Skip to main content
Agriculture and rural development

Budoucnost ekologického zemědělství

Nové právní předpisy od roku 2022

Po ročnímu odkladu provádění nových právních předpisů o ekologické produkci jsou tyto předpisy použitelné od 1. ledna 2022. Pravidla reagují na měnící se charakter tohoto rychle rostoucího odvětví. Cílem nového nařízení je zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž pro zemědělce a zároveň zabránit podvodům a zachovat důvěru spotřebitelů prostřednictvím:

 • pravidel produkce, která jsou jednodušší v důsledku postupného ukončení řady výjimek a nepovinných prvků
 • kontrolního systému, který je posílen díky přísnějším preventivním opatřením a důkladným kontrolám v rámci celého dodavatelského řetězce
 • povinnosti producentů ve třetích zemích dodržovat stejný soubor pravidel jako producenti v EU
 • širší skupině produktů (např. soli, korek, včelí vosk, vlna atd.), na kterou se pravidla ekologické produkce vztahují, a dodatečným pravidlům produkce (např. jelenovitých, králíků a drůbeže)
 • nového systému skupinové certifikace, díky němuž bude pro malé zemědělce jednodušší získat osvědčení
 • jednotnějšího přístupu ke snížení rizika náhodné kontaminace pesticidy

nařízení EU 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Související informace

Právní předpisy pro odvětví ekologické produkce

Konzultace

Součástí procesu tvorby nových právních předpisů EU jsou konzultace jak se zúčastněnými stranami, tak se širokou veřejností a posouzení jejich názorů na daný návrh.

Tak tomu bylo i u nových právních předpisů o ekologickém zemědělství. V letech 2012 a 2013 realizovala Evropská komise rozsáhlé konzultace. Konzultační proces byl jedním z východisek Komise při rozhodování o návrhu nových právních předpisů.

Časový harmonogram konzultace

 1. březen 2014

  Komise předložila legislativní návrh založený na vlastních expertních analýzách, posouzení dopadu a výsledků konzultačního procesu.

  Posouzení dopadu nového návrhu

  Návrh nového nařízení pro ekologický sektor předložený Komisí v roce 2014

 2. listopad 2013

  Druhé setkání Poradní skupiny pro ekologické zemědělství, které navázalo na dosažené výsledky z června 2013.

 3. červen 2013

  Setkání Poradní skupiny pro ekologické zemědělství. Poradní skupina pro ekologické zemědělství (rovněž CDG) se sešla v obvyklém složení za účelem další práce na legislativním návrhu.

 4. duben 2013

  Druhé setkání Rozšířené poradní skupiny pro ekologické zemědělství. Poradní skupina se tentokrát sešla v zájmu prohloubení činnosti minulých expertních skupin a zohlednila při tom i výsledky uvedené veřejné konzultace.

 5. leden – duben 2013

  Veřejná konzultace. Komise obdržela 44 846 vyplněných dotazníků a 1 450 dalších příspěvků, které e-mailem zaslali občané a zástupci různých organizací.

  Zpráva o veřejné konzultaci o nových právních předpisech týkajících se ekologické produkce

 6. prosinec 2012

  Setkání Rozšířené poradní skupiny pro ekologické zemědělství (nyní známé jako skupina pro občanský dialog neboli CDG) za účelem diskuse o nové legislativě. Setkání se zúčastnilo několik dalších zainteresovaných stran.

 7. listopad 2012

  Slyšení odborníků na téma mezinárodního obchodu s ekologickými produkty a globálních záležitostí. Zástupci organizací (např. skupin výrobců a kontrolních orgánů třetích stran) předložily své příspěvky.

 8. říjen 2012

  Slyšení odborníků na téma ekologické produkce Evropské unie – kontroly a prosazování předpisů. Zainteresované strany (např. celní úřady a organizací producentů) předložily Komisi své příspěvky.

 9. září 2012

  Slyšení odborníků na téma evropského trhu s ekologickými výrobky – vnitřní trh a normy. Zúčastněné strany (například organizace spotřebitelů nebo nevládní organizace zabývající se dobrými životními podmínkami zvířat) předložily Komisi své příspěvky.

Akční plán pro ekologickou produkci v EU

V březnu 2021 zahájila Komise akční plán pro ekologické zemědělství v EU. Cílem akčního plánu je splnit do roku 2030 cíl Zelené dohody pro Evropu, jímž je 25 % zemědělské půdy využívané v ekologickém zemědělství.

Plán obsahuje 23 opatření rozdělených do tří os.

 • osa 1: stimulovat poptávku a zajistit důvěru spotřebitele
 • osa 2: povzbudit přechod na ekologickou produkci a posílit celý hodnotový řetězec
 • osa 3: zvýšit příspěvek ekologického zemědělství k enviromentální udržitelnosti, jelikož ekologické produkty by v tomto směru měly jít příkladem

Výzkum a inovace v ekologickém zemědělství

Výzkum a inovace jsou na seznamu priorit v rámci agendy Komise velmi vysoko. To se týká i výzkumu a inovací v oblasti zemědělství.

Horizont 2020 a Horizont Evropa

EU financuje různé výzkumné projekty v rámci legislativy pro program Horizont 2020 a Horizont Evropa. Cílem víceletých pracovních programů, které Komise ve spolupráci se zúčastněnými stranami připravila na podporu růstu a vzniku pracovních míst, je kombinovat soukromé investice s financováním výzkumu z prostředků EU, což přinese hmatatelné výhody.

Program Horizont 2020 pro zemědělství se zaměřoval zejména na zvýšení účinnosti produkce a zároveň na prevenci škod na životním prostředí. Několik z projektů programu se přímo týká ekologické produkce a stále probíhá.

EIP-AGRI

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI) v zájmu urychlení inovací propojuje zemědělce a výzkumné pracovníky. EIP-AGRI má pracovní skupinu, která se soustřeďuje na nové přístupy k ekologickému zemědělství. Skupina pracovala na optimalizaci výnosů z orné půdy. Osvědčené postupy v této souvislosti prezentovala ve své závěrečné zprávě.

EIT

K rozvoji inovací také přispívá Evropský inovační a technologický institut (EIT), který EU založila. Jedno z jeho inovační společenství, EIT-Food, se zaměřuje na podnikání a inovace v potravinářském odvětví.