащи се за сектора на биологичното производство на аквакултура. Основните правила включват:

 • строги изисквания за максималната гъстота на отглеждане;
 • изисквания за качеството на водата;
 • правила, които изискват зачитането на биоразнообразието и не позволяват извършването на предизвикано размножаване чрез изкуствени хормони;
 • свеждане до минимум на преработката, за да се избегнат стрес и физически увреждания;
 • разпоредба за използване на биологични фуражи, допълнени с рибни фуражи, получени от устойчиво управлявани рибни стопанства;
 • за производството на двучерупчести мекотели и за водорасли има специални разпоредби.

Хидропоника и аквапоника

Правилата на ЕС не позволяват растенията, отглеждани чрез хидропоника, да се предлагат като биологични освен когато растат по естествен начин във водата. Това се дължи на факта, че биологичното производство е възможно само когато растенията се отглеждат по естествен път в почва. Това правило се прилага и по отношение на растенията, които се отглеждат в система за аквапоника.

Въпреки това рибата, отглеждана в система за аквапоника, може да се продава като биологична, ако се спазва съответното законодателство за биологична аквакултура.

Бази данни за биологичен растителен репродуктивен материал

Всички растения или култури, продавани като биологични, трябва да се отглеждат от растителен репродуктивен материал (семена, коренища и др.), който също съответства на стандартите за биологично производство.

Понякога обаче за земеделските стопани е трудно да намерят подходящи източници на биологичен растителен репродуктивен материал. Затова държавите от ЕС поддържат бази данни за биологичен растителен репродуктивен материал с цел по-добро свързване на земеделските стопани с доставчиците.